Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

(α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών», για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εναρμόνιση, με δευτερογενή νομοθεσία, με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(β) «οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/ PCT)»,

(γ) «οδηγία του Συμβουλίου 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων»,

(δ) «οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»,

(ε) «οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και του συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ», και

(στ) «οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό», και για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(ζ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 664/2011 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων, ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα ΙΙΙΑ του εν λόγω κανονισμού,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποβλήτων Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αναγέννηση αποβλήτων ορυκτελαίων» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία ανακύκλωσης, με την οποία μπορούν να παραχθούν βασικά έλαια με τη διύλιση αποβλήτων ορυκτελαίων και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των προσμίξεων, των προϊόντων οξείδωσης και των πρόσθετων που περιέχονται στα έλαια αυτά·

«ανάκτηση» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία, της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι -

(α) τα απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό, αντικαθιστώντας άλλα υλικά, τα οποία υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή

(β) τα απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας,

και περιλαμβάνει τις εργασίες ανάκτησης που αναφέρονται στο Παράρτημα I·

«ανάκτηση υλικών» σημαίνει κάθε εργασία ανάκτησης, εκτός από την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή άλλα μέσα παραγωγής ενέργειας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επίχωση˙

«ανακύκλωση» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης, με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς· περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επενεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης·

«απόβλητο» σημαίνει κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει·

«απόβλητα έλαια» σημαίνει τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αρχικώς προορίζονταν, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στρόβιλους και τα υδραυλικά έλαια·

«απόβλητα τροφίμων» σημαίνει όλα τα τρόφιμα, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, τα οποία έχουν καταστεί απόβλητα˙

«απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατασκευές και από κατεδαφίσεις˙

«αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011 και των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011, αντίστοιχα·

«αρχικός παραγωγός αποβλήτων» σημαίνει κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα·

«βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτόν το άρθρο 2 των περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2003 μέχρι 2008·

«γεωλογικός σχηματισμός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«δημόσιος λειτουργός» σημαίνει δημόσιο υπάλληλο, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«δημοτικά απόβλητα» σημαίνει-

(α) τα μεικτά απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από τα νοικοκυριά, μεταξύ άλλων χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, οργανικά απόβλητα, ξύλο, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, απορρίμματα συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και ογκώδη απόβλητα, περιλαμβανομένων στρωμάτων και επίπλων∙ και

(β) τα μεικτά απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από άλλες πηγές (εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), όταν είναι παρόμοια ως προς τη φύση και σύνθεση  με τα οικιακά απόβλητα:

Νοείται ότι, στα δημοτικά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται απόβλητα παραγωγής, γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, σηπτικών δεξαμενών και απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις·

«διάθεση» σημαίνει κάθε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας και περιλαμβάνει τις εργασίες διάθεσης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ·

«διαχείριση αποβλήτων» σημαίνει τη συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση (περιλαμβανομένης της διαλογής) και διάθεση αποβλήτων, περιλαμβανομένων της εποπτείας των εργασιών αυτών και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης, καθώς και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες˙

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος˙

«εγκατάσταση» σημαίνει το χώρο όπου πρόσωπο διενεργεί τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων·

«έμπορος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ενεργεί ως εντολέας για την αγορά και την περαιτέρω πώληση αποβλήτων, περιλαμβανομένων των εμπόρων που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των εν λόγω αποβλήτων·

«επαναχρησιμοποίηση» σημαίνει κάθε εργασία, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν·

«επεξεργασία» σημαίνει τις εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση·

«επικίνδυνα απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που εμφανίζουν μια ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«επίχωση» σημαίνει τη διαδικασία ανάκτησης, κατά την οποία χρησιμοποιούνται κατάλληλα μη επικίνδυνα απόβλητα για σκοπούς αποκατάστασης σε χώρους όπου έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές ή για λόγους μηχανικής στην αρχιτεκτονική του τοπίου∙ τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται για επίχωση πρέπει να υποκαθιστούν μη απόβλητα υλικά, να είναι κατάλληλα για τους προαναφερόμενους σκοπούς και να περιορίζονται στην ποσότητα που είναι αυστηρά αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών αυτών˙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 790/2010 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων VII, X και XI και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 664/2011 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων, ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα ΙΙΙΑ του εν λόγω κανονισμού, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1102/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου (κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1243 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Kανονισμό (ΕΕ) 2021/57 της Επιτροπής και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση των οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/EOK του Συμβουλίου, 83/228/ΕΚ του Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/113/ΕΚ του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/217/ΕΚ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Kανονισμό (ΕΕ) 2018/1903 της Επιτροπής και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

«Κανονισμός (ΕΕ) 1257/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Απόφαση (ΕΕ) 2018/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/679» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων∙

«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/747 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009∙

«κάτοχος αποβλήτων» σημαίνει τον παραγωγό αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει κάθε κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία ΕΟΧ·

«μεσίτης» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο οργανώνει την ανάκτηση ή τη διάθεση αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, περιλαμβανομένων των μεσιτών που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των εν λόγω αποβλήτων·

«μεταφορά» σημαίνει το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα συλλογής στις εγκαταστάσεις διάθεσης, μεταφόρτωσης, ανάκτησης ή/και διάθεσης·

«μεταφόρτωση» σημαίνει τις εργασίες φόρτωσης των αποβλήτων από τα μέσα συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς μεγαλύτερης χωρητικότητας, τα οποία μπορούν να φέρουν μηχανισμό συμπίεσης εφόσον οι φυσικές ή χημικές ιδιότητες των αποβλήτων το επιτρέπουν και ο όρος περιλαμβάνει κινητή ή μόνιμη εγκατάσταση μεταφόρτωσης·

«μετέπειτα φροντίδα» σημαίνει το σύνολο των εργασιών και των ελέγχων για τη συντήρηση και παρακολούθηση του χώρου διάθεσης ή ανάκτησης αποβλήτων που πρέπει να εκτελούνται μετά την οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης διάθεσης ή ανάκτησης αποβλήτων προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας·

«μη επικίνδυνα απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των επικίνδυνων αποβλήτων˙

«οδηγία 2008/98/ΕΚ» σημαίνει την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«οικιακά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες, οικοδομή ή από μέρος οικοδομής στο οποίο υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή, παραμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται στα αποχετευτικά συστήματα, των επικίνδυνων αποβλήτων και απόβλητων που συλλέγονται χωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν·

«οργανικά απόβλητα» σημαίνει τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απόβλητα τροφίμων και μαγειρείων από σπίτια, γραφεία, εστιατόρια, χονδρεμπόριο, κυλικεία, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων˙

«παραγωγός αποβλήτων» σημαίνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προ-επεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών·

«παραγωγός προϊόντος» σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο κατ΄ επάγγελμα αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται ή πωλεί προϊόν ή εισάγει προϊόν στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα·

«πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» σημαίνει τη δέσμη κανόνων που καθορίζονται προκείμενου να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν οικονομική ευθύνη ή οικονομική και οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο˙

«προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση» σημαίνει κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία·

«πρόληψη» σημαίνει τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μια ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα και τα οποία μειώνουν -

(α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων,

(β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή

(γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες·

«συλλογή» σημαίνει τη συγκέντρωση αποβλήτων, περιλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων, με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων·

«Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων» ή «ΣΕΔΑ» σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 43·

«Συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν στο άρθρο 2 του περί Δήμων Νόμου και στο άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση·

«Συμφωνία ΕΟΧ» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου 1993·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«φορέας εκμετάλλευσης» σημαίνει τον κάτοχο άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή, στις περιπτώσεις του άρθρου 28, το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή ελέγχει την επαγγελματική δραστηριότητα της διαχείρισης αποβλήτων ή στο οποίο έχει μεταβιβασθεί αποφασιστική οικονομική αρμοδιότητα όσον αφορά τη λειτουργία τέτοιας δραστηριότητας·

«χρησιμοποιημένα τηγανέλαια» σημαίνει τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη, με κωδικούς 20.01.25 και 20.01.26, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την Παρασκευή ή επεξεργασία τροφίμων·

«χωριστή συλλογή» σημαίνει τη συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά, με βάση τον τύπο και τη φύση, για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία.

Σκοπός

3. Ο παρών Νόμος θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, προλαμβάνοντας ή μειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων, της αρνητικές συνέπειες της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων και περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της, κάτι που έχει καθοριστική σημασία για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται -

(α) (i) στα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα· και

(ii) στο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είτε δεσμεύεται και μεταφέρεται για αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς και αποθηκεύεται σε γεωλογικούς σχηματισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, είτε εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4 αυτού·

(β) στο έδαφος, περιλαμβανομένων των εδαφών που έχουν υποστεί ρύπανση, τα οποία δεν έχουν ακόμα εκσκαφθεί και των κτιρίων που συνδέονται μόνιμα με εδάφη·

(γ) σε έδαφος που δεν έχει υποστεί ρύπανση και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση, για κατασκευές στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή·

(δ) στα ραδιενεργά απόβλητα·

(ε) στα αποχαρακτηρισμένα εκρηκτικά·

(στ) στα περιττώματα, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), το άχυρο και άλλα φυσικά ακίνδυνα υλικά προερχόμενα από τη γεωργία ή τη δασοκομία τα οποία χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή τη δασοκομία ή για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα με διαδικασίες ή μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία·

(η) στην αποτέφρωση ανθρώπινων πτωμάτων.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές διέπονται από άλλη νομοθεσία:

(α) με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24, υγρά απόβλητα·

(β) ζωικά υποπροϊόντα, περιλαμβανομένων των μεταποιημένων προϊόντων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002, εκτός από εκείνα που προορίζονται για αποξήρανση με σκοπό την καύση, αποτέφρωση, υγειονομική ταφή ή χρήση σε εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κομποστοποίησης·

(γ) πτώματα ζώων, τα οποία αποθνήσκουν εκτός σφαγείων, περιλαμβανομένων ζώων που θανατώνονται από την εξάλειψη επιζωοτιών και διατίθενται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002·

(δ) απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες έρευνας, εξόρυξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ορυκτών πόρων και από τις εργασίες εκμετάλλευσης λατομείων που εμπίπτουν στις διατάξεις του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου του 2009·

(ε) ουσίες που προορίζονται για χρήση ως πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 και δεν είναι, ούτε περιέχουν ζωικά παραπροϊόντα.

(3) Χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλη νομοθεσία, τα ιζήματα που επανατοποθετούνται σε επιφανειακά ύδατα με σκοπό τη διαχείριση των υδάτων και των υδάτινων οδών ή την πρόληψη πλημμυρών ή την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων ή το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, εφόσον αποδειχθεί ότι τα ιζήματα αυτά δεν είναι επικίνδυνα.

(4) Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του Μέρους VIΑ του παρόντος Νόμου με τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με τις διατάξεις του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου που ρυθμίζουν συγκεκριμένες πτυχές της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, οι διατάξεις του Μέρους VIA του παρόντος Νόμου υπερισχύουν και εφαρμόζονται επί των πτυχών αυτών.

Αρμόδια αρχή

5.-(1) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1102/2008, εξαιρουμένου του Άρθρου 1 αυτού, ορίζεται ο Υπουργός.

(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), αρμόδια αρχή για-

(α) την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων∙

(β) την εγκαθίδρυση συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για τα δημοτικά απόβλητα∙ και

(γ) την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» για τα δημοτικά απόβλητα∙

είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

(2) Ο παρών Νόμος δε θίγει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των αρχών τοπικής διοίκησης που απορρέουν από τον περί Δήμων Νόμο και τον περί Κοινοτήτων Νόμο, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων τύπων αποβλήτων, η οποία γίνεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Εκχώρηση εξουσιών

5A.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει, την άσκηση εκ μέρους του οποιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητάς της που ασκείται από αυτόν για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Διαταγμάτων, είτε ολικώς είτε μερικώς ως προς μέρος αυτής-

(α) σε τμήμα ή υπηρεσία Υπουργείου της Δημοκρατίας, ή

(β) σε δημόσιο λειτουργό και/ ή πρόσωπο που κατέχει κατάλληλα προσόντα, ή

(γ) σε οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε με νόμο, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ή

(δ) σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης,

αφού προηγουμένως διαβουλευθεί και συνομολογήσει έγγραφη συμφωνία με τον λειτουργό, το πρόσωπο, την αρχή, το τμήμα, την υπηρεσία ή τον οργανισμό προς τον οποίο εκχωρούνται οι εξουσίες.

(2) Στην πιο πάνω συμφωνία καθορίζονται ρητά η συγκεκριμένη εξουσία η οποία ανατίθεται στον λειτουργό, πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμό και η έκταση αυτής, καθώς και η έναρξη και η λήξη τη χρονικής περιόδου, εντός της οποίας αυτή ασκείται.

(3) Ο λειτουργός, το πρόσωπο, η αρχή, το τμήμα, η υπηρεσία ή ο οργανισμός, τηρεί τις εν γένει αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την άσκηση των εξουσιών του Υπουργού, όπως και τις επί τούτω οδηγίες του.

(4) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λειτουργός, πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμός ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί ή Διατάγματα αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο λειτουργό, πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμό, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί ή Διατάγματα εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία ή καθήκον στον ασκών αυτήν λειτουργό ή πρόσωπο ή αρχή ή τμήμα ή υπηρεσία ή οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση.

(5) Ο Υπουργός δύναται, όταν το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφαση του για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του η οποία λήφθηκε με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Υποπροϊόντα

6.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι μια ουσία ή ένα αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός στόχος της οποίας δεν είναι η παραγωγή της εν λόγω ουσίας ή του εν λόγω αντικειμένου, θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου,

(β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν απευθείας, χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της συνήθους βιομηχανικής πρακτικής,

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται ως αναπόσπαστο μέρος μιας παραγωγικής διαδικασίας, και

(δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί προϊόντων και προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας για τη συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία.

(2) Μια ουσία ή ένα αντικείμενο θεωρείται υποπροϊόν αντί απόβλητο εφόσον πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 5, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(3) Όπου δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια δυνάμει του Άρθρου 5, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ο Υπουργός δύναται να καθορίζει αναλυτικά κριτήρια για την εφαρμογή των όρων που περιλαμβάνονται στο εδάφιο (1) για ειδικές ουσίες ή αντικείμενα και κοινοποιεί τα κριτήρια αυτά στην Επιτροπή σύμφωνα με τον περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμο, όταν αυτό απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου.

Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων

7.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η ουσία ή το αντικείμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς,

(β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συμμορφώνεται προς τη σχετική νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και

(δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία,

παύουν να αποτελούν απόβλητα κατά την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Απόβλητα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ θεωρούνται ως αποχαρακτηρισθέντα.

(4)(α) Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια δυνάμει του Άρθρου 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει αναλυτικά κριτήρια για την εφαρμογή των όρων που περιλαμβάνονται στο εδάφιο (1) για ορισμένα είδη αποβλήτων.τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις της ουσίας ή του αντικειμένου για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και περιλαμβάνουν τα εξής:

(i) Επιτρεπόμενο υλικό εισροής αποβλήτων στη διαδικασία ανάκτησης·

(ii) επιτρεπόμενες διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας·

(iii) κριτήρια ποιότητας για τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων υλικών που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης σύμφωνα με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές προϊόντος, περιλαμβανομένων οριακών τιμών για τους ρύπους όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο·

(iv) απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες το σύστημα διαχείρισης πρέπει να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς τα κριτήριαναποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, περιλαμβανομένων του ποιοτικού ελέγχου και της αυτοπαρακολούθησης, και διαπίστευση, όπου είναι σκόπιμο· και

(v) απαίτηση για δήλωση συμμόρφωσης.

(β) Ο Υπουργός κοινοποιεί τα κριτήρια αυτά στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμου, όταν αυτό απαιτείται βάσει της εν λόγω οδηγίας.

(5)(α) Σε περίπτωση που δεν υφίστανται καθορισμένα κριτήρια σύμφωνα με το   Άρθρο 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ή το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει κατά περίπτωση ή να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να επαληθεύσει ότι ορισμένα απόβλητα έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα με βάση τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και, όπου είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις οριακές τιμές ρυπαντών και κάθε άλλη πιθανή δυσμενή συνέπεια για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

(β) Ο Υπουργός δημοσιεύει στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τις κατά περίπτωση αποφάσεις και τα αποτελέσματα της επαλήθευσης.

(6)(α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που-

(i) χρησιμοποιεί για πρώτη φορά υλικό το οποίο έχει παύσει να αποτελεί απόβλητο και δεν έχει διατεθεί στην αγορά, ή

(ii) διαθέτει ένα υλικό στην αγορά για πρώτη φορά αφότου αποχαρακτηρίστηκε από απόβλητο,

εξασφαλίζει ότι το υλικό πληροί τις σχετικές απαιτήσεις δυνάμει του περί Χημικών Ουσιών Νόμου  και των Κανονισμών που αναφέρονται στο Προοίμιο αυτού για τις χημικές ουσίες και τα προϊόντα.

(β) Προκειμένου να τυγχάνει εφαρμογής ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος και οι Κανονισμοί που αναφέρονται στο Προοίμιο αυτού για το υλικό που έχει αποχαρακτηριστεί από απόβλητο, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(7) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Κατάλογος αποβλήτων

8.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκδίδει κατάλογο αποβλήτων περιλαμβανομένων και των επικίνδυνων αποβλήτων.

(2) Ο κατάλογος αποβλήτων είναι δεσμευτικός όσον αφορά τον προσδιορισμό των αποβλήτων που πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα.

(3) Η καταχώρηση μιας ουσίας ή αντικειμένου στον κατάλογο αποβλήτων δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη ότι συνιστά απόβλητο κάτω απ΄ όποιεσδήποτε συνθήκες αφού η εν λόγω ουσία ή αντικείμενο θεωρείται απόβλητο μόνο εφόσον ανταποκρίνεται στον ορισμό του εν λόγω όρου που προβλέπεται στο άρθρο 2.

(4) (α) Η αρμόδια αρχή, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να θεωρήσει κάποιο απόβλητο ως επικίνδυνο, ακόμη και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται ως τέτοιο στον κατάλογο αποβλήτων, εφόσον εμφανίζει μια ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(β) Σε τέτοια περίπτωση, ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφασή του αυτή στην Επιτροπή μαζί με όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.

(5)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) , η αρμόδια αρχή, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να θεωρήσει κάποιο απόβλητο ως μη επικίνδυνο ακόμη και αν περιλαμβάνεται ως επικίνδυνο στον κατάλογο αποβλήτων, εφόσον δεν εμφανίζει καμία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(β) Σε τέτοια περίπτωση, ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφασή του αυτή στην Επιτροπή μαζί με όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.

(γ) Η αρμόδια αρχή μπορεί να θεωρήσει το εν λόγω απόβλητο ως μη επικίνδυνο μόνο μετά την αναθεώρηση από την Επιτροπή του καταλόγου που καταρτίζει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(6) Σε καμία περίπτωση ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορεί να γίνεται με αραίωση ή ανάμειξη για τη μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαμηλότερο των οριακών τιμών για το χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως επικίνδυνων.

Ιεράρχηση αποβλήτων

9.-(1) Κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής για τα απόβλητα και την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, για σκοπούς πρόληψης της δημιουργίας και διαχείρισης των αποβλήτων, ισχύει ως τάξη προτεραιότητας η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα:

(α) πρόληψη,

(β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,

(γ) ανακύκλωση,

(δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και

(ε) διάθεση.

(2) Κατά την εφαρμογή της πιο πάνω ιεράρχησης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση εναλλακτικών δυνατοτήτων που παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την ιεράρχηση για ορισμένες ειδικές ροές αποβλήτων, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ανάλυση του κύκλου ζωής τους.

(3) Κατά τη διαμόρφωση των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) , η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τις γενικές αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των φυσικών πόρων καθώς και τις συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 10.

(4) Ο Υπουργός χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα, με σκοπό την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα IV ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα.

Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος

10.-(1) Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον ή/και ιδίως -

(α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για ρύπανση στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, την χλωρίδα και την πανίδα,

(β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές,

(γ) χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς τα προστατευμένα είδη και φυσικοί οικότοποι, και

(δ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) (γ) , ο όρος «προστατευμένα είδη και φυσικοί οικότοποι» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου του 2007.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού προϊόντος

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) , προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση, πρόληψη, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης απόβλητων, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει μέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί προϊόντων φέρουν διευρυμένη ευθύνη.

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορούν να περιλαμβάνουν την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραμένουν μετά τη χρήση των προϊόντων αυτών, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων και την οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές. Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η υποχρέωση για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών, σχετικά με το βαθμό που το εν λόγω προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.

(2Α)(α) Σε περίπτωση που τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν τη θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ισχύουν οι γενικές ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11Α.

(β) Ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διευθυντή, δύναται να αποφασίζει ότι οι παραγωγοί προϊόντων που αναλαμβάνουν οικονομικές ή οικονομικές και οργανωτικές αρμοδιότητες για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο με δική τους πρωτοβουλία πρέπει να εφαρμόζουν ορισμένες ή όλες τις γενικές ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Άρθρου 11A.

(3)Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει μέτρα με σκοπό την ενθάρρυνση του σχεδιασμού των προϊόντων και των συστατικών μερών των προϊόντων, κατά τρόπο ώστε-

(α) να μειώνεται ο αντίκτυπος τους στο περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και

(β) να εξασφαλίζεται ότι η ανάκτηση και η διάθεση των προϊόντων που έχουν καταστεί απόβλητα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(4)(α) Τα μέτρα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) αποσκοπούν στην ενθάρρυνση, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων και συστατικών μερών προϊόντων που είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, είναι ανθεκτικά από τεχνική άποψη και εύκολα επισκευάσιμα και, αφού καταστούν απόβλητα, είναι κατάλληλα για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων.

