Διαδικασίες για μονομερή ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων και αερίων

38. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εφαρμόζει την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, σε δραστηριότητες και σε αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του συστήματος και της αξιοπιστίας του συστήματος της σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων θερμοκηπίου εγκρίνεται από την Επιτροπή.