Δραστηριότητες έργων

27.-(1) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι γραμμές βάσης για τις δραστηριότητες έργων, όπως ορίζονται με μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της Σύμβασης ή του Πρωτοκόλλου, οι οποίες δραστηριότητες έργων αναλαμβάνονται σε χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απολύτως σύμφωνες με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών παρεκκλίσεων που ορίζονται στη Συνθήκη Προσχώρησης.

(2) Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει μόνο δραστηριότητες έργων οι φορείς εκμετάλλευσης των οποίων εδρεύουν είτε σε χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση για τα έργα αυτά, είτε σε χώρα ή υπο-ομοσπονδιακή ή περιφερειακή οντότητα που είναι συνδεδεμένη με το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με το Άρθρο 25, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(3) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στα εδάφια (4) και (5), η Αρμόδια Αρχή στην περίπτωση που φιλοξενεί δραστηριότητες έργων, φροντίζει να μην εκχωρούνται ERU ή CER για μειώσεις ή περιορισμούς των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(4) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν άμεσα τις εκπομπές μίας εγκατάστασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU και CER μόνο εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το φορέα εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

(5) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν έμμεσα τις εκπομπές εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU και CER μόνον εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το εθνικό μητρώομητρώο του κράτους μέλους προέλευσης των ERU ή CER.

(6) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς να συμμετέχουν σε δραστηριότητες έργων, διατηρεί την ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της δυνάμει της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου και πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτή η συμμετοχή είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, τους όρους και τις διαδικασίες που εγκρίθηκαν με βάση την Σύμβαση και το Πρωτόκολλο.

(7) Σε περίπτωση δραστηριοτήτων υδροηλεκτρικών έργων με δυνατότητα παραγωγής άνω των είκοσι (20) MW, η Αρμόδια Αρχή, όταν εγκρίνει ανάλογες δραστηριότητες έργων, εξασφαλίζει ότι, κατά την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων έργων, γίνονται σεβαστά σχετικά διεθνή κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στην έκθεση του Νοεμβρίου 2000 της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα «Φράγματα και Ανάπτυξη - Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων».

(8) Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5), ιδίως όσον αφορά την αποφυγή διπλής μέτρησης, είναι αυτές που θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει του Άρθρου 11β, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και οι οποίες πρέπει να υιοθετούνται από την Αρμόδια Αρχή.