(β) Για τον καθορισμό των εν λόγω μέτρων λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, περιλαμβανομένων της ιεράρχησης των αποβλήτων και, όπου έχει εφαρμογή, της δυνατότητας πολλαπλής ανακύκλωσης.

(5) (α) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (1) , (2) , (3) και (4) , λαμβάνεται υπόψη το τεχνικώς εφικτό και η οικονομική βιωσιμότητα, καθώς επίσης και το σύνολο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και οι κοινωνικές επιπτώσεις.

(β) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου δεν πρέπει να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού προϊόντος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό της ευθύνης του για τη διαχείριση αποβλήτων και χωρίς επηρεασμό της ειδικής νομοθεσίας για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων και για συγκεκριμένα προϊόντα.

Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού

11Α.-(1) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11 ή δυνάμει άλλης νομοθεσίας για τη θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού-

(α) ρυθμίζουν τη λειτουργία των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών και, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), καθορίζουν τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας των εν λόγω προγραμμάτων από τον Υπουργό˙

(β) καθορίζουν με σαφή τρόπο τους ρόλους και τις υποχρεώσεις όλων των οικείων φορέων, περιλαμβανομένων των παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν αγαθά στην αγορά, των οργανώσεων που εκπληρώνουν υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εξ ονόματος τους, των δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και, κατά περίπτωση, των φορέων επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας˙

(γ) σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, καθορίζουν στόχους διαχείρισης των αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών στόχων που σχετίζονται με το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού όπως ορίζονται-

(i) στις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(ii) στις διατάξεις του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου,

(iii) στις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμους,

(iv) στις πρόνοιες των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών, και

(v) στις πρόνοιες των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών,

και ορίζουν άλλους ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς στόχους που θεωρούνται σχετικοί με το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού˙

(δ) ρυθμίζουν την καθιέρωση συστήματος υποβολής εκθέσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από τους παραγωγούς προϊόντων στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από τα εν λόγω προϊόντα, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις ροές υλικών των αποβλήτων, όπως επίσης και άλλα στοιχεία σχετικά με τους σκοπούς των διατάξεων της παραγράφου (γ)˙

(ε) διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των παραγωγών προϊόντων, ανεξάρτητα από την προέλευση ή το μέγεθος τους, χωρίς να προκαλούν δυσανάλογη κανονιστική επιβάρυνση στους παραγωγούς, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους που παράγουν μικρές ποσότητες προϊόντων˙

(στ) θεσπίζουν το πλαίσιο παρακολούθησης και επιβολής, καθώς και την επιβολή ποινών για παραβιάσεις των προνοιών των Κανονισμών, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί προϊόντων και οι οργανώσεις που εκπληρώνουν υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εξ ονόματος τους εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των πωλήσεων εξ αποστάσεως, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται με δέοντα τρόπο και ότι όλοι οι φορείς που μετέχουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία˙ και

(ζ) για σκοπούς παρακολούθησης και εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του παραγωγού του προϊόντος σε σχέση με τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθορίζουν τις απαιτήσεις καταχώρισης σε μητρώο παραγωγών, ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων που πρέπει να πληρούν τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης και οι παραγωγοί, καθώς και τις απαιτήσεις καταχώρισης, ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων που πρέπει να πληροί ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο προκειμένου να οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7).

(2) Μέσω της άδειας λειτουργίας προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που εκδίδεται δυνάμει των προνοιών των Κανονισμών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός διασφαλίζει ότι κάθε παραγωγός προϊόντων ή οργανισμός που εκπληρώνει υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εκ μέρους των παραγωγών προϊόντων-

(α) διαθέτει σαφώς καθορισμένη κάλυψη σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο προϊόντων και υλικών χωρίς να περιορίζεται στους τομείς όπου η συλλογή και η διαχείριση των αποβλήτων είναι περισσότερο επικερδείς˙

(β) προσφέρει κατάλληλη διαθεσιμότητα συστημάτων συλλογής αποβλήτων στους τομείς που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α)˙

(γ) διαθέτει τα αναγκαία οικονομικά μέσα ή τα οικονομικά και οργανωτικά μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού˙

(δ) εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου που υποστηρίζεται, όπου είναι σκόπιμο, από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση-

(i) της οικονομικής του διαχείρισης, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (3), και

(ii) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) και με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006˙

(ε) θέτει στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και, σε περίπτωση συλλογικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, πληροφορίες επίσης σχετικά με-

(i) το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μέλη του,

(ii) τις χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν παραγωγοί προϊόντων ανά πωλούμενη μονάδα ή ανά τόνο προϊόντος που διατίθεται στην αγορά, και

(iii) τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.

(3) Μέσω της άδειας λειτουργίας ενός προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων των Κανονισμών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός διασφαλίζει ότι οι χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται από τον παραγωγό του προϊόντος για τη συμμόρφωση του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού-

(α) καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία κόστους για τα προϊόντα που ο παραγωγός διαθέτει στην αγορά-

(i) το κόστος των εργασιών χωριστής συλλογής και συνακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων διαχείρισης των αποβλήτων και το κόστος της επίτευξης των άλλων στόχων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), λαμβανομένων υπόψη των εσόδων από την επαναχρησιμοποίηση, τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών από τα προϊόντα τους και από μη απαιτηθέντα τέλη διάθεσης·

(ii) το κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6)· και

(iii) το κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου, των προνοιών των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών ή των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών·

(β) στην περίπτωση συλλογικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ρυθμίζονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, για επιμέρους προϊόντα ή ομάδες παρόμοιων προϊόντων, ιδίως λαμβανομένων υπόψη της ανθεκτικότητας, της επισκευασιμότητας, της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και της ανακυκλωσιμότητας καθώς και της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών, δια τούτου υιοθετώντας μια προσέγγιση κύκλου ζωής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και, εφόσον έχουν οριστεί, βάσει εναρμονισμένων κριτηρίων με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(γ) δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. το κόστος αυτό επιμερίζεται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

(4)(α) Όπου αυτό δικαιολογείται από την ανάγκη να εξασφαλιστούν η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων και η οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διευθυντή, ο οποίος συμβουλεύεται την ΣΕΔΑ, δύναται να αποφασίσει απόκλιση από τον επιμερισμό της οικονομικής ευθύνης που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν συσταθεί για την επίτευξη στόχων διαχείρισης των αποβλήτων και στόχων οριζόμενων δυνάμει νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον το 80% του αναγκαίου κόστους καλύπτεται από τους παραγωγούς προϊόντων·

(ii) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν συσταθεί στις ή μετά τις 4 Ιουλίου 2018 για την επίτευξη στόχων διαχείρισης αποβλήτων οριζόμενων αποκλειστικά δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, τουλάχιστον το 80% του αναγκαίου κόστους καλύπτεται από τους παραγωγούς προϊόντων·

(iii) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν συσταθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 για την επίτευξη στόχων διαχείρισης αποβλήτων οριζόμενων αποκλειστικά δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, τουλάχιστον το 50% του αναγκαίου κόστους βαρύνει τους παραγωγούς προϊόντων·

και ότι, το υπόλοιπο κόστος βαρύνει τους παραγωγούς ή τους διανομείς που δημιούργησαν αρχικά τα απόβλητα.

(β) Η παρέκκλιση δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί το ποσοστό του κόστους που βαρύνει τους παραγωγούς προϊόντων στο πλαίσιο προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγών που έχουν συσταθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018.

(5) Ο Υπουργός ενημερώνει τους κατόχους των αποβλήτων στους οποίους απευθύνονται τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11 μέσω του διαδικτύου ή/και με δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε εφημερίδες ή τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή με άλλα πρόσφορα μέσα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης των αποβλήτων, τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, τα συστήματα επιστροφής και συλλογής αποβλήτων, και την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων.

(6) Ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα για την παροχή κινήτρων στους κατόχους αποβλήτων ώστε να ανταποκρίνονται στην ευθύνη τους να μεταφέρουν τα απόβλητα τους σε συστήματα χωριστής συλλογής, περιλαμβανομένων οικονομικών κινήτρων.

(7) Οι παραγωγοί προϊόντων που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και διαθέτουν προϊόντα στην επικράτεια της Δημοκρατίας δύναται να ορίζουν φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για τους σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11.

(8) Ο Υπουργός έχει την εποπτεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των οργανώσεων που εκπληρώνουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγών εκ μέρους των παραγωγών προϊόντων.

(9) Τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίστηκαν πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το αργότερο μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2023.

(10) Η παροχή πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν θίγει το δικαίωμα προστασίας της εμπιστευτικότητας των εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με την εθνική ή την Ενωσιακή νομοθεσία.

(11) Ο Υπουργός διασφαλίζει την ύπαρξη τακτικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται στην εφαρμογή προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, περιλαμβανομένων των παραγωγών και των διανομέων, των ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και, κατά περίπτωση, των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, των δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και των φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

Πρόληψη αποβλήτων

11Β.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τα εν λόγω μέτρα, στοχεύουν κατ’ ελάχιστον-

(α) στην προώθηση και στήριξη μοντέλων βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης·

(β) στην ενθάρρυνση του σχεδιασμού, της παραγωγής και της χρήσης προϊόντων που διασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των πόρων και είναι ανθεκτικά (όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια ζωής τους και την απουσία προγραμματισμένης απαρχαίωσης), επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και αναβαθμίσιμα·

(γ) σε προϊόντα που περιέχουν πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας προκειμένου να μην μετατραπούν τα εν λόγω υλικά σε απόβλητα·

(δ) στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων και τη θέσπιση συστημάτων για την προώθηση των δραστηριοτήτων επισκευής και επαναχρησιμοποίησης, μεταξύ άλλων ιδίως για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και τα έπιπλα, καθώς και για τις συσκευασίες και τα υλικά και προϊόντα δομικών κατασκευών·

(ε) στην ενθάρρυνση, ανάλογα με την περίπτωση και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, εγχειριδίων οδηγιών, τεχνικών πληροφοριών ή άλλων εργαλείων, εξοπλισμού ή λογισμικού για την επισκευή και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η ποιότητα τους και η ασφάλεια στη χρήση τους·

(στ) στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων σε διαδικασίες που συνδέονται με τη βιομηχανική παραγωγή, την εξόρυξη ορυκτών, τη μεταποίηση, τις κατασκευές και τις κατεδαφίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές·

(ζ) στη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων κατά την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων, σε εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης καθώς και στα νοικοκυριά, ως συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μείωση κατά 50% της κατά κεφαλήν παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή, και για μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού μέχρι το 2030·

(η) στην ενθάρρυνση της δωρεάς και της αναδιανομής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, με προτεραιότητα στη διατροφή του ανθρώπου έναντι της χρήσης ως ζωοτροφών και στην εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή·

(θ) στην προώθηση της μείωσης της περιεκτικότητας των υλικών και των προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες, με την επιφύλαξη εναρμονισμένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης νομικών απαιτήσεων σχετικά με τα εν λόγω υλικά και προϊόντα, και στην εξασφάλιση ότι από τις 5 Ιανουαρίου 2021 κάθε προμηθευτής αντικειμένου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 κοινοποιεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του εν λόγω Κανονισμού·

(ι) στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, και ιδίως αποβλήτων που δεν ενδείκνυνται για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή για ανακύκλωση·

(ια) στον προσδιορισμό των προϊόντων που αποτελούν τις βασικές πηγές απορριμμάτων, κυρίως στο φυσικό και στο θαλάσσιο περιβάλλον, και στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση της δημιουργίας απορριμμάτων από τα προϊόντα αυτά:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που τα μέτρα αφορούν περιορισμούς στην αγορά, o Υπουργός διασφαλίζει ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις·

(ιβ) στην ανάσχεση της δημιουργίας θαλάσσιων απορριμμάτων, ως συνεισφορά στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και τη σημαντική μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης κάθε είδους· και

(ιγ) στην ανάπτυξη και υποστήριξη ενημερωτικών εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και της ρίψης απορριμμάτων.

(2) Ο Υπουργός παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνει για την πρόληψη των αποβλήτων χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό κατάλληλους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και στόχους, ιδίως όσον αφορά την ποσότητα δημιουργούμενων αποβλήτων.

(3) Ο Υπουργός παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνει για την επαναχρησιμοποίηση με βάση την κοινή μεθοδολογία την οποία ορίζει η εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εν λόγω εκτελεστικής πράξης.

(4) Ο Υπουργός παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνει για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων μέσω της μέτρησης των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων με βάση τη μεθοδολογία την οποία ορίζει η εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 8 του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εν λόγω εκτελεστικής πράξης.

Ανάκτηση

12.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να διασφαλίζει ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης ή άλλες εργασίες ανάκτησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(2) Εφόσον απαιτείται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, της ανακύκλωσης και άλλων εργασιών ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.

(3)(α) Ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, δύναται να επιτρέψει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του εδαφίου (2), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους:

(i) Η χωριστή συλλογή δεν παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα λαμβανομένων υπόψη των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των σχετικών ροών αποβλήτων·

(ii) δεν είναι τεχνικά εφικτή η χωριστή συλλογή στο πλαίσιο των ορθών πρακτικών συλλογής των αποβλήτων·

(iii) η κοινή συγκέντρωση ορισμένων τύπων αποβλήτων δεν επηρεάζει τη δυνατότητά τους να υποβάλλονται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με τις εργασίες αυτές είναι συγκρίσιμης ποιότητας με εκείνο που επιτυγχάνεται με τη χωριστή συλλογή·

(iv) η χωριστή συλλογή θα είχε δυσανάλογο οικονομικό κόστος, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ειδικά ορεινών ή/και απομακρυσμένων περιοχών ή/και αραιοκατοικημένων περιοχών, λαμβανομένων υπόψη του κόστους από τις επιπτώσεις της συλλογής και επεξεργασίας ανάμικτων αποβλήτων στο περιβάλλον και στην υγεία, των δυνατοτήτων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, των εσόδων από τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και από την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

(β) Ο Υπουργός επανεξετάζει σε ετήσια βάση τις παρεκκλίσεις δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη τις ορθές πρακτικές στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων και άλλες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

(4) Τα απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 13 και του άρθρου 22, δεν αποτεφρώνονται, με εξαίρεση τα απόβλητα που προκύπτουν από μεταγενέστερη επεξεργασία των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων, για τα οποία η αποτέφρωση παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.

(5) Εφόσον απαιτείται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, ο Υπουργός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάκτησης, για την απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών, των προσμίξεων και των στοιχείων επικίνδυνων αποβλήτων με σκοπό την επεξεργασία τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(6) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου όσον αφορά τα δημοτικά απόβλητα και τα οργανικά απόβλητα, μεταξύ άλλων σχετικά με την υλική και εδαφική κάλυψη της χωριστής συλλογής και τυχόν παρεκκλίσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3).

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

13.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για προώθηση των δραστηριοτήτων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως τη δημιουργία και την υποστήριξη δικτύων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και επισκευή, διευκολύνοντας, όπου αυτό συνάδει με την ορθή διαχείριση αποβλήτων, την πρόσβαση τους σε απόβλητα προγραμμάτων ή εγκαταστάσεων συλλογής τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αλλά δεν προορίζονται για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση από τα εν λόγω προγράμματα ή εγκαταστάσεις, και προωθώντας τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.

(2) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και, για το σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12, καθιερώνει χωριστή συλλογή αποβλήτων.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12, ο Υπουργός καθιερώνει χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί και, από την 1η Ιανουαρίου 2025, για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

(3Α) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση της επιλεκτικής κατεδάφισης προκειμένου να καταστούν δυνατά η απομάκρυνση και ο ασφαλής χειρισμός των επικίνδυνων ουσιών, όπως επίσης και προκειμένου να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με την επιλεκτική αφαίρεση υλικών και για να εξασφαλιστεί η καθιέρωση συστημάτων διαλογής των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων τουλάχιστον για το ξύλο, τα ανόργανα κλάσματα (σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά, πέτρα), τα μέταλλα, το γυαλί, τα πλαστικά και ο γύψος.

(4) Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόμου και τη μετάβαση σε μια ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, ο Υπουργός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

(α) όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και, ενδεχομένως, από άλλη προέλευση, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, η αύξηση των εργασιών αυτών κατ΄ ελάχιστον στο 50% ως προς το συνολικό βάρος,

(β) όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση άλλων υλικών, περιλαμβανομένων των εργασιών υγειονομικής ταφής όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, εξαιρουμένων των υλικών που απαντούν στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων, η αύξηση των εργασιών αυτών κατ΄ ελάχιστο στο 70% ως προς το συνολικό βάρος,

(γ) έως το έτος 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος˙

(δ) έως το έτος 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 60% κατά βάρος˙ και

(ε) έως το έτος 2035, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βάρος.

(5)(α) Ο Υπουργός δύναται να αναβάλει τις προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδάφιου (4) για έως και πέντε (5) έτη, στην περίπτωση που-

(i) στη Δημοκρατία έχουν υποβληθεί σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση λιγότερο από το 20% ή σε υγειονομική ταφή περισσότερο από το 60% των δημοτικών αποβλήτων της που παρήχθησαν το έτος 2013, σύμφωνα με τις απαντήσεις στο κοινό ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ και της Eurostat· και

(ii) το αργότερο είκοσι τέσσερεις (24) μήνες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4), ο Υπουργός ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή της να αναβάλει την προθεσμία και υποβάλλει σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα με το Παράρτημα V.

(β) Σε περίπτωση που, εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του σχεδίου εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή ζητήσει από τον Υπουργό να επανεξετάσει το εν λόγω σχέδιο επειδή θεωρεί ότι αυτό δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα V, ο Υπουργός υποβάλλει αναθεωρημένο πρόγραμμα εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του αιτήματος της Επιτροπής.

(γ) Σε περίπτωση αναβολής της επίτευξης των στόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), ο Υπουργός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης των δημοτικών αποβλήτων-

(i) τουλάχιστον σε ποσοστό 50% έως το έτος 2025, σε περίπτωση αναβολής της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4)·

(ii) τουλάχιστον σε ποσοστό 55% έως το έτος 2030, σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (4)·

(iii) τουλάχιστον σε ποσοστό 60% έως το έτος 2035, σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (4).

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων

13Α.-(1)(α) Προκειμένου να υπολογιστεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, ο Υπουργός υπολογίζει το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που παρήχθησαν και προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλώθηκαν σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

(β) Το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση υπολογίζεται ως το βάρος των προϊόντων ή των συστατικών των προϊόντων που έχουν καταστεί δημοτικά απόβλητα και υποβάλλονται σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισμού και επισκευής με σκοπό να καταστεί εφικτή η επαναχρησιμοποίηση χωρίς περαιτέρω διαλογή ή επεξεργασία.

(γ) Το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται υπολογίζεται ως το βάρος των αποβλήτων που, αφού υποβληθούν σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου και διαλογής και σε άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες για την απομάκρυνση των υλικών αποβλήτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της επακόλουθης επανεπεξεργασίας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, υποβάλλονται σε διεργασία ανακύκλωσης, όπου τα υλικά μετατρέπονται σε προϊόντα, υλικά και ουσίες.

(2)(α) Για τους σκοπούς των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται μετράται κατά την εισροή τους στη διεργασία ανακύκλωσης.

(β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α) ανωτέρω, η μέτρηση των ανακυκλωμένων δημοτικών αποβλήτων μπορεί να γίνει στην εκροή της διεργασίας διαλογής υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) αυτές οι εισροές αποβλήτων υποβάλλονται στη συνέχεια σε ανακύκλωση.

(ii) το βάρος των υλικών ή των ουσιών που αφαιρούνται από περαιτέρω διεργασίες που προηγούνται της εργασίας ανακύκλωσης και, κατά συνέπεια δεν ανακυκλώνονται, δεν περιλαμβάνεται στο βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως ανακυκλωμένα.

(3)(α) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θεσπίζει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των δημοτικών αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2)  και, προκειμένου να εξασφαλίζονται η αξιοπιστία και η ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται σχετικά με τα ανακυκλωμένα απόβλητα, το σύστημα μπορεί να συνίσταται σε ηλεκτρονικά μητρώα που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) του άρθρου 32, σε τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή σε μέσα ποσοστά απωλειών των αποβλήτων που έχουν περάσει από διαλογή για τους διάφορους τύπους αποβλήτων και τις διάφορες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων, αντιστοίχως.

(β) Τα μέσα ποσοστά απωλειών χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν με άλλο τρόπο αξιόπιστα στοιχεία, και υπολογίζονται βάσει των κανόνων υπολογισμού που καθορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Άρθρου 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(4)(α) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η ποσότητα βιοαποδομήσιμων δημοτικών αποβλήτων που υφίσταται αναερόβια ή αερόβια επεξεργασία μπορεί να λογίζεται ως ανακυκλωμένη όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει κομπόστα, χώνευμα ή άλλο υλικό με παρεμφερή ποσότητα ανακυκλωμένου περιεχομένου σε σχέση με την εισροή, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ανακυκλωμένο προϊόν, υλικό ή ουσία.

(β) Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται επί του εδάφους, δύναται να υπολογιστεί ως ανακυκλωμένο μόνο αν αποφέρει όφελος για τη γεωργία ή οικολογική βελτίωση.

(γ) Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα δημοτικά οργανικά απόβλητα που υποβάλλονται σε αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία δύναται να υπολογιστούν ως ανακυκλωμένα μόνο αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, έχουν συλλεχθεί χωριστά ή έχουν διαχωριστεί στην πηγή.

