Μεταβίβαση, επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων

28.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να μπορούν να μεταβιβάζονται δικαιώματα μεταξύ -

(α) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσώπων σε τρίτες χώρες, όπου τέτοια δικαιώματα αναγνωρίζονται με τη διαδικασία του Άρθρου 25, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ χωρίς άλλους περιορισμούς, εκτός από εκείνους που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή θεσπίζονται βάσει αυτού.

(2) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους να αναγνωρίζονται για τους σκοπούς τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει του εδαφίου (3) ή τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευσης βάσει του εδαφίου (5).

(3) Η Αρμόδια Αρχή στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος μέλος, μεριμνά ώστε, το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 31, από αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ, τις οποίες άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά, στη συνέχεια, για την ακύρωση των δικαιωμάτων που παραδίδονται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.

(4) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε, το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει του Μέρους ΙΙΙ, που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.

(5) Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωμάτων δεν υφίσταται για εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη άδεια, σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τον τίτλο «Οοδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(6) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα δικαιώματα να ακυρώνονται ανά πάσα στιγμή, ύστερα από αίτηση του κατόχου τους.