Παρακολούθηση

30. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι κάθε φορέας εκμετάλλευσης μίας εγκατάστασης ή στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους, παρακολουθεί και υποβάλλει προς αυτήν έκθεση περί των εκπομπών της εν λόγω εγκατάστασης ή, από την 1η Ιανουαρίου 2010, των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους, μετά το τέλος του εκάστοτε έτους, σύμφωνα με Κανονισμό που τυχόν εκδίδεται από την Επιτροπή δυνάμει του Άρθρου 14, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.