(5)(α) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η ποσότητα υλικών αποβλήτων που έχουν αποχαρακτηριστεί από απόβλητα ως αποτέλεσμα προπαρασκευαστικής εργασίας και πριν υποβληθούν σε επανεπεξεργασία μπορούν να θεωρούνται ανακυκλωμένα εφόσον προορίζονται για να μετατραπούν με επακόλουθη επανεπεξεργασία σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είτε για τον αρχικό είτε για άλλο σκοπό.

(β) Τα υλικά από αποχαρακτηρισμένα απόβλητα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας ή για αποτέφρωση, για επίχωση ή για διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης.

(6) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, ο Υπουργός μπορεί να λαμβάνει υπόψη την ανακύκλωση των υλικών που έχουν διαχωριστεί μετά την αποτέφρωση των δημοτικών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας τα οποία καθορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 9 του Άρθρου 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(7) Απόβλητα που συλλέγονται στη Δημοκρατία και αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση ή την επίχωση σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, συνυπολογίζονται μόνο για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13.

(8) Απόβλητα που συλλέγονται στη Δημοκρατία και εξάγονται σε τρίτη χώρα για προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση συνυπολογίζονται για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13 μόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του εδαφίου (3) και αν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, ο εξαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η μεταφορά αποβλήτων συνάδει με τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε χώρα υπό συνθήκες εν γένει ισοδύναμες προς τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει Διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στο οποίο να καθορίζει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία υπολογισμού επίτευξης των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) έως (ε) του εδαφίου (4) και στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13.

Διάθεση

14.-(1) Στις περιπτώσεις όπου δεν πραγματοποιείται ανάκτηση σύμφωνα με το άρθρο 12(1) , τα απόβλητα πρέπει να υπόκεινται σε ασφαλείς εργασίες διάθεσης που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 10 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Υποχρεώσεις κατόχων αποβλήτων και αρχικών παραγωγών αποβλήτων

15.-(1) Κάθε κάτοχος αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός αποβλήτων υποχρεούται –

(α) να πραγματοποιεί ο ίδιος την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων ή

(β) να αναθέτει την ανάκτηση και τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων σε έμπορο ή σε πρόσωπο που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή

(γ) να εξασφαλίζει, μέσω διακανονισμού με δημόσιο οργανισμό ή ιδιώτη που ασχολείται με τη συλλογή αποβλήτων, την ανάκτηση και τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(2) Οι μεσίτες και οι έμποροι συνεργάζονται με αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή με πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή/και πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.

(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο συλλέγει και/ή μεταφέρει απόβλητα, παραδίδει αυτά σε αδειοδοτημένα, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 24 και 25, πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται απόβλητα ή σε πρόσωπα που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 28.

(4) Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή τον κάτοχο αποβλήτων σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) για προκαταρκτική επεξεργασία, ο εν λόγω αρχικός παραγωγός ή κάτοχος αποβλήτων δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του για πλήρη ανάκτηση ή διάθεση των εν λόγω αποβλήτων.

(5) (α) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες -

(i) ο αρχικός παραγωγός αποβλήτων διατηρεί την ευθύνη για το σύνολο της αλυσίδας επεξεργασίας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται,

(ii) μπορεί να υπάρχει επιμερισμός της ευθύνης μεταξύ του αρχικού παραγωγού αποβλήτων και του κατόχου αποβλήτων προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται,

(iii) η ευθύνη μεταξύ των φορέων της αλυσίδας επεξεργασίας μπορεί να μεταβιβάζεται.

(β) Οι Κανονισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο (α) μπορούν να καθορίζουν ότι την ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων φέρει πλήρως ή εν μέρει ο παραγωγός προϊόντος, από το οποίο προέρχονται τα απόβλητα και ότι οι διανομείς του εν λόγω προϊόντος μπορούν να μοιράζονται την ευθύνη αυτήν.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011 και των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011, κάθε κάτοχος αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός αποβλήτων, ο οποίος δεν κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, οφείλει ενόσω κατέχει απόβλητο, να μεριμνά ώστε αυτό να μην προκαλεί οποιοδήποτε κίνδυνο στη δημόσια υγεία ή/και ή στο περιβάλλον και να μην δημιουργεί οχληρία σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

(7) Τηρούμενων των διατάξεων της παραγράφου (1), κάθε κάτοχος επικίνδυνων αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων εξασφαλίζει, μέσω διακανονισμού με δημόσιο οργανισμό ή ιδιώτη που κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, την ανάκτηση και τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων.

Αρχή της εγγύτητας και της αυτάρκειας

16.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει κάθε αναγκαίο μέτρο, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο, για να δημιουργήσει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων για ανάκτηση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα από άλλους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(2) (α) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για να προστατεύσει το δίκτυό της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μπορεί να περιορίσει τη μεταφορά προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως ανάκτηση, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι η μεταφορά αυτή θα είχε ως συνέπεια τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν συνάδει με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.

(β) Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή.

(γ) Ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να περιορίσει τη μεταφορά από την Κυπριακή Δημοκρατία αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «μεταφορά» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2, παράγραφος 34 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

(3) Το δίκτυο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) σχεδιάζεται κατά τρόπο που να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης των αποβλήτων και της ανάκτησης των αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και να επιτρέπει τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στα λοιπά κράτη μέλη να κινηθούν χωριστά προς το στόχο αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης για εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους αποβλήτων.

(4) Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση ή την ανάκτηση των αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις με τη χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

(5) Οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διαθέτει το πλήρες φάσμα των εγκαταστάσεων τελικής ανάκτησης στο έδαφός της.

Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραγωγή, η συλλογή και η μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων καθώς επίσης η αποθήκευση και η επεξεργασία τους διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10.

(2) Το διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει διατάξεις για την ιχνηλασιμότητα από το στάδιο της παραγωγής μέχρι και τον τελικό προορισμό των επικίνδυνων αποβλήτων και τον έλεγχο αυτών.

Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων και εξαιρέσεις

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, οι παραγωγοί, συλλέκτες, μεταφορείς και οι διαχειριστές επικίνδυνων αποβλήτων απαγορεύεται να αναμειγνύουν τα επικίνδυνα απόβλητα με άλλες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων ή με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η ανάμειξη περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1) , η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει την ανάμειξη κατά περίπτωση υπό τους πιο κάτω όρους:

(α) η εργασία ανάμειξης πραγματοποιείται από πρόσωπο που αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25,

(β) πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 και δεν αυξάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της διαχείρισης των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και

(γ) η εργασία ανάμειξης ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(3)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 49, 50 και 51, όταν επικίνδυνα απόβλητα έχουν αναμιχθεί κατά τρόπο παράνομο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος παραγωγός, συλλέκτης, μεταφορέας ή διαχειριστής επικίνδυνων αποβλήτων διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται διαχωρισμός, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό και αναγκαίο για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 10.

(β) Όταν ο διαχωρισμός δεν είναι αναγκαίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) ανωτέρω, ο υπεύθυνος παραγωγός, συλλέκτης, μεταφορέας ή διαχειριστής επικίνδυνων αποβλήτων διασφαλίζει ότι τα ανάμικτα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 για την επεξεργασία τέτοιου μείγματος.

Σήμανση, συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

19.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, κατά τη συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους, τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να συσκευάζονται και να σημαίνονται κατάλληλα, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Κάθε φορά που επικίνδυνα απόβλητα μεταφέρονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο περιέχει τα ενδεδειγμένα δεδομένα που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΒ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006. Το έντυπο δύναται να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.

(3) Το έντυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) συμπληρώνεται από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, από το πρόσωπο που μεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα και από το πρόσωπο που προβαίνει στην ανάκτησης ή διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.

(4) Το συμπληρωμένο έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να διατηρείται από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, από το πρόσωπο που μεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα και από το πρόσωπο που προβαίνει στη διάθεση ή ανάκτηση επικίνδυνων αποβλήτων για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για την τήρηση του μητρώου επικίνδυνων αποβλήτων, που προβλέπεται στο άρθρο 32(2) .

(5) Οι παραγωγοί ή κάτοχοι επικίνδυνων αποβλήτων, τα πρόσωπα που μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα και τα πρόσωπα που επεξεργάζονται επικίνδυνα απόβλητα, διαβιβάζουν κατά το μήνα Μάρτιο κάθε έτους, καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την αρμόδια αρχή, αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.

Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά

20.-(1) Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, ο Υπουργός καθιερώνει χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα επικίνδυνα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 και δεν ρυπαίνουν άλλες ροές δημοτικών αποβλήτων.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 32 δεν εφαρμόζονται στα αναμειγμένα απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 19 και 32 δεν εφαρμόζονται στα επιμέρους κλάσματα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά μέχρις ότου γίνουν δεκτά για συλλογή, διάθεση ή ανάκτηση από οργανισμό ή εταιρεία που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή του άρθρου 33, αντίστοιχα.

Διαχείριση αποβλήτων ορυκτελαίων

21.-(1) Χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων που συνδέονται με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19, ο Υπουργός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι -

(α) τα απόβλητα έλαια συλλέγονται χωριστά, εκτός αν η χωριστή συλλογή δεν είναι τεχνικά εφικτή λαμβανομένων υπόψη των ορθών πρακτικών·

(β) στην επεξεργασία των αποβλήτων ελαίων δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση ή εναλλακτικά σε άλλες εργασίες ανακύκλωσης που προσφέρουν ισοδύναμο ή καλύτερο αποτέλεσμα, από περιβαλλοντική άποψη, από ότι η αναγέννηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10·

(γ) τα απόβλητα έλαια με διαφορετικά χαρακτηριστικά δεν  αναμιγνύονται, ούτε αναμιγνύονται απόβλητα έλαια με άλλα είδη αποβλήτων ή άλλες ουσίες, αν η ανάμειξη αυτή εμποδίζει την αναγέννηση τους ή άλλη εργασία ανακύκλωσης με ισοδύναμο ή καλύτερο συνολικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα από ότι η αναγέννηση.

(2) Για τους σκοπούς της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων και την ορθή επεξεργασία τους, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζοντας πρόσθετα μέτρα, όπως τεχνικές απαιτήσεις, ευθύνη του παραγωγού, οικονομικά μέτρα ή εθελοντικές συμφωνίες.

(3) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίσει -

(α) απαιτήσεις αναγέννησης των αποβλήτων ελαίων εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, και

(β) στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, περιορισμούς της μεταφοράς αποβλήτων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των λοιπών κρατών μελών σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση των αποβλήτων ελαίων.

Οργανικά απόβλητα

22.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα οργανικά απόβλητα είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων.

(β) Ο Υπουργός δύναται να επιτρέπει την κοινή με τα οργανικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης σύμφωνων με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά πρότυπα για τις συσκευασίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης και βιοαποδόμησης.

(2) Ο Υπουργός λαμβάνει κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 προκειμένου-

(α) να ενθαρρύνει την ανακύκλωση, περιλαμβανομένων της κομποστοποίησης και της χώνευσης, των οργανικών αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και να οδηγεί σε εξερχόμενο υλικό που πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας·

(β) να ενθαρρύνει την οικιακή κομποστοποίηση· και

(γ) να προωθήσει τη χρήση υλικών παραγόμενων από οργανικά απόβλητα.

Απόβλητα Υδραργύρου

22Α.-(1) Η διαχείριση αποβλήτων υδραργύρου και αποβλήτων ενώσεων υδραργύρου που προέρχονται από οποιεσδήποτε μεγάλες πηγές που αναφέρονται στις παραγράφους α), β), γ) και δ) του Άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 γίνεται με τρόπο που δεν οδηγεί σε οποιαδήποτε ανάκτηση υδραργύρου.

(2) Επιπροσθέτως των διατάξεων του Άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 σχετικά με την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου, για τα απόβλητα υδραργύρου ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 19.

(3) Οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στους βιομηχανικούς κλάδους που αναφέρονται στο Άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852, αποστέλλουν κάθε έτος μέχρι και τις 31 Μαΐου στον Διευθυντή τα δεδομένα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 12 του εν λόγω Κανονισμού.

(4) Πρόσωπα που αναλαμβάνουν την προσωρινή αποθήκευση, είτε τη μετατροπή και κατά περίπτωση στερεοποίηση, είτε αναλαμβάνουν τη μόνιμη αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου που έχουν υποστεί μετατροπή και κατά περίπτωση στερεοποίηση αποβλήτων υδραργύρου, τηρούν μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852.

(5) Οι οδοντίατροι και οι διαχειριστές οδοντιατρικών εγκαταστάσεων υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Διευθυντή δεδομένα και πιστοποιητικά για την τήρηση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1102/2008.

ΜΕΡΟΣ IV ΚΟΣΤΟΣ
Κόστος

23.-(1) Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, περιλαμβανομένου του κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.

(2) Οι παραγωγοί προϊόντων έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων των προϊόντων αυτών και της χρηματοδότησης της συλλογής, επαναχρησιμοποίησης, προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, ανάκτησης και της διάθεσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 11Α, ανάλογα με την περίπτωση, ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει ότι το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει εν μέρει ή πλήρως τον παραγωγό του προϊόντος από το οποίο προέρχονται τα απόβλητα και ότι το σχετικό κόστος μπορεί να επιβαρύνει και τους διανομείς του προϊόντος και καθορίζει το βαθμό τέτοιας επιβάρυνσης.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους να ρυθμίζει την ευθύνη του παραγωγού προϊόντων σε σχέση με τα απόβλητα που αυτό παράγει για συγκεκριμένες ροές αποβλήτων και τη διαμόρφωση συλλογικού ή ατομικού συστήματος διαχείρισης.

ΜΕΡΟΣ V ΑΔΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ
Άδεια διαχείρισης αποβλήτων

24.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, πρόσωπο το οποίο διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, πριν αρχίσει τις δραστηριότητές του, εξασφαλίζει άδεια διαχείρισης αποβλήτων από τον Διευθυντή.

(2)(α) Η αίτηση υποβάλλεται στο Διευθυντή σε έντυπο που καθορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με όλα τα απαιτούμενα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25, μαζί με τις πληροφορίες και τα τέλη που το Διάταγμα δυνατό να προβλέπει.

(β) Πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) μόνο εάν-

(i) είναι φυσικό πρόσωπο, πολίτης κράτους μέλους και διαμένει σε κράτος μέλος,

(ii) είναι νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, και σε περίπτωση εταιρείας έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋποθέσεις και όροι άδειας διαχείρισης αποβλήτων

25.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 24, απαιτείται η υποβολή αίτησης προς τον Διευθυντή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από-

(i) πολεοδομική άδεια, εφόσον η προτεινόμενη διαχείριση των αποβλήτων προϋποθέτει ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, τις θετικές απόψεις του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις περιπτώσεις κυβερνητικών τμημάτων ή υπηρεσιών και άδεια οικοδομής,

(ii) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου,

(iii) βεβαίωση από την πυροσβεστική υπηρεσία για τήρηση των υποχρεώσεων του αιτητή όσον αφορά την πυρασφάλεια και πυρόσβεση στην εγκατάσταση,

(iv) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνων και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά θα τηρούνται από τον αιτητή.

(β) Ελλιπείς αιτήσεις επιστρέφονται στον αιτητή ταχυδρομικώς, με προσωπική συστημένη επιστολή, χωρίς να εξεταστούν, σφραγισμένες ως ελλιπείς και με σημειώση ως προς τα συγκεκριμένα στοιχεία που ελλείπουν.

(2)(α) Κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση ή τροποποίηση ή ανανέωση άδειας, ο Διευθυντής ζητά και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις γραπτές απόψεις και θέσεις από τα μέλη της ΣΕΔΑ καθώς και από την Επαρχιακή Διοίκηση και την Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να ζητά τις απόψεις και θέσεις και να τις λαμβάνει δεόντως υπόψη για την τελική του απόφαση, από οποιοδήποτε Υπουργείο, Υπηρεσία, Φορέα ή Οργανισμό.

(3)(α) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων χορηγείται από τον Διευθυντή.

(β) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και αφορούν τα ακόλουθα:

(i) Τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,

(ii) τις τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας,

(iii) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται,

(iv) τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε είδος εργασίας,

(v) τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, και

(vi) τις διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

(γ) Αν η άδεια διαχείρισης αποβλήτων αφορά την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, η άδεια περιλαμβάνει ως όρο ότι η ανάκτηση ενέργειας πραγματοποιείται με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

(4) Στην άδεια καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια. η άδεια διαχείρισης αποβλήτων μπορεί να ανανεώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στον Διευθυντή, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της σε τύπο που καθορίζεται από Διάταγμα του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και το οποίο προβλέπει επίσης τις σχετικές πληροφορίες, όρους και τέλη.

(5) Ο Διευθυντής αρνείται τη χορήγηση άδειας όταν η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας κρίνεται ανεπαρκής από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος ή όταν η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 10.

(6) Αν η άδεια αφορά τη χρήση αποβλήτων ως καυσίμου ή άλλου μέτρου παραγωγής ενέργειας, της χορήγησης άδειας από τον Διευθυντή  προηγείται η διαβούλευση του Υπουργού με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(7) Πριν από τη χορήγηση άδειας και πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, πραγματοποιείται επί τόπου έλεγχος από τον Διευθυντή ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι που θα διατυπωθούν στην άδεια και εάν το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

(8) Η χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτητή από την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται δυνάμει άλλης νομοθεσίας.

(9)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε άδεια που εκδίδεται δυνάμει άλλης νομοθεσίας, δύναται να συνδυαστεί με την άδεια διαχείρισης αποβλήτων που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 και του παρόντος άρθρου, ώστε να αποτελεί ενιαία άδεια, εάν με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των παρεχόμενων πληροφοριών και των εκτελούμενων εργασιών από τον φορέα εκμετάλλευσης ή τον Διευθυντή.

(β) Σε περίπτωση που σε άδεια που εκδόθηκε δυνάμει άλλης περιβαλλοντικής νομοθεσίας έγινε ρητή και συγκεκριμένη πρόνοια διασφάλισης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με την περίληψη σχετικών όρων, τότε η εν λόγω άδεια εγκρίνεται από τον Διευθυντή ως Ενιαία και ο Διευθυντής δηλώνει υπευθύνως επί της εν λόγω άδειας ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστής άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει του παρόντος Νόμου, παραπέμποντας ρητώς στους  σχετικούς όρους.

(γ) Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου και έχουν εξασφαλίσει Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του Νόμου αυτού, εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής άδειας διαχείρισης αποβλήτων, νοουμένου ότι στην Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών περιλαμβάνεται ρητή και συγκεκριμένη πρόνοια διασφάλισης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με την περίληψη σχετικών όρων, και ο Διευθυντής δηλώνει υπευθύνως επί της εν λόγω Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστής άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει του παρόντος Νόμου, παραπέμποντας ρητώς στους  σχετικούς όρους.

(10) Μετά την παραλαβή της αίτησης, ο Διευθυντής, μεριμνά ώστε να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποίηση στην οποία αναφέρεται-

(α) η ημερομηνία λήψης της αίτησης˙

(β) ο χώρος στον οποίο η αίτηση είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες˙

(γ) ότι οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Διευθυντή απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή το περιεχόμενο της αίτησης.

(11) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του και του Κανονισμού που αναφέρεται στο προοίμιο αυτού, ο Διευθυντής δύναται να δημοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Περιβάλλοντος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, κάθε απόφαση με την οποία χορηγείται ή ανανεώνεται ή τροποποιείται ή αναστέλλεται άδεια διαχείρισης αποβλήτων.

(12) Για σκοπούς χορήγησης άδειας διαχείρισης αποβλήτων, οι διατάξεις του άρθρου 24 και του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις μονάδες ανακύκλωσης πλοίων, επιπροσθέτως των διατάξεων των Άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013.

Εγγυήσεις και ασφάλιση

26.-(1) Πριν την χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, ο αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων καταθέτει στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατόν να προκληθεί από τις δραστηριότητες του καθώς και για τις περιπτώσεις μη ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (10) του άρθρου 25 και των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που πρόσωπο καταθέτει εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση στην αρμόδια αρχή στα πλαίσια άλλης άδειας που έχει εκδοθεί δυνάμει άλλης νομοθεσίας, αυτό λαμβάνεται δεόντως υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης ή της επαρκούς ασφάλισης που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(4)(α) Σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων, για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων ή σε περίπτωση λήψης μέτρων από την ίδια την αρμόδια αρχή για την εξάλειψη ή μείωση της ρύπανσης ή για κατάσχεση ή απομάκρυνση ή διαχείριση οποιωνδήποτε αποβλήτων ή εξοπλισμού ή για αποκατάσταση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς, η αρμόδια αρχή δύναται να εισπράξει ποσό της εγγυητικής.

(β) Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση της αξίας της εγγυητικής και σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης αποκατάστασης της αξίας της εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης δύναται να αναστείλει την άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή να ανακαλέσει την εξαίρεση προσώπου από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Άδεια με γενικούς όρους και/ ή ειδικά μέτρα

27. Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο να καθορίζει γενικούς όρους ή/ και ειδικά μέτρα που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων ή μέρος της διαχείρισής τους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σχετικής άδειας διαχείρισης αποβλήτων.

Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης και σχετικοί όροι

28.-(1) O Υπουργός εκδίδει διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο καθορίζει εξαιρέσεις προσώπων από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων για -

(α) καθορισμένες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και προσδιορίζει τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση και τη μέθοδο επεξεργασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται·

(β) καθορισμένες εργασίες ανάκτησης επικίνδυνων αποβλήτων· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και τους τύπους και τις ποσότητες των επικίνδυνων αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση, τους τύπους δραστηριοτήτων καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται αναγκαίες για τις μορφές ανάκτησης και, ανάλογα με την περίπτωση, οριακές τιμές για τις περιεχόμενες στα επικίνδυνα απόβλητα επικίνδυνες ουσίες και οριακές τιμές εκπομπών·

(γ) τη διάθεση των δικών τους ακίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και προσδιορίζει τόσο τους τύπους και τις ποσότητες των ακίνδυνων αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση, όσο και τη μέθοδο επεξεργασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται.

