Εξακρίβωση και διαπίστευση

31.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης και στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το εντεταλμένο κράτος, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών δυνάμει του άρθρου 30, έχουν ελεχθεί και συνάδουν σύμφωνα με τα κριτήρια που εκτίθενται στο Παράρτημα V και στις λεπτομερείς διατάξεις που τυχόν θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 15, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(2) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης και στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το εντεταλμένο κράτος ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, η έκθεση των οποίων δεν έχει κριθεί ως ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος V και των λεπτομερών διατάξεων που τυχόν θεσπίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, όσον αφορά τις εκπομπές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, δε θα μπορεί να πραγματοποιεί περαιτέρω μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μέχρις ότου η έκθεσή του κριθεί ικανοποιητική.

(3) Η εξακρίβωση των εκπομπών των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30, διενεργείται από άτομο το οποίο κατέχει έγκριση ελεγκτή από την Αρμόδια Αρχή.

Προϋποθέσεις έγκρισης ελεγκτή.

(4) Αίτηση για έγκριση ελεγκτή υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή και συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) αντίγραφο πιστοποιητικού ότι έχει εγκριθεί από κατάλληλο διαπιστευμένο σώμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας προσώπου που θα αναλάβει την εργασία του ελεγκτή·

(γ) αντίγραφο πιστοποίησης (βεβαίωσης) από εταιρεία διαπίστευσης ότι ο συγκεκριμένος ελεγκτής που θα αναλάβει την εργασία έχει την ανάλογη πείρα ·

(δ) αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας διαπίστευσης.

(5) Η έγκριση ελεγκτή χορηγείται από τον Αρχιεπιθεωρητή, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (4).

(6) Τα εδάφια (3) έως και (5) παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Κανονισμού της Επιτροπής που αναφέρεται στο Άρθρο 15, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και ρυθμίζει την διαπίστευση και την εποπτεία των ελεγκτών.