(2) (α) Οι γενικοί όροι ή/ και τα ειδικά μέτρα που καθορίζονται στα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) , πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

(β) Στην περίπτωση διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) (γ) , οι εν λόγω γενικοί όροι και/ ή ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(3) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) στην Επιτροπή.

Υποχρεώσεις κατόχου άδειας διαχείρισης αποβλήτων

29. Κάθε κάτοχος άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει να -

(α) τηρεί ανελλιπώς και με συνέπεια και ακρίβεια όλους τους όρους της άδειας του·

(β) παρακολουθεί ανελλιπώς τις δραστηριότητες της εγκατάστασης και να ενημερώνει το Διευθυντή μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στους όρους της άδειας, αναφορικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης· και

(γ) παρέχει σε Επιθεωρητή κάθε διευκόλυνση που κρίνεται αναγκαία για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης, τη δειγματοληψία και τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία τους ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο.

Αλλαγές στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης

30.-(1)(α) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης ή για οποιαδήποτε επέκταση των εργασιών της εγκατάστασης, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ενημερώνει προηγουμένως γραπτώς τον Διευθυντή και εξασφαλίζει σχετική έγκριση πριν προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης.

(β) Σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις των όρων της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος.

(2) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση και λειτουργία της εγκατάστασης η οποία δυνατό να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει, αφού υποβάλει σχετική αίτηση στο Διευθυντή, να αναφέρει:

(α) τα τμήματα της εγκατάστασης που δυνατό να υποστούν διαφοροποιήσεις,

(β) οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 25, τα οποία δυνατό να επηρεαστούν από τις προτεινόμενες αλλαγές.

(3) Οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (2) εξετάζεται από την αρμόδια αρχή η οποία αποφασίζει αν χρειάζεται να τη χειριστεί ως να επρόκειτο για αίτηση που υποβάλλεται για πρώτη φορά προς εξασφάλιση άδειας διαχείρισης αποβλήτων οπόταν εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή ως τροποποίηση της άδειας οπόταν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της» σημαίνει αλλαγή των χαρακτηριστικών ή του τρόπου λειτουργίας ή επέκταση της εγκατάστασης.

Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας

31.-(1) Ο Διευθυντής, δύναται, όταν κρίνει ότι δικαιολογείται ή επιβάλλεται για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 10, να -

(α) ανακαλέσει την άδεια,

(β) συντομεύσει το χρόνο ισχύος της,

(γ) προσθέσει οποιουσδήποτε νέους όρους σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, και/ ή

(δ) τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους επιβληθέντες όρους.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να εκδώσει δεόντως αιτιολογημένη ειδοποίηση προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εγκατάστασης, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10.

Μητρώο αποβλήτων

32.-(1) (α)Κάθε πρόσωπο που αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28, κάθε παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων και τα πρόσωπα που συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι ή/και μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούνται όπως-

(i) τηρούν χρονολογικό μητρώο αποβλήτων με τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και την ποσότητα των προϊόντων και των υλικών που απορρέουν από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης και, όπου είναι σκόπιμο, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τη μέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα·

(ii) διαθέτουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) στην αρμόδια αρχή κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου ή των μητρώων που δημιουργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) καθώς και κάθε φορά που ζητείται από την αρμόδια αρχή· και

(iii) χορηγούν στην αρμόδια αρχή ή σε προηγούμενο κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων έγγραφα αποδεικτικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, όταν αυτά τους ζητούνται.

(β) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου (α) και σε άλλες κατηγορίες αποβλήτων.

(1Α)(α) Η αρμόδια αρχή δημιουργεί μητρώο ή συντονισμένα μητρώα για την καταγραφή των πληροφοριών για τα επικίνδυνα απόβλητα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια της Δημοκρατίας.

(β) Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τα στοιχεία για τα απόβλητα που υποβάλλονται από τους βιομηχανικούς φορείς εκμετάλλευσης στο Ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων που έχει δημιουργηθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006.

(γ) Η αρμόδια αρχή δύναται να δημιουργεί παρόμοια μητρώα για άλλες κατηγορίες αποβλήτων, ιδίως εκείνες για τις οποίες τίθενται στόχοι στη νομοθεσία και εκείνες για τις οποίες επιβάλλονται υποχρεώσεις υποβολής των πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(2) (α) Τα στοιχεία του μητρώου επικίνδυνων αποβλήτων τηρούνται-

(i) από τους παραγωγούς ή κατόχους επικίνδυνων αποβλήτων, τα αδειοδοτημένα πρόσωπα, μεσίτες ή εμπόρους που ασχολούνται με τη συλλογή και τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων για πέντε τουλάχιστον χρόνια, και

(ii) από τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους,

και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες του εδαφίου (1) (α) (i) .

(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) παραδίδουν το εν λόγω μητρώο στην αρμόδια αρχή, εφόσον αυτά παύσουν οριστικά τις εργασίες τους που αφορούν την παραγωγή και/ ή διαχείριση αποβλήτων.

(3) Το ακριβές περιεχόμενο του μητρώου καθώς και η διαδικασία τήρησής του καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Για σκοπούς οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και στις διατάξεις της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (5) του άρθρου 54, ο κωδικός αριθμός ο οποίος χορηγείται στο πρόσωπο αυτό, θεωρείται ότι υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής του πρόσωπου που υποβάλλει τα έντυπα ή τις πληροφορίες ή τις αιτήσεις ή τις ειδοποιήσεις.

Καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων

33.(1) Πρόσωπο το οποίο:

(α) Ασχολείται με τη συλλογή ή τη μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση ή/και

(β) ασχολείται με την εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων ή/και

(γ) εξασφαλίζει το ίδιο την επεξεργασία των μη επικίνδυνων αποβλήτων του, περιλαμβανομένης και της ανάκτησης ή διάθεσης στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων του,

εξασφαλίζει καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων πριν την έναρξη των εργασιών του.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατάλογο των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3)(α) Πρόσωπο για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (1), υποβάλλει αίτηση στο Διευθυντή  του Τμήματος Περιβάλλοντος για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(β) Η αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων υποβάλλεται σε έντυπο, που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

(4) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και πληροί τις προϋποθέσεις για καταχώριση, εξασφαλίζει έγκριση από τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και καταχωρίζεται σε αυτό.

(5) Η καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ισχύει επ’ αόριστο, υπό την προϋπόθεση ότι το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους υποβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Τέλος καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτωνˑ

(β) στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση   αποβλήτων κάθε προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τους παραγωγούς, παραλήπτες, τις συνολικές ποσότητες αποβλήτων και τα ρεύματα αποβλήτωνˑ

(γ) έντυπα  αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς αποβλήτων που εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτοςː

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπομένων στις παραγράφους (α) έως (γ), η καταχώριση διαγράφεται από το Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για εκ νέου καταχώριση.

(6) Η καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτητή από την υποχρέωση εξασφάλισης άλλων αδειών ή εγκρίσεων, που απαιτούνται δυνάμει άλλης οικείας νομοθεσίας.

(7) Πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, ενημερώνουν προηγουμένως γραπτώς τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων καταχώρισης.

(8) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος δύναται να αρνηθεί την καταχώριση  στο Αρχείο Διαχείρισης Αποβλήτων, εάν κατά την εξέταση της αίτησης κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η  προστασία του περιβάλλοντος.

(9) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, όταν κρίνει ότι πρόσωπο το οποίο έχει καταχωρισθεί στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 ή/και των υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται στα διατάγματα που προβλέπονται στο εδάφιο (10), δύναται να ανακαλέσει ή να αναστείλει προσωρινά την καταχώριση με αιτιολογημένη ειδοποίησή του ή/και να διαγράψει την καταχώριση από το Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(10) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία  καθορίζουν τις τεχνικής φύσεως υποχρεώσεις των προσώπων που καταχωρίζονται στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(11) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος τηρεί, επιπρόσθετα, αρχείο-

(α) Των προσώπων που εξασφαλίζουν άδεια διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24ˑ και

(β) των παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων.

Τερματισμός λειτουργίας εγκατάστασης

34.-(1) (α) Μετά τη λήξη της σχετικής άδειας που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 25 και γενικά μετά την παύση της λειτουργίας του για οποιοδήποτε λόγο, κάθε πρόσωπο που διαχειρίζεται απόβλητα, υποχρεούται να αποκαταστήσει -

(i) κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία της, και

(ii) το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων της, σύμφωνα με τους όρους της άδειας.

(β) Η ευθύνη και οι δαπάνες υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά το εν λόγω πρόσωπο.

(2) Εφόσον πρόσωπο που επεξεργάζεται απόβλητα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης του χώρου με βάση το εδάφιο (1) , ακολουθεί η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2003 μέχρι 2008.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

35.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εγκρίνει σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 10 και 16.

(1Α) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης διαχείρισης αποβλήτων αναφορικά με ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρχών τοπικής διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται ότι, τα τοπικά σχέδια δράσης διαχείρισης αποβλήτων καταρτίζονται στη βάση αντίστοιχων ή παρόμοιων μέτρων με αυτά που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(2) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων μπορούν να διαμορφωθούν για κάθε ροή αποβλήτων ή για σύνολο ροών αποβλήτων και να καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της γεωγραφικής επικράτειας της Δημοκρατίας.

(3) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνουν ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της περιβαλλοντικά υγιούς προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα σχέδια θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων και των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) τον τύπο, την ποιότητα, την ποσότητα και την πηγή των παραγόμενων στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αποβλήτων, περιλαμβανομένων των αποβλήτων που είναι πιθανόν να μεταφερθούν από ή προς την Κυπριακή Δημοκρατία και αξιολόγηση της μελλοντικής τάσης εξέλιξης των ροών αποβλήτων,

(β) τις υφιστάμενες μεγάλες εγκαταστάσεις διάθεσης και ανάκτησης, καθώς και τυχόν ρυθμίσεις για απόβλητα έλαια, επικίνδυνα απόβλητα, απόβλητα που περιέχουν σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, ή ροές αποβλήτων που ρυθμίζονται από ειδική νομοθεσία,

(γ) αξιολόγηση της ανάγκης για το κλείσιμο υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποβλήτων και πρόσθετες υποδομές εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη διεξαγωγή αξιολόγησης των επενδύσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, μεταξύ άλλων για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω ανάγκες και η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνεται στα σχετικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας,

(δ) επαρκείς πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών και τη δυναμικότητα των μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των μεγάλων εγκαταστάσεων ανάκτησης, αν χρειαστεί, και

(ε) τις γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό ή πολιτικών για απόβλητα που θέτουν συγκεκριμένα προβλήματα διαχείρισης.

(5) Στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων δύναται να περιληφθούν, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό, και τα ακόλουθα:

(α) οργανωτικές πτυχές που συνδέονται με τη διαχείριση αποβλήτων, περιλαμβανομένης της περιγραφής της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που πραγματοποιούν τη διαχείριση αποβλήτων,

(β) αξιολόγηση της χρησιμότητας και της καταλληλότητας της χρησιμοποίησης οικονομικών και άλλων μέσων για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων που σχετίζονται με τα απόβλητα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών,

(γΑ)πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις πρόνοιες του Κανονισμού 5 των περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας,

(γΒ)αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων συλλογής αποβλήτων, περιλαμβανομένων της υλικής και γεωγραφικής κάλυψης της χωριστής συλλογής, και των μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της, ενδεχόμενων παρεκκλίσεων που έχουν χορηγηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 12 και της ανάγκης για νέα προγράμματα συλλογής,

(δ) παλιές τοποθεσίες διάθεσης αποβλήτων που έχουν υποστεί ρύπανση και τα μέτρα, στα πλαίσια των περί του Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2009, για την αποκατάστασή τους,

(ε) εκτίμηση του κόστους των εργασιών ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων, και

(στ)μέτρα για την καταπολέμηση και την πρόληψη όλων των μορφών δημιουργίας απορριμμάτων και για τον καθαρισμό όλων των τύπων απορριμμάτων, και

(ζ)κατάλληλοι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες και στόχοι, ιδίως όσον αφορά την ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων και τη διαχείριση τους και την ποσότητα των δημοτικών αποβλήτων που διατίθενται ή υποβάλλονται σε ανάκτηση ενέργειας.

(6) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πληρούν-

(α) τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τα απόβλητα που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου,

(β) τους στόχους που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13,  και

(γ) τις απαιτήσεις που ορίζονται στις πρόνοιες των Κανονισμών 5 και 6 των περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών,

και, για τους σκοπούς της πρόληψης της παραγωγής απορριμμάτων, τις απαιτήσεις-

(αα) των διατάξεων του άρθρου 13 του περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμου, και

(ββ) των διατάξεων του άρθρου 19 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου.

(7) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων αξιολογούνται τουλάχιστον ανά εξαετία και τροποποιούνται, εφόσον ενδείκνυται και απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(8) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, για την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων.

(9) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτών, στον μορφότυπο που θεσπίζεται με τις εκτελεστές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 33 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων

36.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εγκρίνει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, στα οποία περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον τα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11Β, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9.

(1Α)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, αναφορικά με ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρχών τοπικής διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου:

Νοείται ότι, τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων καταρτίζονται στη βάση αντίστοιχων ή παρόμοιων μέτρων των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(β) Τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων δύναται να αποτελούν μέρος των τοπικών σχεδίων δράσης διαχείρισης αποβλήτων.

(γ) Στην περίπτωση που τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ενσωματώνονται στα τοπικά σχέδια δράσης διαχείρισης αποβλήτων, τα μέτρα που ορίζονται σε αυτά προσδιορίζονται σαφώς.

(2) (α) Τα προγράμματα αυτά είτε ενσωματώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 ή σε άλλα προγράμματα περιβαλλοντικής πολιτικής, ανάλογα με την περίπτωση είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητα προγράμματα.

(β) Στην περίπτωση που ένα τέτοιο πρόγραμμα ενσωματωθεί στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή στα εν λόγω άλλα προγράμματα, οι στόχοι και τα μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων προσδιορίζονται σαφώς.

(3) Στα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, κατά περίπτωση, περιγράφεται η συμβολή των μέσων και των μέτρων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙV στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και αξιολογείται η χρησιμότητα των παραδειγμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα VI ή άλλων ενδεδειγμένων μέτρων και περιγράφονται επίσης τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και η συμβολή τους στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. τα μέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.

(4) Ο Υπουργός θεσπίζει ειδικά προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που εγκρίνονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(5) Τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων αξιολογούνται τουλάχιστον ανά εξαετία και τροποποιούνται, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(6) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, για την κατάρτιση των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

(7) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτών, στον μορφότυπο που θεσπίζεται με τις εκτελεστές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 33 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ VIA ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ερμηνεία

36Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αλιευτικές δραστηριότητες” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 4(1)(28)  του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

“αλιευτικό εργαλείο” σημαίνει το αντικείμενο ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην αλιεία ή στην υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση, τη σύλληψη ή την εκτροφή θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση, τη σύλληψη ή την εκτροφή τέτοιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων∙

“απόβλητο αλιευτικών εργαλείων” σημαίνει το αλιευτικό εργαλείο που εμπίπτει στον ορισμό του όρου «απόβλητο», περιλαμβανομένων όλων των ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών που αποτελούσαν μέρος ή ήταν προσαρτημένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν αυτό απορρίφθηκε, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που αυτό εγκαταλείφθηκε ή απωλέσθη∙

“βιοαποδομήσιμη πλαστική ύλη” σημαίνει την πλαστική ύλη που μπορεί να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, ώστε τελικά να αποσυντεθεί σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό, και η οποία είναι ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις συσκευασίες∙

“διάθεση στην αγορά” σημαίνει την πρώτη φορά  κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά της Δημοκρατίας∙

“διαθεσιμότητα στην αγορά” σημαίνει την προμήθεια προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της Δημοκρατίας στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν∙

“εναρμονισμένο πρότυπο” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 2(1)(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

“εξ αποστάσεως σύμβαση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 15 του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου∙

“λιμενική εγκατάσταση παραλαβής” σημαίνει τη σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση, η οποία δύναται να παρέχει την υπηρεσία παραλαβής των αποβλήτων από πλοία∙

“οδηγία (ΕΕ) 2019/904” σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον∙

“οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη” σημαίνει το πλαστικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετα τα οποία, μέσω οξείδωσης, οδηγούν στη διάσπαση του πλαστικού υλικού σε μικρά τμήματα ή σε χημική αποσύνθεση∙

“παραγωγός” σημαίνει-

(α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι  εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο κατασκευάζει, γεμίζει, πωλεί ή εισάγει κατ’ επάγγελμαν, ανεξάρτητα από τη χρησιμο-ποιούμενη τεχνική πώλησης, περιλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης, και διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, γεμισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, άλλο από το πρόσωπο που διεξάγει τις αλιευτικές δραστηριότητες∙ ή

(β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα το οποίο πωλεί κατ’ επάγγελμαν  σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθείας σε νοικοκυριά ή χρήστες, εξαιρουμένων των νοικοκυριών, μέσω εξ αποστάσεως συμβάσεων, πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ή γεμισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, άλλο από το πρόσωπο που διεξάγει τις αλιευτικές δραστηριότητες∙

“πλαστική ύλη” σημαίνει το υλικό που αποτελείται από πολυμερές, όπως η ουσία αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3(5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς∙

“πλαστικό προϊόν μίας χρήσης” σημαίνει το προϊόν που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη και το οποίο δεν έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί στην αγορά, προκειμένου να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πολλαπλές διαδρομές ή επιστροφές, με επιστροφή στον παραγωγό για επαναπλήρωση ή επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε∙

“προϊόντα καπνού” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου∙

“συσκευασία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις των άρθρων  2 και 2Α του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου∙

Σκοπός του παρόντος Μέρους

36Β.-(1)Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία, με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2) Για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (1) «εσωτερική αγορά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο 2 του Άρθρου 26 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πεδίο εφαρμογής

36Γ. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Παραρτήματος VIA, στα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη, καθώς και στα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστικές ύλες.

Μείωση της κατανάλωσης των προϊόντων που προβλέπονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος VIA

36Δ.-(1)(α) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη  σταθερής μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήματος VIA, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα, και ειδικότερα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, με απώτερο σκοπό την αναστροφή των αυξητικών τάσεων στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων.

(β) Τα μέτρα εντάσσονται στα σχέδια ή στα προγράμματα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36ΙΒ κατά την πρώτη επόμενη επικαιροποίηση αυτών, δυνάμει της οικείας νομοθεσίας, που  αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 36ΙΒ, ή σε κάθε άλλο πρόγραμμα που καταρτίζεται ειδικά για τον εν λόγω σκοπό.

(2) Με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτυγχάνεται μετρήσιμη ποσοτική μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήματος VIA έως το έτος 2026, σε σύγκριση με την κατανάλωσή τους το έτος 2022.

(3)(α) Τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνουν-

(i) εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος VIA∙

(ii) μέτρα που εξασφαλίζουν ότι επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές προτάσεις των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης είναι διαθέσιμες στους τελικούς καταναλωτές στα σημεία πώλησης αυτών∙ και

(iii) οικονομικά μέσα που εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στον τελικό καταναλωτή στα σημεία πώλησης.

(β) Τα μέτρα δύναται να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τις οποίες προκαλεί, μεταξύ άλλων, η απόρριψη των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους στο περιβάλλον.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει περιορισμούς εμπορίας των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος VIA, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου,  με σκοπό να επιτευχθεί πρόληψη της απόρριψης των εν λόγω προϊόντων στο περιβάλλον, ώστε να διασφαλιστεί η αντικατάστασή τους από εναλλακτικά προϊόντα που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ή που δεν περιέχουν πλαστική ύλη.

(5) Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι αναλογικά και δεν εισάγουν διακρίσεις.

(6) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή-

(α) τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα οποία δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος∙ και

(β) τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Mέρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση απαιτείται βάσει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου.

(7) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τη διάθεση στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήματος VIA, καθώς και τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης αυτών που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 36ΙΓ και την εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει του Άρθρου 4 (2) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904, με σκοπό τη θέσπιση δεσμευτικών ποσοτικών στόχων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της κατανάλωσης των εν λόγω πλαστικών προϊόντων.

(8) Το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονισμούς, που εκδίδονται το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους 2022 και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τους εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήματος VIA.

Περιορισμοί της διάθεσης και της διαθεσιμότητας στην αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος VIA

36Ε.-(1) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Β του Παραρτήματος VIA και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

(2) Η διαθεσιμότητα στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Μέρους Β του Παραρτήματος VIA, καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη, είναι επιτρεπτή έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2022, με σκοπό την εξάντληση του αποθέματος των εν λόγω προϊόντων, νοουμένου ότι αυτά διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 3η Ιουλίου 2021.

Απαιτήσεις σχετικά με τα προϊόντα που προβλέπονται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος VIA

36ΣΤ.-(1) Από την 3η Ιουλίου 2024, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρος Γ του Παραρτήματος VIA, τα οποία φέρουν καπάκια και καλύμματα κατασκευασμένα από πλαστική ύλη, μπορούν να διατίθενται στην αγορά, εφόσον κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης τους τα καπάκια και τα καλύμματα αυτών παραμένουν προσαρτημένα στους περιέκτες:

Νοείται ότι, τα μεταλλικά καπάκια και τα καλύμματα με πλαστικά παρεμβύσματα δεν θεωρούνται κατασκευασμένα από πλαστική ύλη.

(2) Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) σε σχέση με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που αναφέρονται σε αυτό, τεκμαίρεται ότι πληρούνται, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα εναρμονισμένα πρότυπα, ή μέρη αυτών, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 6της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904.

Περιεκτικότητα ανακυκλωμένου υλικού σε προϊόντα που προβλέπονται στο Μέρος ΣΤ του Παραρτήματος VIA

36Ζ.-(1) Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι φιάλες ποτών που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους ΣΤ του Παραρτήματος VIA, οι οποίες κατασκευάζονται από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο ως βασικό υλικό κατασκευής («φιάλες PET») περιέχουν τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) ανακυκλωμένο πλαστικό, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες PET που διατίθενται στην αγορά.

(2) Από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι φιάλες ποτών που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους ΣΤ του Παραρτήματος VIA αποτελούνται κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατόν (30%) από ανακυκλωμένο πλαστικό, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες ποτών που διατίθενται στην αγορά.

(3) Η αρμόδια αρχή υπολογίζει και επαληθεύει τους στόχους που ορίζονται  στις διατάξεις των εδαφίων  (2) και (3) βάσει των κανόνων που καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του Άρθρου 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904.

Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση των πλαστικών που προβλέπονται στο Μέρος Δ του Παραρτήματος VIA

36Η.-(1) Τα πλαστικά μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Δ του Παραρτήματος VIA, τα οποία διατίθενται στην αγορά, φέρουν εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί της συσκευασίας τους ή επί του ίδιου του προϊόντος, που ενημερώνει τους καταναλωτές για τα ακόλουθα:

(α) Για τις κατάλληλες επιλογές διαχείρισης του προϊόντος ως αποβλήτου ή για τους τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο προϊόν, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων∙ και

(β) για την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και τις επακόλουθες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψής αυτών  στο περιβάλλον ή για άλλους ακατάλληλους τρόπους απόρριψης του προϊόντος στο περιβάλλον ως απόβλητου.

(2) Η σήμανση γίνεται σύμφωνα με τις εναρμονισμένες προδιαγραφές που καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει του Άρθρου 7(2) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:

(α) Η σήμανση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις παραγράφους  1, 2 και 3 του Μέρους Δ του Παραρτήματος VIA, τοποθετείται στις συσκευασίες προς πώληση και στις ομαδοποιημένες συσκευασίες των εν λόγω προϊόντων και στις περιπτώσεις που περισσότερες της μίας μονάδας προς πώληση ομαδοποιούνται στο σημείο αγοράς, κάθε μονάδα προς πώληση φέρει σήμανση επί της συσκευασίας της:

Νοείται ότι, η σήμανση δεν είναι υποχρεωτική για συσκευασίες με επιφάνεια μικρότερη των δέκα τετραγωνικών εκατοστών (10 cm2)·

(β)  η σήμανση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του Μέρους Δ του Παραρτήματος VIA, τοποθετείται πάνω στο ίδιο το προϊόν· και

(γ) λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες προαιρετικές προσεγγίσεις και αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται πληροφορίες που παραπλανούν τους καταναλωτές.

(3) Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν επιπροσθέτως των διατάξεων του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου∙

Διευρυμένη ευθύνη του Παραγωγού

36Θ.-(1)(α) Οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Τμήματος Ι του Μέρους Ε του Παραρτήματος VIA, καλύπτουν το κόστος για τα πιο κάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 11Α του παρόντος Νόμου και τις διατάξεις του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο, στο βαθμό που το κόστος αυτό δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί:

(i) Το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 36ΙΑ σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα∙

(ii) το κόστος για τη συλλογή των αποβλήτων για εκείνα τα προϊόντα που απορρίπτονται στα δημόσια συστήματα συλλογής, περιλαμβανομένης της υποδομής και της λειτουργίας της, καθώς και την επακόλουθη μεταφορά και επεξεργασία των αποβλήτων· και

(iii) το κόστος καθαρισμού ως αποτέλεσμα της απόρριψης στο περιβάλλον των εν λόγω προϊόντων και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους.

(β) H κάλυψη του κόστους που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) δύναται να υλοποιηθεί σε συνδυασμό ή συνεργασία με υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

(γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ρυθμίσει τα επιμέρους θέματα σχετικά με το κόστος που καλύπτουν οι παραγωγοί των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α).

(2)(α) Οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις των Τμημάτων II και ΙΙΙ του Μέρους E του Παραρτήματος VIA, καλύπτουν το κόστος τουλάχιστον για τα ακόλουθα:

(i) Το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36ΙΑ σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα∙

(ii) το κόστος καθαρισμού των απορριμμάτων που προέρχονται από τα εν λόγω προϊόντα και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας αυτών∙ και

(iii) το κόστος συλλογής δεδομένων και υποβολής εκθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 56.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα σχετικά με το κόστος που καλύπτουν οι παραγωγοί των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α).

(3)(α) Οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Τμήματος III του Μέρους E του Παραρτήματος VIA, καλύπτουν επιπροσθέτως των πιο πάνω, το κόστος της συλλογής των αποβλήτων των προϊόντων που απορρίπτονται σε δημόσια συστήματα συλλογής, περιλαμβανομένης της υποδομής και της λειτουργίας της, και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων.

(β) Το κόστος δύναται να περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικής υποδομής για τη συλλογή των αποβλήτων αυτών των προϊόντων, όπως υποδομή με κατάλληλα δοχεία απορριμμάτων σε σημεία της Δημοκρατίας, όπου τείνουν να συσσωρεύονται τέτοιου είδους απορρίμματα.

(γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,  δύναται να ρυθμίσει τα επιμέρους θέματα σχετικά με το κόστος που καλύπτουν οι παραγωγοί των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(4)(α) Το κόστος που καλύπτεται, βάσει των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), δεν υπερβαίνει το κόστος που απαιτείται για την παροχή των αναφερομένων στις εν λόγω διατάξεις υπηρεσιών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και το κόστος αυτό καθορίζεται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

(β) Το κόστος για τον καθαρισμό των απορριμμάτων περιορίζεται στις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό αυτών.

(γ) Η μεθοδολογία υπολογισμού επιτρέπει τον αναλογικό καθορισμό του κόστους για την απομάκρυνση των απορριμμάτων.

(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα σχετικά με το κόστος που καλύπτουν οι παραγωγοί των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(5) Για την ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την οικεία αρχή τοπικής διοίκησης, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ορίσει οικονομικές συνεισφορές για τον καθαρισμό απορριμμάτων με τη θέσπιση κατάλληλων πολυετών προκαθορισμένων ποσών.

(6)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 11 και του εδαφίου (2) του άρθρου 54 και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 9 και 13 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Κανονισμούς να ρυθμίζει τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού σε σχέση με  τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Τμήματος Ι και των Τμημάτων ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα, του Μέρους Ε του Παραρτήματος VIA τα οποία διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 11Α.

(β) Οι Κανονισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) καθορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων μερών.

(7)(α) Οι παραγωγοί αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη καλύπτουν-

(i) το κόστος της χωριστής συλλογής αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη και έχουν παραδοθεί σε κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμών ή σε άλλα ισοδύναμα συστήματα συλλογής που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω Κανονισμών  και το κόστος της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους∙ και

(ii) το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36ΙΑ σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη.

(β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) συμπληρώνουν τις ισχύουσες διατάξεις για τα απόβλητα αλιευτικών σκαφών στο εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.

(γ) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τη διάθεση των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη στην αγορά, καθώς και τη συλλογή των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη και υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36ΙΓ.

(δ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 11 και του εδαφίου (2) του άρθρου 54, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Κανονισμούς να ρυθμίζει τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού σε σχέση με τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη τα οποία διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 11Α.

(ε) Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2023 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει ετήσιο ελάχιστο ποσοστό συλλογής αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη με σκοπό την ανακύκλωση.

(8) Οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν προϊόντα στη Δημοκρατία δύνανται να ορίζουν νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για τους σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(9)(α) Οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία, οι οποίοι πωλούν πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Ε του Παραρτήματος VIA και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένοι, ορίζουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο εν λόγω κράτος μέλος.

(β) Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συγκεκριμένων παραγωγών, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 και την οικεία ισχύουσα νομοθεσία του άλλου κράτους μέλους με την οποία μεταφέρονται οι πρόνοιες της εν λόγω οδηγίας.

(10) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ με γνωστοποίηση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, ενώ για τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν θεσπιστεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 και σε σχέση με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Τμήματος ΙΙΙ του Μέρους Ε του Παραρτήματος VIA το αργότερο μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2023.

Χωριστή συλλογή για ανακύκλωση

36Ι.-(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει τη χωριστή συλλογή για ανακύκλωση, ως ακολούθως:

(α) Έως το έτος 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους ΣΤ του Παραρτήματος VIA ίσης με το εβδομήντα επτά τοις εκατόν (77%) των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος∙ και

(β) έως το έτος 2029, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρος ΣΤ του Παραρτήματος VIA ίσης με το ενενήντα τοις εκατόν (90%) των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος.

(2) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους ΣΤ του Παραρτήματος VIA και τα οποία διατίθενται στην αγορά, τεκμαίρεται ότι ισούνται με την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τα προϊόντα αυτά, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους.

(3) Για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή-

(α) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 12 καθιερώνει συστήματα επιστροφής εγγύησης∙ ή/και

(β) καθορίζει στόχους χωριστής συλλογής για τα σχετικά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 36Θ.

(4) Η αρμόδια αρχή υπολογίζει και επαληθεύει τους στόχους που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), βάσει των κανόνων που καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει του Άρθρου 9(3) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904.

Μέτρα ευαισθητοποίησης του κοινού

36ΙΑ. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για την ενημέρωση των καταναλωτών και την παροχή κινήτρων για τη διαμόρφωση υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς, με στόχο  να μειωθούν τα απόβλητα των προϊόντων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους και λαμβάνουν μέτρα για πληροφόρηση των καταναλωτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Ζ του Παραρτήματος VIA και των χρηστών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά με τα πιο κάτω:

(α) Τη διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών προϊόντων, συστημάτων επαναχρησιμοποίησης και επιλογών διαχείρισης αποβλήτων για τα εν λόγω πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στην ορθή διαχείριση αποβλήτων που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10∙

(β) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνεπεία της απόρριψης των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο περιβάλλον και των άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθεσης των αποβλήτων των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ιδίως για το θαλάσσιο περιβάλλον· και

(γ) τις επιπτώσεις συνεπεία του ακατάλληλου τρόπου διάθεσης των αποβλήτων των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο αποχετευτικό δίκτυο.

Συντονισμός των μέτρων

36ΙΒ.-(1) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται προς εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρος, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και συνάδουν με τα ακόλουθα:

(α) Τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμου∙

(β) τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19  του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου∙

(γ) τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράμματα πρόληψης αποβλήτων που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36∙ και

(δ) τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που θεσπίζονται δυνάμει των περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμών.

(2) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται προς εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36Δ έως 36Θ πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών περί τροφίμων ευρωπαϊκών πράξεων και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, περιλαμβανομένων του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων.

(3) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα ενθάρρυνσης της χρήσης, όπου αυτό είναι δυνατό, βιώσιμων εναλλακτικών προϊόντων αντί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης για υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Συστήματα πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων

36ΙΓ.-(1) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Δεδομένα, ανά έτος, σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που προβλέπονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος VIA, τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της Δημοκρατίας, προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 36Δ∙

(β) πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1)  του άρθρου 36Δ∙

(γ) δεδομένα, ανά έτος, σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους ΣΤ του Παραρτήματος VIA, τα οποία συλλέχθηκαν χωριστά, προκειμένου να καταδειχθεί η επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 36Ι∙

(δ) δεδομένα, ανά έτος, για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη τα οποία διατίθενται στην αγορά και σχετικά με τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που συλλέγονται∙

(ε) πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένες ύλες σε φιάλες ποτών που περιλαμβάνονται στο Μέρος ΣΤ του Παραρτήματος VIA, προκειμένου να καταδειχθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 36Ζ∙

(στ) δεδομένα σχετικά με τα απόβλητα που προκύπτουν μετά τη χρήση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Τμήματος III του Μέρους Ε του Παραρτήματος VIA, τα οποία έχουν συλλεχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 36.

(2)(α) Τα δεδομένα και οι σχετικές πληροφορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) υποβάλλονται από την αρμόδια αρχή στην Επιτροπή ηλεκτρονικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους υποβολής των στοιχείων για το οποίο αυτά συλλέχθηκαν και συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου.

(β) Τα δεδομένα και οι πληροφορίες υποβάλλονται στον μορφότυπο που εκδίδεται με εκτελεστικές πράξεις από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904.

(3) Η πρώτη περίοδος υποβολής των στοιχείων  καθορίζεται το ημερολογιακό έτος 2022, εξαιρουμένων των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (ε) και (στ) του εδαφίου (1), για τα οποία η πρώτη περίοδος υποβολής τους καθορίζεται το ημερολογιακό έτος 2023.

ΜΕΡΟΣ VIΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής για τους σκοπούς των άρθρων 38, 39, 40, 41 και 42

37.-(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 38, 39, 40, 41 και 42 -

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών·

«Περιβαλλοντική Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

«σχέδιο και/ή πρόγραμμα» σημαίνει σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 35 και/ ή πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 36.

(2) Τα άρθρα 38, 39, 40, 41 και 42 εφαρμόζονται στα σχέδια και/ ή προγράμματα, εξαιρουμένων αυτών που σχεδιάστηκαν προκειμένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή για να εφαρμοστούν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Συμμετοχή του κοινού σε σχέδια και/ ή προγράμματα

38.-(1) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι μέσω της Περιβαλλοντικής Αρχής παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο κοινό η δυνατότητα να συμμετάσχει στην προετοιμασία, τροποποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων και/ ή προγραμμάτων.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) , ο Υπουργός με γνωστοποίησή που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δυο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο ενημερώνει το κοινό:

(α) για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια και/ή προγράμματα ή την τροποποίησή ή την αναθεώρησή τους·

(β) ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόταση διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Περιβαλλοντικής Αρχής· και

(γ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην Περιβαλλοντική Αρχή απόψεις ή παραστάσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο της πρότασης εντός 36 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης.

(3) Η Περιβαλλοντική Αρχή δημοσιεύει στο διαδίκτυο σχετική ανακοίνωση, σε κάθε περίπτωση που υποβάλλονται από τον Υπουργό ή προς τον Υπουργό:

(α) προτάσεις που αφορούν σχέδιο και/ ή πρόγραμμα ή την τροποποίηση ή την αναθεώρησή τους· και

(β) απόψεις οποιουδήποτε προσώπου σχετικά με το θέμα που αφορά τις προτάσεις.

(4) Το κοινό με το οποίο ο Υπουργός διαβουλεύεται, περιλαμβάνει:

(α) το κοινό που επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεασθεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με ένα σχέδιο και/ή πρόγραμμα, και

(β) μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Δημόσια ακρόαση

39.-(1) Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής που υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Υπουργός μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης, για πρόταση που υποβάλλεται στις περιπτώσεις σημαντικών σχεδίων και/ ή προγραμμάτων, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης,.

(2) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία, το ενδιαφερόμενο κοινό και άλλα θέματα σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις, καθορίζονται με κανονισμούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Λήψη αποφάσεων

40. Πριν τη λήψη απόφασης, αναφορικά με σχέδιο και/ ή πρόγραμμα, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις που εκφράζονται σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 39.

Ενημέρωση

41. Αφού το Υπουργικό Συμβούλιο λάβει τελική απόφαση σχετικά με σχέδιο και/ ή πρόγραμμα, ενημερώνει το κοινό, δημοσιοποιώντας τη λήψη απόφασης με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο και γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρημένες στο Αρχείο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 42 καθώς επίσης τον τόπο και το χρόνο, που μπορούν να πάρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) περιγραφή του σχεδίου και/ή προγράμματος όπως αυτό εγκρίθηκε·

(β) συνοπτική δήλωση σχετικά με -

(i) τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στις τελικές αποφάσεις οι τυχόν απόψεις ή παραστάσεις που έχουν εκφραστεί, σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 39·

(ii) τους λόγους και τις εκτιμήσεις, πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι τελικές αποφάσεις που λήφθηκαν.

Τήρηση Αρχείου

42.-(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή τηρεί Αρχείο στο οποίο καταχωρούνται:

(α) οι προτάσεις που αφορούν σχέδια και/ ή προγράμματα περιλαμβανομένης της τροποποίησης ή αναθεώρησης τους,

(β) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου, που εκφράζονται σύμφωνα με το άρθρο 38, και

(γ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 41.

(2) Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

(3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004.

ΜΕΡΟΣ VIIΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων

43.-(1) Ιδρύεται επιτροπή με την ονομασία «Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) στην οποία συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο:

(α) Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

(β) το Υπουργείο Εσωτερικών·

(γ) το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(δ) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(ε) το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων·

(στ) το Υπουργείο Υγείας·

(ζ) η Ένωση Δήμων·

(η) η Ένωση Κοινοτήτων·

(θ) η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων· και

(ι) το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

(2) Ο καθένας από τους πιο πάνω εκπροσώπους μπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες της ΣΕΔΑ από ένα ή δύο επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

(3) Πρόεδρος της ΣΕΔΑ είναι ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(4) Σε κάθε συνεδρία της ΣΕΔΑ, η παρουσία (5) πέντε μελών αποτελεί απαρτία.

(5) Οι συνεδρίες της ΣΕΔΑ συγκαλούνται από τον πρόεδρο της. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον πρόεδρο της ΣΕΔΑ μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε η σύγκλησή της.

(6) [Διαγράφηκε].

(7)Η ΣΕΔΑ έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή αναφορικά με-

(α) οποιοδήποτε θέμα αφορά την έκδοση Κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστο-ποιήσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) την έγκριση ατομικών ή συλλογικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων·

(γ) οποιαδήποτε μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της ορθής διαχείρισης και διάθεσής τους, περιλαμβανομένων των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 και των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36.

(8) Εάν οποιοδήποτε θέμα που θα συζητηθεί σε συνεδρία της ΣΕΔΑ αφορά θέμα που αναφέρεται στο εδάφιο (7) , ο πρόεδρος της ΣΕΔΑ μεριμνά ώστε η ειδοποίηση για τη συνεδρία αυτή να αποσταλεί χωρίς καθυστέρηση ώστε να παραληφθεί από τα μέλη της και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (6) επτά τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία.

(9) Στην πιο πάνω ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί.

ΜΕΡΟΣ IΧ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

44.-(1)(α) Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών η διαταγμάτων και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) , η αρμόδια αρχή μπορεί, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει Λειτουργό του Υπουργείου του οποίου προΐσταται ως Αρχιεπιθεωρητή και άλλους λειτουργούς του ίδιου Υπουργείου ως Επιθεωρητές.

(β)  Το Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ορίσει δημοτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους του Συμβουλίου ως Επιθεωρητές, για να ασκούν, εντός των διοικητικών ορίων της οικείας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους, αναφορικά με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, όπως θα καθορίζεται στην εκάστοτε γνωστοποίηση.

(2) (α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) , η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) προβαίνουν σε δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν κανένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον στον τομέα των αποβλήτων που να επηρεάζει την αμεροληψία τους.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται με βάση το άρθρο (2) , υπόκειται στις οδηγίες και τον έλεγχο του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σε αυτή.

(4) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (2) , μπορεί να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, αναλόγως της περιπτώσεως, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

(5) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (2) οφείλουν:

(α) να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η αρμόδια αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους, και

(β) να ενεργούν εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων που ο παρών Νόμος παρέχει στην αρμόδια αρχή η οποία τους έχει ορίσει.

Καθήκοντα και εξουσίες Επιθεωρητών

45.-(1) Οι Επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κάθε προσώπου που πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, κάθε προσώπου που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα σε επαγγελματική βάση, των μεσιτών και εμπόρων, κάθε προσώπου που παράγει απόβλητα καθώς και των παραγωγών προϊόντων και των εγκαταστάσεών τους, για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι εργασίες, περιλαμβανομένων των εργασιών αποκατάστασης των χώρων μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της άδειας διαχείρισης αποβλήτων και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(1Α) Οι Επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε πρόσωπα και επιχειρήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36Ε και 36Η, και των μέτρων που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36Δ του Μέρους VIA του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο Επιθεωρητής μπορεί:

(α) να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά και/ ή μεταφορικά μέσα, στα οποία διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· η είσοδος στα υποστατικά μπορεί να γίνει ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία ότι σε αυτά υφίσταται άμεσος κίνδυνος σοβαρής ρύπανσης ή κίνδυνος στη δημόσια υγεία·

(β) να διενεργεί δοκιμές ή μετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε κατασκευών, μηχανημάτων, συσκευών ή εξοπλισμού που βρίσκεται στα υποστατικά και να προβαίνει σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίσεις εφόσον τις κρίνει αναγκαίες·

(δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση οποιωνδήποτε καταχωρίσεων, αρχείων, μητρώων, βιβλίων ή εγγράφων, τα οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε θέματος που αφορά την εγκατάσταση·

(ε) να παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιονδήποτε αντικείμενο ή ουσία ή δείγμα ουσίας που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή διοικητικής παράβασης ή για σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου·

(στ) να αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης ή τον κάτοχο των υποστατικών ή αποβλήτων ή παραγωγών προϊόντων ή από τους αντιπροσώπους ή εργοδοτούμενους τους που είναι παρόντες, όπως -

(i) του παράσχουν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών·

(ii) θέσουν στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή μέσα για διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνει αναγκαίες για σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού αδικήματος ή διοικητικής παράβασης και/ ή παράβασης όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων·

(iii) του παράσχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή στις οποίες δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για το σκοπό έρευνας που διενεργεί·

(ζ) να αξιώνει όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους, ή οποιαδήποτε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός ή ουσίες που βρίσκονται σε αυτά, παραμείνουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς ελέγχου, δοκιμής μέτρησης ή εξέτασης, νοουμένου ότι η συμμόρφωση με την αξίωση αυτή δεν συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή οποιασδήποτε ουσιώδους λειτουργίας της εγκατάστασης·

(η) να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στα υποστατικά της εγκατάστασης ή είχε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διεργασία σε αυτά εντός της περιόδου των τελευταίων τριών μηνών, όπως του παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας που διενεργεί·

(θ) να ελέγχει, ως έσχατο μέτρο και τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, το περιεχόμενο κάδων ή σακούλων με σκοπό τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των παραγωγών και/ή των κατόχων των δημοτικών αποβλήτων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ελέγχουν την προέλευση, τη φύση την ποσότητα και τον προορισμό των συλλεγομένων και μεταφερομένων αποβλήτων.

(3Α) Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διεξάγονται αναφορικά με την υποχρέωση των παραγωγών και/ή των κατόχων δημοτικών αποβλήτων να διαχωρίζουν κατάλληλα στην πηγή τα δημοτικά απόβλητα και να τα τοποθετούν για χωριστή συλλογή, σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, διενεργούνται από Επιθεωρητές, οι οποίοι ορίζονται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 44.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής μπορεί να λάβει υπόψη του τις καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου κατά τον καθορισμό τόσο της συχνότητας όσο και της έντασης των επιθεωρήσεων.

(5) Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο ο οποίος δημιουργεί κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κίνδυνο στη δημόσια υγεία λόγω ενδεχόμενης πυρκαγιάς, έκρηξης ή απόρριψης οποιασδήποτε ουσίας ή απόβλητου, τότε έχει εξουσία να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή, εάν αυτός απουσιάζει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή επίβλεψη της εγκατάστασης, ειδοποίηση με την οποία:

(α) αναφέρει του λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι υφίσταται ο κίνδυνος,

(β) παρέχει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων εξάλειψης ή μείωσης των κινδύνων,

(γ) ορίζει χρονική περίοδο, εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα, και

(δ) αξιώνει, όπως η λειτουργία της εγκατάστασης τερματιστεί μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου εφόσον δεν ληφθούν τα μέτρα που όρισε και ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται.

(ε) αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης, τη μετακίνηση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση για διαχείριση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(6) Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι, ο κίνδυνος που αναφέρεται στο εδάφιο (5) είναι άμεσος και γι΄ αυτό το λόγο επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπισή του, τότε με την ειδοποίηση που επιδίδει μπορεί να αξιώνει όπως τερματιστεί αμέσως η λειτουργία της εγκατάστασης ή οποιασδήποτε διεργασίας σε αυτή και όπως μη επαναρχίσει εκτός εάν ληφθούν τα μέτρα που αναφέρονται στην ειδοποίηση και εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν τον κίνδυνο.

(7) Εάν κατά την είσοδο του στα υποστατικά οποιασδήποτε εγκατάστασης για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή και ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή ο αντιπρόσωπος του, οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.

(8) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς ειδοποίηση που αναφέρεται στα εδάφια (5) και (6) ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στο χρόνο που ορίζεται σε αυτήν είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ειδοποίηση βελτίωσης και απαγορευτική ειδοποίηση

46.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία έχει διαπιστωθεί παραβίαση οποιουδήποτε όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, ο Επιθεωρητής μπορεί να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ειδοποίηση βελτίωσης, η οποία -

(α) αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής διαπίστωσε παραβίαση όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων,

(β) αναφέρει τον ή της όρους της άδειας που έχουν παραβιαστεί, και

(γ) καθορίζει χρονική περίοδο, όχι μικρότερη των 21 ημερών, εντός της οποίας η παράβαση πρέπει να τερματιστεί.

(2) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, ή αν ο Επιθεωρητής έχει τη γνώμη ότι η εγκατάσταση λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει με τρόπο που ενδέχεται, λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης ή εκπομπής οποιασδήποτε τοξικής ουσίας, ή λόγω σοβαρής παραβίασης όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων να δημιουργήσει κίνδυνο σοβαρής βλάβης οποιουδήποτε προσώπου ή του περιβάλλοντος, μπορεί να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης, ή αν αυτός απουσιάζει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, απαγορευτική ειδοποίηση.

(3) Η πιο πάνω απαγορευτική ειδοποίηση -

(α) αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής έχει την πιο πάνω γνώμη,

(β) αναφέρει της λόγους οι οποίοι, κατά την άποψη του Επιθεωρητή δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο,

(γ) δίνει οδηγίες για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου, και

(δ) ορίζει -

(i) χρονική περίοδο μετά την παρέλευση της οποίας ή εγκατάσταση θα παύσει να λειτουργεί αν δεν εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο και αν δεν ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ) , ή

(ii) σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής έχει τη γνώμη ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος, τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν αμέσως για να σταματήσει το συντομότερο δυνατό η λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και ότι η εγκατάσταση δεν πρέπει να επαναλειτουργήσει μέχρις ότου εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο και ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ) .

(4) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς απαγορευτική ειδοποίηση ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στο χρόνο που ορίζεται σε ειδοποίηση βελτίωσης είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία άμεσης παρέμβασης

46Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος Νόμου, όταν, κατά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής διαπιστώνει ότι πρόσωπο προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή λειτουργεί χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, ή παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ενημερώνει τον Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος, με ή χωρίς την συνδρομή της Αστυνομίας, επιδίδει απευθείας απαγορευτική ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 46, χωρίς την προηγούμενη επίδοση ειδοποίησης βελτίωσης, με την οποία διατάσσει άμεσα μέτρα περιορισμού ή παύσης της ρύπανσης ή μείωσης ή εξάλειψης του κινδύνου για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και μέτρα μείωσης ή εξάλειψης της οχληρίας, περιλαμβανομένης της άμεσης αναστολής της λειτουργίας και/ή της απομάκρυνσης και/ή της διαχείρισης οποιωνδήποτε ουσιών και/ή αποβλήτων και/ή εξοπλισμού και/ή αντικειμένων.

(2) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί άμεσα με απαγορευτική ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000)  ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Δαπάνες της αρμόδιας αρχής και/ ή του Διευθυντή και/ ή του Αρχιεπιθεωρητή που γίνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λόγω άρνησης ή παράλειψης άμεσης συμμόρφωσης προσώπου με απαγορευτική ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται να εισπράττονται από τον παραβάτη ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή σε περίπτωση μέτρων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και ο Διευθυντής σε τέτοια περίπτωση δύναται να αποφασίσει την άμεση αναστολή ή ανάκληση ισχύος της καταχώρησης σε Αρχείο ή Μητρώο, και/ή την άμεση αναστολή ή ανάκληση ισχύος της εκδοθείσας δυνάμει του παρόντος νόμου άδειας.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης για ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές

47.-(1) Ο Επιθεωρητής, αφού διαπιστώσει ότι ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009, επιδίδει ειδοποίηση σε πρόσωπο το οποίο διαθέτει την ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή στην αγορά και/ ή στον αποδέκτη των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ανάλογα με την περίπτωση, με την οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(2) Στην ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνονται -

(α) τα μέτρα, στα οποία προτίθεται να προβεί ο Επιθεωρητής σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν συμμορφωθεί·

(β) τα μέτρα, στα οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) οφείλει να προβεί για να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009· και

(γ) η προθεσμία, εντός της οποίας το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) οφείλει να παραθέσει τις απόψεις του για την εν λόγω παράβαση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στον Επιθεωρητή.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Επιθεωρητής δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, περιλαμβανομένης της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης που προβλέπεται στο άρθρο 48.

Ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών από την αγορά

48.-(1) Στην περίπτωση που, βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου 47, ο Επιθεωρητής αποφασίζει να προχωρήσει με την αναστολή ή την απόσυρση ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή από την αγορά, επιδίδει στο πρόσωπο που διαθέτει την ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή στην αγορά και/ ή στον αποδέκτη των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ανάλογα με την περίπτωση -

(α) ειδοποίηση αναστολής, η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται τη διάθεση στην αγορά της Δημοκρατίας της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή που δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009 για χρονική περίοδο που καθορίζεται σε αυτήν και δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία επίδοσής της, ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή από την αγορά της Δημοκρατίας.

(2) Στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης πρέπει να -

(α) περιγράφεται επαρκώς η υπό απόσυρση ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, παραθέτοντας προς τούτο τις αναφερόμενες στο εδάφιο (3) πληροφορίες που είναι σε γνώση του Επιθεωρητή, και

(β) εκτίθενται οι λόγου, για τους οποίους επιδίδεται και οι λόγοι, για τους οποίους ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009

(3) Οι πληροφορίες, τις οποίες ο Επιθεωρητής αναφέρει στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) (α) είναι οι ακόλουθες:

(α) το είδος της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή ή της κατηγορίας αυτών και την ονομασίας υπό την οποία πωλείται η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής ή η κατηγορία,

(β) το εμπορικό ή βιομηχανικό όνομα ή η εμπορική επωνυμία της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή ή της κατηγορίας αυτών, και

(γ) ένδειξη της παρτίδας, στην οποία ανήκει η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής ή η κατηγορία αυτών.

(4) Ο Επιθεωρητής δύναται, μέσω της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης που επιδίδει δυνάμει του εδαφίου (1) , να απαιτεί από το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται να τον τηρεί ενήμερο για το χώρο που βρίσκεται η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή απόσυρσης.

(5) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης που του επιδίδεται είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ Χ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

49.-(1) (α) Πρόσωπο, το οποίο -

(i) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10, των παραγράφων (ια) και (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11Β, των εδαφίων (1), (2), (3) και (6), του άρθρου 15, των άρθρων 18, 19, 22Α, 24, 29 και 30, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 32, των εδαφίων (1), (3) και (7) του άρθρου 33, του εδαφίου (1) του άρθρου 34, των άρθρων 36Δ, 36Ε, 36ΣΤ, 36Ζ, 36Η, 36Θ και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 49,

(ii) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11, του εδαφίου (3) του άρθρου 12, του εδαφίου (6) του άρθρου 13, του εδαφίου (2) του άρθρου 14, του εδαφίου (5) του άρθρου 15, του εδαφίου (2) του άρθρου 22, του εδαφίου (4) του άρθρου 23, της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3), της παραγράφου (δ) του εδαφίου (4), του εδαφίου (5), του εδαφίου (6) και των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (7) του άρθρου 36Θ και των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 54,

(iii) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των προνοιών των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 11, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 16, του άρθρου 17, των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 21, του άρθρου 27, του εδαφίου (1) του άρθρου 28, του εδαφίου (3) του άρθρου 32, του άρθρου 33 και των εδαφίων (4), (5) και (6) του άρθρου 54,

(iv) αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο άδειας διαχείρισης αποβλήτων, και/ ή

(v) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006,

(vi) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008, εξαιρουμένου του άρθρου 1 αυτού,

(vii) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των Άρθρων 10, 11, 12, 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 852/2017,

(viii) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των Άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013,

(ix) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση οποιουδήποτε όρου της άδειας λειτουργίας διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που εκδίδεται δυνάμει των προνοιών των Κανονισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (6) και των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (7) του άρθρου 36Θ,

(x) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες  του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2151,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(α1) Νομικό πρόσωπο, που είναι παραγωγός και/ή κάτοχος δημοτικών αποβλήτων, το οποίο δεν προβαίνει σε χωριστή διαλογή των δημοτικών του αποβλήτων που πρέπει να διαχωρίζονται στην πηγή ή αναμειγνύει τα απόβλητα αυτά με άλλα απόβλητα ή δεν συλλέγει ή δεν μεταφέρει ή δεν παραδίδει τα απόβλητα αυτά σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, ή πράττει αυτό κατά παράβασή των προνοιών αυτών, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000), και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του, η χρηματική ποινή δύναται να είναι έως και η διπλάσια της προηγούμενης επιβληθείσας ποινής.

(α2) Φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν προβαίνει σε χωριστή διαλογή των δημοτικών του αποβλήτων που πρέπει να διαχωρίζονται στην πηγή ή το οποίο προβαίνει στην τοποθέτησή τους για συλλογή ή μεταφορά και παράδοσή τους, κατά παράβαση των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, η χρηματική ποινή δύναται να είναι έως και η διπλάσια της προηγούμενης επιβληθείσας ποινής.

(α3) (i) Κάτοχοι δημοτικών αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, από βιομηχανίες και από ιδρύματα απαγορεύεται να παραδίδουν τα μεικτά δημοτικά απόβλητα που προκύπτουν από τα υποστατικά τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων ή σε κατόχους πιστοποιητικών καταχώρησης για συλλογή και/ή μεταφορά αυτών, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης από την οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης.

(ii) Πρόσωπο  το  οποίο παραβαίνει τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

(β) Τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας ρυθμίζει θέματα σχετικά με απόβλητα, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να τοποθετεί, εγκαταλείπει, ρίπτει ή αποθηκεύει απόβλητα σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή να εξουσιοδοτεί ή ανέχεται οποιαδήποτε από τις πράξεις αυτές, εκτός αν -

(i) κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων, ή

(ii) η τοποθέτηση, εγκατάλειψη, ρίψη ή αποθήκευση γίνεται σε χώρο ελεγχόμενο από πρόσωπο που κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων και με τη συγκατάθεση του προσώπου αυτού.

(γ)Πρόσωπο το οποίο-

(i) Παρεμποδίζει επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο ή/και

(ii) παρεμποδίζει οποιοδήποτε αστυνομικό ή άλλο πρόσωπο που συνοδεύει τον Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 45, να εισέλθει στα υποστατικά της εγκατάστασης ή να παράσχει βοήθεια στον Επιθεωρητή,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Εάν κατά την διαδικασία εκδίκασης οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αδικήματα, υπάρχει ισχυρισμός ότι η διάπραξή του προκαλεί ή πρόκειται να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή κινδύνου στη δημόσια υγεία, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει προσωρινό διάταγμα με το οποίο να απαγορεύει τη συνέχιση ή την επανάληψη της πράξης ή παράλειψης η οποία προκαλεί τη ρύπανση ή κίνδυνο ή/και να επιβάλλει τη μετακίνηση των αποβλήτων που έχουν τοποθετηθεί, εγκαταλειφθεί, απορριφθεί ή αποθηκευτεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, χωρίς να υφίσταται άδεια διαχείρισης αποβλήτων, μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης.

(3) Το εν λόγω διάταγμα εκδίδεται από Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου κατόπιν αίτησης είτε του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, είτε από μέρους και εξ ονόματος της ενδιαφερόμενης αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.

(4) Οι προϋποθέσεις εκδόσεως τέτοιου διατάγματος διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου, το άρθρο 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και τους σχετικούς περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

(5) Το προσωρινό διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (2) μπορεί να εκδοθεί και μετά από μονομερή (ex parte) αίτηση, κατ΄ εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών. Στην περίπτωση αυτή, για σκοπούς καταχώρησης ενστάσεως ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντίδικου λόγος ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η σχετική προθεσμία που δύναται να τεθεί από το Δικαστήριο δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις μέρες.

(6) Αν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) , δεν υπακούει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 500.000 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(7) Εάν για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα ευθύνεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή -

(α) οποιουδήποτε από τα μέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συμβουλίου ή της επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του εν λόγω νομικού προσώπου, ή

(β) του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή ή του διευθύνοντος συμβούλου του νομικού προσώπου,

τότε η ποινική δίωξη για το αδίκημα μπορεί να στραφεί εναντίον του νομικού προσώπου και όλων ή οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα.

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

50.-(1)(α) Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 15, 18, 22Α, 24, 29, 33, 36Δ, 36Ε, 36ΣΤ, 36Ζ, 36Η, 36Θ και 49 ή των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 12, 13, 22, του εδαφίου (8) του άρθρου 36Δ, της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3), της παραγράφου (δ) του εδαφίου (4), του εδαφίου (5), του εδαφίου (6) και των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (7) του άρθρου 36Θ  του άρθρου 54 ή προνοιών των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27, του εδάφιου (1) του άρθρου 28, του εδάφιου (10) του άρθρου 33 και του εδάφιου (4) του άρθρου 54, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος.

(β) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο Επιθεωρητής είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει τα 4000 ευρώ.

(γ) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 15, 18, 22Α, 24, 29, 33, 36Δ, 36Ε, 36ΣΤ, 36Ζ, 36Η, 36Θ και  49 ή των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 12, 13, 22, του εδάφιου (8) του άρθρου 36Δ, της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3), της παραγράφου (δ) του εδαφίου (4), του εδαφίου (5), του εδαφίου (6) και των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (7) του άρθρου 36Θ και του άρθρου 54 ή των προνοιών των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27, του εδάφιου (1) του άράρθρου 28, του εδάφιου (10) του άρθρου 33 και του εδάφιου (4) του άρθρου 54, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος.

(δ) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο Αρχιεπιθεωρητής είναι ανάλογο με την σοβαρότητα του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20,000) .

(2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Επιθεωρητής επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα σχετική ειδοποίηση στην οποία καθορίζεται το αδίκημα και ο χρόνος της διάπραξής του, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο αυτό καλείται να καταβάλει.

(2Α)(α) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής, που ορίζεται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 44, διαπιστώσει ότι πρόσωπο παραβιάζει τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, επιδίδει γραπτή ειδοποίηση συμμόρφωσης στο εν λόγω πρόσωπο, απαιτώντας από αυτό να λάβει τα μέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση συμμόρφωσης εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης αυτής.

(β) Στην περίπτωση των οργανωμένων κτιριακών συγκροτημάτων με κεντρική διαχείριση, η ειδοποίηση συμμόρφωσης επιδίδεται στον παραβάτη, και σε περίπτωση που αυτός δεν μπορεί να εντοπιστεί στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή.

(γ) Στην περίπτωση των κοινόκτητων οικοδομών που αποτελούνται από πέραν της μιας μονάδας, η ειδοποίηση συμμόρφωσης επιδίδεται στη διαχειριστική επιτροπή, και στην περίπτωση που τέτοια επιτροπή δεν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη ή στον ενοικιαστή ή στον κάτοχο της κάθε μονάδας.

(2Β)  Σε περίπτωση που παραβάτης αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με ειδοποίηση συμμόρφωσης που του επιδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2Α), ο Επιθεωρητής έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του εν λόγω αδικήματος, και το ποσό που καθορίζει είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει-

(i) τα διακόσια ευρώ (€200), εάν ο παραβάτης είναι φυσικό πρόσωπο∙ και

(ii) τα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000), εάν ο παραβάτης είναι νομικό πρόσωπο.

(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο  Επιθεωρητής θεωρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ότι συνιστά αδίκημα, επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα επίδοσης της ειδοποίησης της εξώδικης ρύθμισης, τότε ο Επιθεωρητής δύναται να καθορίζει ποσό εξωδίκου προστίμου διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο Επιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδάφιου (3) , αν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Επιθεωρητής θεωρεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) ότι συνιστά αδίκημα, δεν τερματιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εντός σαράντα οκτώ ωρών, τότε για κάθε μέρα που η πράξη ή η παράλειψη συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, θεωρείται ότι διαπράττεται νέο αδίκημα για το οποίο ο Επιθεωρητής πρέπει να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια (1) ή (2) θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.

(6) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται πιο πάνω, ο Επιθεωρητής εκδίδει σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλει στην οποία αναγράφονται και τα εξής:

(α) το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκημα,

(β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος,

(γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, και

(δ) το ποσό που καταβλήθηκε.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) , αν το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (3) καταβληθεί πριν από την περίοδο δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) , μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού στο λογιστήριο της αρμόδιας αρχής και την έκδοση της απόδειξης όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά με το αδίκημα και η προσαγωγή στο Δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (6) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου.

(8Α) Στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων για παράβαση των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, από Επιθεωρητές των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι ορίζονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 44, το ποσό της εξώδικης ρύθμισης καταβάλλεται στο ταμείο της οικείας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.

(9) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις δεν θεωρείται ως καταδίκη. Σε περίπτωση όμως καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιου αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.

(10) Σε περίπτωση που περιέλθουν στην αντίληψη του νέα στοιχεία που να το δικαιολογούν, ο Αρχιεπιθεωρητής, παρέχοντας γραπτώς την απαραίτητη αιτιολόγηση και τεκμηρίωση, δύναται να αποσύρει ή να τροποποιήσει την ειδοποίηση εξώδικης ρύθμισης αδικήματος.

Διοικητικές κυρώσεις

51.-(1) (α) Σε οποιοδήποτε πρόσωπο που προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ανεξάρτητα από την αστική η την ποινική ευθύνη που του καταλογίζεται, επιβάλλεται, ως διοικητική κύρωση, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, πρόστιμο μέχρι το ποσό των 500.000 Ευρώ.

(β) Σε περίπτωση σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς, η αρμόδια αρχή, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μέχρι του ποσού των 4 εκατομμυρίων Ευρώ.

(2) Εάν πρόσωπο που διαχειρίζεται απόβλητα προκαλεί μόλυνση ή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή κίνδυνο στη δημόσια υγεία, η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε προσωρινή αναστολή και διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης, μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτραπεί η μόλυνση, ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή ο κίνδυνος στη δημόσια υγεία. Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να προβεί στην οριστική διακοπή της λειτουργίας εγκατάστασης και την ανάκληση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, εάν το πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα από την αρμόδια αρχή μέτρα ή εάν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη.

(3) Εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος, την έκταση και τη σημασία της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης προκαλείται κίνδυνος σημαντικής περιβαλλοντικής ζημιάς, το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας αρχής, μετά την επιβολή της προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της λειτουργίας της εγκατάστασης μπορεί να επιβάλει και πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τα 40.000 Ευρώ για κάθε μέρα παράβασης της απαγόρευσης λειτουργίας.

(4) Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στα παραπάνω εδάφια του παρόντος άρθρου, αρχίζει με την κοινοποίηση στον παραβάτη σχετικής έκθεσης που συντάσσεται από την αρμόδια αρχή και έγγραφης κλήτευσης προς τον παραβάτη να υποβάλλει τις απόψεις του εντός διαστήματος πέντε ημερών από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του παραβάτη, για πέντε επιπλέον μέρες.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των 75 ημερών από την κοινοποίηση της κλήτευσης ή, σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή, μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία πράξη ή παράλειψη νομικού προσώπου επιφέρει την επιβολή διοικητικού προστίμου, την ευθύνη για την πράξη ή παράλειψη και για καταβολή του διοικητικού προστίμου, φέρουν, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 49.

Δημοσίευση αποφάσεων

51A.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Διευθυντής δημοσιεύει στο διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή μέσο, κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλεται ειδοποίηση βελτίωσης, απαγορευτική ειδοποίηση, εξώδικο πρόστιμο ή διοικητική κύρωση, για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων.

(β) Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται ειδοποίηση βελτίωσης, απαγορευτική ειδοποίηση, εξώδικο πρόστιμο ή διοικητική κύρωση αλλά δεν περιλαμβάνει πληροφορίες με χαρακτήρα βιομηχανικού ή εμπορικού απορρήτου.

(γ) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) «εμπορικό απόρρητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Προστασίας της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών Πληροφοριών που δεν έχουν Αποκαλυφθεί (Εμπορικό Απόρρητο) από την Παράνομη Απόκτηση, Χρήση και Αποκάλυψή τους Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), σε περίπτωση πρώτης παράβασης ή μη σοβαρής παράβασης όπου ο Διευθυντής κρίνει ότι η δημοσίευση της ταυτότητας του νομικού προσώπου το οποίο αφορά η απόφαση ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικού προσώπου το οποίο αφορά η απόφαση είναι δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης των δεδομένων αυτών, ο Διευθυντής-

(α) αναβάλλει τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι να παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τη μη δημοσίευση∙ ή

(β) δημοσιεύει την απόφαση σε ανώνυμη βάση, εφόσον η δημοσίευση πληροί τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 και του Κανονισμού που αναφέρεται στο προοίμιο αυτού, ή

(γ) δεν δημοσιεύει την απόφαση, αν θεωρεί ότι η δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα της δημοσίευσης των εν λόγω αποφάσεων σε σχέση με ειδοποίηση βελτίωσης, απαγορευτική ειδοποίηση, εξώδικο πρόστιμο ή διοικητική κύρωση που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

(3) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποφασίσει να δημοσιεύσει απόφαση με ανώνυμο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), δύναται να αναβάλει τη δημοσίευση των οικείων δεδομένων για εύλογο χρονικό διάστημα, όταν προβλέπεται ότι οι λόγοι που δικαιολογούν την ανώνυμη δημοσίευση θα παύσουν να υφίστανται μέσα στο διάστημα αυτό.

(4) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής προβεί σε δημοσίευση κατά το παρόν άρθρο, οφείλει να δημοσιεύσει και κάθε επακόλουθη διαφοροποίηση των γεγονότων που δημοσιοποιήθηκαν με τη πρώτη δημοσίευση, όπως την τυχόν ανάκληση της σχετικής κύρωσης ή μέτρου, την τυχόν προσβολή της κύρωσης ή μέτρου με προσφυγή ή έφεση ενώπιον αρμόδιου Δικαστηρίου και την έκβαση τέτοιας προσφυγής ή έφεσης, περιλαμβανομένης της ακύρωσης της κύρωσης ή μέτρου από το αρμόδιο Δικαστήριο.

(5) Ο Διευθυντής εξασφαλίζει ότι κάθε απόφαση που δημοσιεύεται, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, παραμένει στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Περιβάλλοντος για διάστημα ενός έτους μετά τη δημοσίευσή της. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δημοσίευση διατηρούνται στο διαδίκτυο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού που αναφέρεται στο προοίμιο αυτού.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού που αναφέρεται στο προοίμιο αυτού.

Ιεραρχική προσφυγή

52.-(1) Στην περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51, το επηρεαζόμενο πρόσωπο, μπορεί, εντός είκοσι μία ημερών, να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης της αρμόδιας αρχής στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) (α) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει κάθε ιεραρχική προσφυγή που ασκείται με βάση το εδάφιο (1) και, αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει το επηρεαζόμενο πρόσωπο ή δίνει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ιεραρχική του προσφυγή.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο δυνατό και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην αρμόδια αρχή.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απορρίψει ή να εγκρίνει της ιεραρχική προσφυγή. Σε περίπτωση που εγκρίνει αυτήν, καθορίζει το ύψος του διοικητικού προστίμου παρέχοντας την απαραίτητη αιτιολογία.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΤΕΛΗ
Τέλη

53.-(1) Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 ή για την εξέταση αίτησης για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 και για την έκδοση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή/και τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης απαιτείται από Κανονισμούς ή/και διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίσει:

(α) Το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης και η έκδοση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή/και οποιασδήποτε άλλης άδειας ή/και έγκρισης απαιτείται από Κανονισμούς ή/και διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) το ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων επιθεώρησης και διεξαγωγής μετρήσεων των αποβλήτων για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια διαχείρισης αποβλήτων·

(γ) το τέλος για έκτακτη επιθεώρηση μετά από υποψία ή/και καταγγελία για ενέργεια που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ)το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση αίτησης καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ή/και το ετήσιο τέλος καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 33.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης εγκαθιστά εξοπλισμό μέτρησης ή/ και καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραμέτρου που αφορά στα απόβλητα, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με όρο της άδειας διαχείρισης αποβλήτων του, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιστρέψει μέρος του ετήσιου τέλους, το οποίο θεωρεί εύλογο.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Έκδοση Κανονισμών και διαταγμάτων

54.-(1) Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας του Υπουργικού Συμβουλίου για έκδοση Κανονισμών που προβλέπεται αλλού στον παρόντα Νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικότερα για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) , οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για -

(α) τη ρύθμιση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,

(β) τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

(γ) τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων,

(δ) τη ρύθμιση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων,

(ε) την αδειοδότηση συλλογικών ή ατομικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, ή/και

(στ) τη ρύθμιση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων.

(ζ) τον καθορισμό των υποχρεώσεων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη λήψη μέτρων πρόληψης της δημιουργίας δημοτικών αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς αυτούς η εφαρμογή ειδικών μειωμένων χρεώσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, στη βάση οικονομικών και/ή κοινωνικών κριτηρίων, ρυθμίζεται στις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και/ή του περί Κοινοτήτων Νόμου, καθώς και στις πρόνοιες των Κανονισμών και/ή των δημόσιων γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς αυτούς, το μέγιστο ετήσιο πάγιο τέλος που επιβάλλεται για τη συλλογή και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, ρυθμίζεται στις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και/ή του περί Κοινοτήτων Νόμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι Κανονισμοί αυτοί προβλέπουν την παροχή οποιασδήποτε μορφής συνδρομή της αρμόδιας αρχής, ως η ίδια κρίνει αναγκαία βάσει της εκάστοτε περιπτώσεως προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση που ο μέσος όρος του συνολικού ετήσιου τέλους που επιβάλλεται ανά υποστατικό σε συγκεκριμένη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης υπερβαίνει το καθοριζόμενο, στους Κανονισμούς, ποσοστό επί του συνολικού ετήσιου τέλους που επιβάλλεται ανά υποστατικό παγκύπρια.

(2Α) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) , μπορούν να εξουσιοδοτούν την αρμόδια αρχή να εκδίδει διατάγματα, με τα οποία να ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσης θέματα.

(4) Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας του Υπουργού για έκδοση διαταγμάτων που προβλέπεται αλλού στον παρόντα Νόμο, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέματα.

(5) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) , τα πιο πάνω διατάγματα μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τον καθορισμό γενικών όρων ή/και ειδικών μέτρων για τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων ή ορισμένων εργασιών διαχείρισης με βάση τους οποίους εκδίδεται άδεια διαχείρισης αποβλήτων χωρίς να είναι αναγκαία η γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ σε κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά·

(β) τον καθορισμό μέτρων και γενικών όρων που πρέπει να τηρούνται από τους κατόχους αποβλήτων, τους διαχειριστές εγκαταστάσεων ή παραγωγούς προϊόντων·

(γ) τον καθορισμό λεπτομερειών των ελέγχων και επιθεωρήσεων σε χώρους διαχείρισης ή παραγωγής αποβλήτων·

(δ) την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της πληροφόρησης και συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων αυτών·

(ε) την κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων·

(στ) την πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού σε σχέδια διευθέτησης ή αποκατάστασης υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή προσώπων που διαχειρίζονται απόβλητα·

(ζ) τον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ή άλλων εντύπων ή/ και του μητρώου αποβλήτων·

(η) την κατάταξη ή/και τον χαρακτηρισμό προσώπων που διαχειρίζονται απόβλητα και/ ή των εγκαταστάσεών τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες·

(θ) την εξειδίκευση τεχνικών λεπτομερειών και προδιαγραφών για εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων·

(ι) τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή πρόσωπα που διαχειρίζονται απόβλητα·

(ια) τον καθορισμό μεθόδων μέτρησης αναφοράς και τεχνικών προτύπων·

(ιβ) τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την ενθάρρυνση της δημιουργίας προσώπων που θα ασχολούνται με τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων·

(ιγ) τον καθορισμό ηλεκτρονικών μέσων για την υποβολή ή αποστολή ή παραλαβή οποιωνδήποτε εντύπων ή πληροφοριών ή αιτήσεων ή ειδοποιήσεων ή εκθέσεων καθώς και για την εκτέλεση οποιασδήποτε πληρωμής προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή Διατάγματα· και

(ιδ) τη διαδικασία έγκρισης εξαγωγών από τη Δημοκρατία σε τρίτη χώρα ή/και εισαγωγών αποβλήτων από τρίτη χώρα στη Δημοκρατία.

(6) Όταν ο Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας αρμόδιος για την τυποποίηση εγκρίνει την υιοθέτηση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων τα οποία αναφέρονται ή αφορούν σε απόβλητα, η αρμόδια αρχή μπορεί, με σχετικό διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων αυτών.

Τροποποιήσεις Παραρτημάτων

55. Οι τροποποιήσεις των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου θεσπίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υποβολή έκθεσης προς την Επιτροπή

56.-(1)(α) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13 για κάθε ημερολογιακό έτος.

(β) Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

(i) στον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ˙ και

(ii) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα δεδομένα, αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον μορφότυπο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) ανωτέρω.

(γ) Για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, περί καθορισμού ερωτηματολογίου για τις εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα.

(δ) Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες επίχωσης και άλλες εργασίες ανάκτησης υλικών χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλώθηκαν. η αρμόδια αρχή αναφέρει την επανεπεξεργασία των αποβλήτων σε υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εργασίες επίχωσης ως επίχωση.

(ε) Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν.

(2)(α) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 11Β σε ετήσια βάση.

(β) Τα δεδομένα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

(i) Στον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ˙ και

(ii) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα δεδομένα, αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(3)(α) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα δεδομένα για τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που έχουν διατεθεί στην αγορά και για τα απόβλητα έλαια που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά για κάθε ημερολογιακό έτος.

(β) Τα δεδομένα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) υποβάλλονται-

(i) στον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ˙ και

(ii) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα δεδομένα, αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(4)(α) Τα δεδομένα που υποβάλλονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (8) του άρθρου 13Α, περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα μέσα ποσοστά απωλειών, όπου εφαρμόζεται.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) υποβάλλονται στον μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις και επιφυλάξεις

57.-(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμοι του 2002 έως 2011 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα, γνωστοποιήσεις, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλες πράξεις που έγιναν με βάση τον δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντα Νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Άδειες που εκδόθηκαν με βάση τον δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντα Νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου λήξουν, ανακληθούν, τροποποιηθούν ή ανασταλούν προσωρινά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 31 ή ανανεωθούν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25(5) .

Έναρξη ισχύος

58. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μεταβατική διάταξη

58.(1) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 και μέρος των εργασιών τους εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 33, καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας διαχείρισης που κατέχουν.

(2) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων για συλλογή-μεταφορά ή/και εμπορία-μεσιτεία αποβλήτων που έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016, καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και η άδεια διαχείρισης αποβλήτων συνεχίζει να ισχύει μέχρι την ημερομηνία της λήξης της.

(3) Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για εξασφάλιση άδειας διαχείρισης αποβλήτων για εργασίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 και η αξιολόγησή τους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016,  αξιολογούνται ως αιτήσεις για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

Άρθρα 2 και 24

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

 

R 1 Xρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας (*)

R 2 Ανάκτηση/αποκατάσταση διαλυτών

R3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (περιλαμβανομένων των εργασιών κομποστοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού χαρακτήρα) (**)

R4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων (**Α)

R5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών (***)

R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων

R 7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση των ρύπων

R 8 Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες

R 9 Αναδιύλιση πετρελαίου ή άλλες επαναχρησιμοποιήσεις πετρελαίου

R 10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις

R 11 Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 10

R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 11(****)R 13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 12, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων(*****)

R 13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 12, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων(*****)

(*) Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία στερεών αστικών αποβλήτων μόνο εφόσον η ενεργειακή του απόδοση ισούται ή υπερβαίνει:

-0,60 για εν λειτουργία εγκαταστάσεις που αδειοδοτήθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,

-το 0,65 για εγκαταστάσεις που αδειδοτήθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008 και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ενεργειακή απόδοση = ( Ep-(Ef+Ei))/(0,97*(Ew+Ef))

Όπου :

Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό μορφή θερμότητας ή ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και την θερμότητα που παράγεται για εμποτική χρήση με 1.1 (GJ/έτος).

Ef είναι η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή ατμού (GJ/έτος).

Εw είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασμένα απόβλητα και υπολογίζεται με χρήση της καθαρής θερμογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος).

Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Εw και την Ef (GJ/έτος).

0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.

Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα της αποτέφρωσης αποβλήτων.

 

(**) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, αεριοποίηση και πυρόλυση με χρήση των ενώσεων ως χημικών ουσιών και ανάκτηση οργανικών υλών υπό μορφή επίχωσης.

(**Α) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση.

Η τιμή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί με ένα (1) διορθωτικό συντελεστή κλίματος (CCF), όπως εμφαίνεται κατωτέρω:

1. CCF για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015:
CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350 
CCF = 1,25 εάν HDD ≤ 2 150 
CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 όταν 2 150 < HDD < 3 350∙

2. CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά την 31η Αυγούστου 2015 και για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 μετά την 31η Δεκεμβρίου 2029: 
CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350 
CCF = 1,12 εάν HDD ≤ 2 150 
CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 όταν 2 150 < HDD < 3 350

(Η προκύπτουσα τιμή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία.)

Ως τιμή των βαθμοημερών θέρμανσης (HDD) λαμβάνεται ο μέσος όρος των ετήσιων τιμών HDD για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, υπολογιζόμενος για περίοδο είκοσι (20) συναπτών ετών πριν από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF.  Για τον υπολογισμό της τιμής των HDD εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος που έχει καθιερωθεί από την Eurostat: η τιμή των HDD είναι ίση προς (18 °C – Tm) × d εάν η Tm είναι μικρότερη ή ίση των 15 °C (κατώτατο όριο θέρμανσης) και είναι μηδενική εάν η Tm είναι μεγαλύτερη των 15 °C, εφόσον η Tm είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία (Tmin + Tmax/2) για περίοδο d ημερών. Οι υπολογισμοί εκτελούνται σε καθημερινή βάση (d = 1) και αθροίζονται σε ένα (1) έτος.

(***) Περιλαμβάνονται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση ανόργανων υλικών κατασκευών, η ανάκτηση ανόργανων υλών υπό μορφή επίχωσης και η εξυγίανση του εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους.

(****) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός R, μπορεί να περιλαμβάνει προκαταρκτικές εργασίες πριν από την ανάκτηση, περιλαμβανόμενης της προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, το διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη πριν από την προώθησή τους για οποιαδήποτε από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 11.

(*****) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύμφωνα με τον ορισμό του όρου «συλλογή» στο άρθρο 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Άρθρα 2 και 24

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

 

D 1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους, όπως χώρους υγειονομικής ταφής

D 2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο, όπως βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος

D 3 Έγχυση σε βάθος, όπως έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα

D 4 Τελμάτωση, όπως έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, μικρές λίμνες ή λεκάνες κλπ.)

D 5 Ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής, όπως τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές κυψελοειδείς κατασκευές, επικαλυμμένες και στεγανοποιημένες τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον

D 6 Απόρριψη σε υδάτινο σώμα, εκτός από θάλασσα/ ωκεανό

D 7 Απόρριψη σε θάλασσα/ ωκεανό, περιλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό

D 8 Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 12

D 9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 12, όπως εξάτμιση, ξήρανση και αποτέφρωση

D10 Αποτέφρωση στην ξηρά

D11 Αποτέφρωση στη θάλασσα

D12 Μόνιμη αποθήκευση, όπως τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο

D13 Ανάδευση ή ανάμιξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 12 (*)

D14 Ανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 13

D15 Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε μια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 14, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων (**)

 

(*) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός D, μπορεί να περιλαμβάνει προκαταρκτικές εργασίες πριν από τη διάθεση, περιλαμβανομένης της προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισμα, την ανασυσκευασία ή το διαχωρισμό πριν από την προώθησή τους για οποιοδήποτε από τις εργασίες υπό D1 μέχρι και D12.

(**) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση, σύμφωνα με τον ορισμό του όρου «συλλογή» στο άρθρο 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

 

(Άρθρα 2 και 8)

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

 

HP 1 “Εκρηκτικό”: απόβλητα που είναι ικανά με χημική αντίδραση να παραγάγουν αέριο σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον. Περιλαμβάνονται τα πυροτεχνικά απόβλητα, τα απόβλητα εκρηκτικών οργανικών υπεροξειδίων και τα εκρηκτικά αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, τα απόβλητα αξιολογούνται για HP 1, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών.  Αν η παρουσία μιας (1) ουσίας, ενός (1) μείγματος ή ενός (1) είδους υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εκρηκτικό, αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 1.

Πίνακας 1: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 1:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης
επικινδυνότητας
Ασταθή Εκρηκτικά Η 200
Εκρηκτικό 1,1 Η 201
Εκρηκτικό 1,2 Η 202
Εκρηκτικό 1,3 Η 203
Εκρηκτικό 1,4 Η 204
Αυτοαντιδρώντα Α Η 240
Οργανικό Υπεροξείδιο Α
Αυτοαντιδρώντα Β Η 241
Οργανικό Υπεροξείδιο Β

HP 2 “Οξειδωτικό”: απόβλητα που είναι ικανά, γενικά με την παροχή οξυγόνου, να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στην καύση άλλων υλικών.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, τα απόβλητα αξιολογούνται για HP 2, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας (1) ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι οξειδωτικό, αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 2.

Πίνακας 2: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 2:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας
Οξειδωτικό Αέριο 1 Η 270
Οξειδωτικό Υγρό 1 Η 271
Οξειδωτικό Στερεό 1
Οξειδωτικό Υγρό 2, Οξειδωτικό Υγρό 3 Η 272
Οξειδωτικό Στερεό 2, Οξειδωτικό Στερεό 3

 

HP 3 “Εύφλεκτο”:

—   εύφλεκτα υγρά απόβλητα: υγρά απόβλητα που έχουν σημείο ανάφλεξης όχι πάνω από εξήντα βαθμούς Κελσίου (60 °C) ή απόβλητα πετρελαίου εσωτερικής καύσης, πετρελαίου ντίζελ ή ελαφρών πετρελαίων θέρμανσης που έχουν σημείο ανάφλεξης μικρότερο των πενήντα πέντε βαθμών Κελσίου (> 55 °C) και μεγαλύτερο ή ίσο των εβδομήντα πέντε βαθμών Κελσίου (≤ 75 °C)·

—   εύφλεκτο πυροφορικό υγρό και στερεά απόβλητα: στερεά ή υγρά απόβλητα που, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, μπορούν να αναφλεγούν εντός πέντε (5) λεπτών από την επαφή με αέρα·

—   εύφλεκτα στερεά απόβλητα: στερεά απόβλητα που είναι άμεσα δυνατό να καούν ή μπορούν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν σε ανάφλεξη λόγω τριβής·

—   εύφλεκτα αέρια απόβλητα: αέρια απόβλητα που είναι αναφλέξιμα στον αέρα σε θερμοκρασία είκοσι βαθμών Κελσίου (20 °C) και σταθερή πίεση 101,3 kPa·

—   απόβλητα που αντιδρούν με το νερό: απόβλητα που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες·

—   άλλα εύφλεκτα απόβλητα: εύφλεκτα αερολύματα, εύφλεκτα αυτοθερμαινόμενα απόβλητα, εύφλεκτα οργανικά υπεροξείδια και εύφλεκτα αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας (1) ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εύφλεκτο, αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 3.

Πίνακας 3: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 3:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και
κατηγορίας επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης  
επικινδυνότητας
Εύφλεκτο Αέριο 1 H220
Εύφλεκτο Αέριο 2 H221
Αερόλυμα 1 H222
Αερόλυμα 2 H223
Εύφλεκτο Υγρό 1 H224
Εύφλεκτο Υγρό 2 H225
Εύφλεκτο Υγρό 3 H226
Εύφλεκτο Στερεό 1 H228
Εύφλεκτο Στερεό 2
Αυτοαντιδρώντα ΓΔ H242
Αυτοαντιδρώντα ΕΣΤ
Οργανικό Υπεροξείδιο ΓΔ
Οργανικό Υπεροξείδιο ΕΣΤ
Πυροφορικό Υγρό 1 H250
Πυροφορικό Στερεό 1
Αυτοθερμαινόμενα 1 H251
Αυτοθερμαινόμενα 2 H252
Αντιδρά με το νερό 1 H260
Αντιδρά με το νερό 2 H261
Αντιδρά με το νερό 3

 

HP 4 “Ερεθιστικό — ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη”: απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή οφθαλμική βλάβη.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν την οριακή τιμή, οι οποίες ταξινομούνται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, και η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) ή περισσότερα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4:

Η οριακή τιμή για εξέταση σε αξιολόγηση για Διαβρ. δέρμ. 1Α (Η314), Ερεθ. δέρμ. 2 (H315), Οφθ. βλάβη 1 (H318) και Οφθ. ερεθ. 2 (H319) είναι 1%.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως Διαβ. δέρμ. 1A (H314) είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την   HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H318 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H315 και Η319 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Να σημειωθεί ότι απόβλητα που περιέχουν ουσίες ταξινομημένες ως H314 (Διάβρ. δέρμ. 1Α, 1Β ή 1Γ) σε ποσότητα μεγαλύτερη ή ίση του 5% ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την HP 8.  Η HP 4 δεν εφαρμόζεται αν τα απόβλητα είναι ταξινομημένα στην HP 8.

HP 5 “Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/ Τοξικότητα από αναρρόφηση”: απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους είτε από εφάπαξ έκθεση, είτε από επανειλημμένη έκθεση, ή που προκαλούν οξείες τοξικές επιδράσεις λόγω αναρρόφησης.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, και η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα όρια συγκέντρωσης του Πίνακα 4, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την ΗΡ 5. Όταν ουσίες που ταξινομούνται ως ΕΤΟΣ περιέχονται σε απόβλητα, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Τοξ. λόγω αναρρ. 1 και το άθροισμα αυτών των ουσιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5, μόνον εφόσον το συνολικό κινηματικό ιξώδες (στους 40 °C) δεν υπερβαίνει τα 20,5 mm2/s.(1)

Πίνακας 4: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με τα HP 5:

Κωδικός (κωδικοί)  
τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί)  
δήλωσης  
επικινδυνότητας
Όριο  
συγκέντρωσης
ΕΤΟΣ SE 1 H 370 1%
ΕΤΟΣ SE 2 H 371 10%
ΕΤΟΣ SE 3 H 375 20%
ΕΤΟΣ RE 1 H 372 1%
ΕΤΟΣ RE 2 H 373 10%
Τοξικό Λόγω  
αναρρόφησης 1
H 304 10%

HP 6 “Οξεία τοξικότητα”: απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν οξείες τοξικές επιδράσεις μέσω πρόσληψης από το στόμα ή το δέρμα, ή διά της εισπνοής.

Εάν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, οι οποίες είναι ταξινομημένες σε κωδικό τάξης και κατηγορίας κινδύνου τοξικότητας και σε κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας που αναφέρονται στον Πίνακα 5, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που αναφέρεται στον εν λόγω Πίνακα, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 6.  Όταν σε ένα (1) απόβλητο υπάρχουν περισσότερες από μία (1) ουσίες που ταξινομούνται ως ουσίες οξείας τοξικότητας, το άθροισμα των συγκεντρώσεων απαιτείται μόνο για ουσίες εντός της ίδιας κατηγορίας επικινδυνότητας.

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης:
— Για την Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1%·
— Για την Οξεία Τοξ. 4 (H302, H312, H332): 1%.

Πίνακας 5: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 6:

Κωδικός (κωδικοί)
τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί)  
Δήλωσης
επικινδυνότητας
Όριο  
συγκέντρωσης
Οξεία Τοξικότητα 1 (διά
του στόματος)
H 300 0,1%
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά
του στόματος)
H 300 0,25%
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά
του στόματος)
H 301 5%
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά
του στόματος)
H 302 25%
Οξεία Τοξικότητα 1 (διά
του δέρματος)
H 310 0,25%
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά
του δέρματος)
H 310 2,5%
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά
του δέρματος)
H 311 15%
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά
του δέρματος)
Η 312 55%
Οξεία Τοξικότητα 1 (διά
της εισπνοής)
Η 330 0,1%
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά
της εισπνοής)
Η 330 0,5%
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά
της εισπνοής)
Η 331 3,5%
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά
της εισπνοής)
Η 332 22,5%

HP 7 “Καρκινογόνο”: απόβλητα που προκαλούν καρκίνο ή αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ουσία που ταξινομείται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7. Όταν περισσότερες της μίας (1) ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνοι περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, μια (1) μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7.

Πίνακας 6: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 7:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και
κατηγορίας επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) Δήλωσης
Επικινδυνότητας
Όριο  συγκέντρωσης
Καρκινογόνο 1Α H 350 0,1%
Καρκινογόνο 1Β
Καρκινογόνο 2 H 351 1,0%

HP 8 “Διαβρωτικό”: απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του δέρματος.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Διάβρ. Δέρμ. 1Α, 1Β ή 1Γ (H314) και το άθροισμα των συγκεντρώσεών τους ή είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 8.

Η οριακή τιμή που ισχύει για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης για Διαβρ. Δέρμ. 1Α, 1Β, 1Γ (Η314) είναι 1,0%.

HP 9 “Μολυσματικό”: απόβλητα που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς.

Ο χαρακτηρισμός του HP 9 εκτιμάται από τους κανόνες που καθορίζονται στα έγγραφα αναφοράς ή στη νομοθεσία στα κράτη μέλη.

HP 10 “Τοξικό για την αναπαραγωγή”: απόβλητα που έχουν δυσμενείς επιδράσεις για τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα σε ενήλικους άνδρες και γυναίκες, καθώς και τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ουσία που ταξινομείται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10.  Όταν περισσότερες της μίας (1) ουσίες που ταξινομούνται ως τοξικές για την αναπαραγωγή περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, μια (1)  μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10.

Πίνακας 7: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 10:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης
και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) 
Δήλωσης επικινδυνότητας
Όριο συγκέντρωσης
Αναπαραγωγή 1Α H 360 0,3%
Αναπαραγωγή 1Β
Αναπαραγωγή 2 H 361 3,0%

HP 11 “Μεταλλαξιογόνο”: απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν μετάλλαξη, δηλαδή μόνιμη μεταβολή στην ποσότητα ή τη δομή του γενετικού υλικού ενός (1) κυττάρου.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ουσία που ταξινομείται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11.  Όταν περισσότερες της μίας (1) ουσίες που ταξινομούνται ως μεταλλαξιογόνοι περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, μια (1) μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11.

Πίνακας 8: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 11:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης
και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) 
Δήλωσης επικινδυνότητας
Όριο συγκέντρωσης
Μεταλλαξιογόνο 1Α H 340 0,1%
Μεταλλαξιογόνο 1 Β
Μεταλλαξιογόνο 2 H 341 1,0%

HP 12 “Έκλυση αερίου οξείας τοξικότητας”: απόβλητα που εκλύουν αέρια οξείας τοξικότητας (Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3) σε επαφή με το νερό ή με ένα (1) οξύ.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μια (1) ουσία που εμπίπτει σε μία (1) από τις ακόλουθες συμπληρωματικές κατηγορίες επικινδυνότητας: EUH 029, EUH 031 και EUH 032, ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 12 σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών ή κατευθυντήριες γραμμές.

HP 13 “Ευαισθητοποιητικό”: απόβλητα που περιέχουν μία (1) ή περισσότερες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι έχουν ευαισθητοποιητικές επιδράσεις στο δέρμα ή στα αναπνευστικά όργανα.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μια (1) ουσία που έχει ταξινομηθεί ως ευαισθητοποιητική και έχει χαρακτηριστεί με έναν (1) από τους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας H317 ή H334 και η συγκέντρωση μίας (1) μεμονωμένης ουσίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης 10%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 13.

HP 14 “Οικοτοξικό”: απόβλητα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν (1) ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

HP 15 “Απόβλητο ικανό να επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο αρχικό απόβλητο”.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί με μία (1) από τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 15, εκτός αν το απόβλητο είναι τέτοιας μορφής ώστε σε καμία περίπτωση να μην εμφανίζει εκρηκτικές ή δυνητικά εκρηκτικές ιδιότητες.

Πίνακας 9: Δηλώσεις επικινδυνότητας και συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων με σκοπό την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 15:

Δήλωση (δηλώσεις) επικινδυνότητας / Συμπληρωματική (-ές) δήλωση (δηλώσεις)
επικινδυνότητας
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να
προκύψει μαζική έκρηξη
Η205
Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση EUH001
Μπορεί να σχηματίσει υπεροξείδια EUH019
Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί υπό
περιορισμό
EUH044

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί να χαρακτηρίσει ένα (1) απόβλητο ως επικίνδυνο σύμφωνα με  την HP 15 με βάση άλλα ισχύοντα κριτήρια, όπως η αξιολόγηση των στραγγισμάτων.

Σημείωση:

Ο χαρακτηρισμός της επικίνδυνης ιδιότητας HP 14 γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1221 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Μέθοδοι δοκιμών:

Χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του  Συμβουλίου (2) και σε άλλα συναφή σημειώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) ή  άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι δοκιμών και κατευθυντήριες γραμμές.

 


 

(1)Το κινηματικό ιξώδες προσδιορίζεται μόνο για υγρά. 
(2)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για καθορισμό των  μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους  περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/266 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση, με σκοπό  την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των  μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Επίσημη Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους Εφημερίδα της περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
[Διαγράφηκε]
Παράρτημα V
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

 

Άρθρο 36(3)

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 36(3)

 

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις προϋποθέσεις-πλαίσια σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων

1. Χρήση μέτρων σχεδιασμού ή άλλα οικονομικά μέσα που προάγουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

2. Προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της επίτευξης καθαρότερων προϊόντων και τεχνολογιών που παράγουν λιγότερα απόβλητα καθώς και διανομή και χρήση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας και ανάπτυξης.

3. Ανάπτυξη αποτελεσματικών και χρήσιμων δεικτών για τις περιβαλλοντικές πιέσεις που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων, με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων σε όλα τα επίπεδα, από τις συγκρίσεις προϊόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι δράσεις που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλίες των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις σχεδιασμού, παραγωγής κα διανομής

4. Προαγωγή του οικολογικού σχεδιασμού (συστηματική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών μελημάτων στο σχεδιασμό προϊόντων, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος καθ΄ όλο τον κύκλο της ζωής του).

5. Παροχή πληροφοριών για τεχνικές πρόληψης τη δημιουργίας αποβλήτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών από τη βιομηχανία.

6. Οργάνωση της εκπαίδευσης των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την εισαγωγή των απαιτήσεων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων στις άδειες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2003 μέχρι 2008.

7. Ένταξη μέτρων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στους περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμους του 2003 μέχρι 2008. Ανάλογα με την περίπτωση, στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και αξιολογήσεις ή σχέδια πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων.

8. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης ή παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις με οικονομικά, συμβουλευτικά ή άλλα μέσα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στις περιπτώσεις που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λειτουργούν μέσω καθιερωμένων δικτύων επιχειρήσεων.

9. Προσφυγή σε εθελοντικές συμφωνίες, επιτροπές καταναλωτών/παραγωγών, ή τομεακές διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε οι σχετικές επιχειρήσεις ή βιομηχανικοί κλάδοι να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια ή στόχους πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων ή να διορθώσουν τα προϊόντα ή τις συσκευασίες που παράγουν απόβλητα.

10. Προαγωγή αξιόπιστων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιλαμβανομένου του EMAS και του ISO 14001.

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις κατανάλωσης και χρήσης

11. Οικονομικά μέσα, όπως κίνητρα για καθαρές προμήθειες ή καθιέρωση υποχρεωτικής πληρωμής από τους καταναλωτές για συγκεκριμένα αντικείμενα ή στοιχεία συσκευασίας που θα μπορούσαν αλλιώς να διατίθενται δωρεάν.

12. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και παροχής πληροφοριών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή σε ειδικές ομάδες καταναλωτών.

13. Προαγωγή αξιόπιστων οικολογικών σημάτων.

14. Συμφωνίες με τη βιομηχανία, όπως η χρήση επιτροπών προϊόντων όπως εκείνες που συγκροτούνται στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Πολιτικών Προϊόντων ή με λιανοπωλητές, για τη διάθεση πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και με προϊόντα που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

15. Στο πλαίσιο δημοσίων και εταιρικών προμηθειών, ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε δημοπρασίες και συμβάσεις, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για Περιβαλλοντικές Δημόσιες Προμήθειες που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 29 Οκτωβρίου 2004.

16. Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης ή/και επιδιόρθωσης κατάλληλων απορριφθέντων προϊόντων ή των συστατικών στοιχείων τους, ιδίως μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών ή οικονομικών μέτρων, μέτρων εφοδιαστικής ή άλλων μέτρων, όπως η παροχή στήριξης σε διαπιστευμένα δίκτυα επισκευής και επαναχρησιμοποίησης ή στη σύστασή τους, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIA

(Άρθρα 36Γ, 36Δ, 36Ε, 36ΣΤ, 36Ζ, 36Η, 36Θ, 36Ι, 36ΙΑ και 36ΙΓ)

 

ΜΕΡΟΣ Α

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία προβλέπεται μείωση της κατανάλωσης αυτών
στις διατάξεις του άρθρου 36Δ

1.Κυπελάκια, περιλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους.

2.Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία-

(α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση, είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος∙

(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο∙ και

(γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα∙

περιλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.

 

ΜΕΡΟΣ Β

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που οι περιορισμοί διάθεσης αυτών στην αγορά προβλέπονται στις
διατάξεις του άρθρου 36Ε

1.Μπατονέτες, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

2.Μαχαιροπίρουνα [πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, «ξυλάκια» (chopsticks) φαγητού].

3.Πιάτα.

4.Καλαμάκια, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

5.Αναδευτήρες ποτών.

6.Ράβδοι (sticks) που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εξαιρουμένων των ράβδων (sticks) που στηρίζουν μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, περιλαμβανομένων των μηχανισμών για τέτοιες ράβδους (sticks).

7.Περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία-

(α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος∙

(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο∙ και

(γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως μαγείρεμα, βράσιμο ή   ζέσταμα∙

περιλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα·

8.Περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους.

9.Κυπελάκια από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους.

 

ΜΕΡΟΣ Γ

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, οι απαιτήσεις των οποίων προβλέπονται στις του άρθρου 36ΣΤ

Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τρία (3) λίτρα, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά όπως φιάλες ποτών, περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών, περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, εξαιρουμένων-

(1)των γυάλινων ή μεταλλικών περιεκτών ποτών που φέρουν πλαστικά καπάκια και καλύμματα∙ και

(2)των περιεκτών ποτών που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα σε υγρή μορφή για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, σύμφωνα με το Άρθρο 2(ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013.

 

ΜΕΡΟΣ Δ

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, οι απαιτήσεις σήμανσης των οποίων προβλέπονται
στις διατάξεις του άρθρου 36Η

1.Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν.
2.Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης.
3.Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού.
4.Κυπελάκια.

 

ΜΕΡΟΣ Ε

Ι. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, σχετικά με τα οποία η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού προβλέπεται
στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 36Θ

1.Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία-

(α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος∙

(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο∙ και

(γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα,

περιλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα·

2.Πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω προετοιμασία αυτών.

3.Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τρία (3) λίτρα, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά όπως φιάλες ποτών, περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών, περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, αλλά όχι γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και καλύμματα από πλαστικό.

4.Κυπελάκια, περιλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους.

5.Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου.

ΙΙ. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, για τα οποία η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 36Θ

1.Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης·

2.Μπαλόνια, εξαιρουμένων των μπαλογιών  για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές.

ΙΙΙ. Άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, για τα οποία διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού προβλέπεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 36Θ

Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού.

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, των οποίων  η χωριστή συλλογή προβλέπεται στο άρθρο 36Ι και η περιεκτικότητα ανακυκλωμένου υλικού σε προϊόντα στις διατάξεις του άρθρου 36Ζ

Φιάλες ποτών με χωρητικότητα έως και τρία (3) λίτρα, περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, εξαιρουμένων-

(α) των γυάλινων ή μεταλλικών περιεκτών ποτών που φέρουν καπάκια και καλύμματα από πλαστικό·

(β) των φιαλών  ποτών που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα σε υγρή μορφή για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2(ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013

 

ΜΕΡΟΣ Ζ

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, για τα οποία προβλέπεται αύξηση της ευαισθητοποίησης 
στις διατάξεις του άρθρου 36ΙΑ

1.Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία-

(α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος∙

(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο∙ και

(γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα,

περιλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα·

2.Πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω προετοιμασία.

3.Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τρία (3) λίτρα, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά όπως φιάλες ποτών, περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, αλλά όχι γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και καλύμματα από πλαστικό.

4.Κυπελάκια και τα καπάκια και καλύμματά τους.

5.Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού.

6.Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης.

7.Μπαλόνια, εξαιρουμένων των μπαλονιών για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές.

8.Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του  περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου

9.Σερβιέτες υγιεινής και ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

[Άρθρο 9(4) και 36(3)]

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9(4) (1)

1. Τέλη και περιορισμοί για την υγειονομική ταφή και αποτέφρωση των αποβλήτων, που παρέχουν κίνητρα για την πρόληψη και την ανακύκλωση και διατηρούν την υγειονομική ταφή ως τη λιγότερο προτιμώμενη επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων.

2. Προγράμματα “πληρώνω όσο πετάω”, που χρεώνουν της παραγωγούς αποβλήτων με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων και προσφέρουν κίνητρα για διαχωρισμό στην πηγή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και για τη μείωση των μεικτών αποβλήτων.

3. Φορολογικά κίνητρα για τη δωρεά προϊόντων, ιδίως τροφίμων.

4. Προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για διάφορους τύπους αποβλήτων, και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας και της διακυβέρνησής της.

5. Προγράμματα καταβολής εγγύησης-επιστροφής και άλλα μέτρα που ενθαρρύνουν την αποτελεσματική συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων και υλικών.

6. Ορθός σχεδιασμός των επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις για την ενθάρρυνση της καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων και τη χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων και υλικών.

8. Σταδιακή κατάργηση επιδοτήσεων που δεν είναι σύμφωνες με την ιεράρχηση των αποβλήτων.

9. Χρήση φορολογικών μέτρων ή άλλων μέσων για την προώθηση της αποδοχής προϊόντων και υλικών που έχουν προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.

10. Υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας σε προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης και ανακατασκευής.

11. Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επεξεργασίας αποβλήτων.

12. Οικονομικά κίνητρα για της τοπικές και της περιφερειακές αρχές, ιδίως για την προώθηση της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και την ευρύτερη χρήση προγραμμάτων χωριστής συλλογής, με παράλληλη αποφυγή της υποστήριξης για υγειονομική ταφή και αποτέφρωση.

13. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδίως για τη χωριστή συλλογή, την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση των απορριμμάτων, και ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

14. Συστήματα συντονισμού, μεταξύ άλλων με ψηφιακά μέσα, μεταξύ όλων των αρμόδιων δημόσιων αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση των αποβλήτων.

15. Προώθηση διαρκούς διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ όλων των συμφεροντούχων όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, και ενθάρρυνση για τη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών και την υποβολή στοιχείων από τις επιχειρήσεις, σχετικά με τα απόβλητα.

(1) Τα εν λόγω μέσα και μέτρα μπορούν να παρέχουν κίνητρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, που αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της ιεράρχησης των αποβλήτων, και στο Παράρτημα VΙ παρατίθεται πλήρης κατάλογος πιο συγκεκριμένων παραδειγμάτων μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

[Άρθρο 13(5)]


ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13(5)

Το σχέδιο εφαρμογής που πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με της διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Αξιολόγηση των παλαιότερων, των τρεχόντων και των προβλεπόμενων ποσοστών ανακύκλωσης, υγειονομικής ταφής και της επεξεργασίας δημοτικών αποβλήτων και των ροών που τα απαρτίζουν.

2. Αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 35 και 36.

3. Της λόγους για της οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει τον σχετικό στόχο που καθορίζεται της διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 13 εντός της οριζόμενης σε αυτό προθεσμίας, και εκτίμηση της παράτασης που απαιτείται για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

4. Τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται της διατάξεις του εδαφίου (4)  και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, τα οποία έχουν εφαρμογή στο κράτος μέλος κατά τη χρονική παράταση, περιλαμβανομένων κατάλληλων οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων για την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων της καθορίζεται της διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 9 και στο Παράρτημα IV.

5. Χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στο σημείο 4, καθορισμό του οργάνου που είναι αρμόδιο για την υλοποίησή της, καθώς και εκτίμηση της συμβολής της στην επίτευξη των στόχων που ισχύουν σε περίπτωση χρονικής παράτασης.

6. Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

7. Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, όπου απαιτείται, για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των επιδόσεων στη διαχείριση των αποβλήτων.

Σημείωση
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 185(Ι)/2011ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 185(Ι)/2011

Αναφορικά με τον "περί Αποβλήτων Νόμο του 2011", [Αριθμός Νόμου 185(Ι)/2011] που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Παράρτημα, Μέρος (Ι), της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με Αρ. 4313 και ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2011, να γίνει η ακόλουθη διόρθωση:

Στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 50 αυτού, ο αριθμός "25" (τρίτη γραμμή) να αντικατασταθεί με τον αριθμό "29".

Σημείωση
17 του Ν. 3(Ι)/2016Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής του Νομοθέτη, υφίστανται δύο άρθρα με τον αριθμό 58, αφού έδωσε οδηγίες με τον Τροποποιητικό Νόμο 3(Ι)/2016 για προσθήκη νέου άρθρου 58, ενώ ήδη υφίστατο προηγουμένως άρθρο με τον ίδιο αριθμό.