Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

(α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών», για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εναρμόνιση, με δευτερογενή νομοθεσία, με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(β) «οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/ PCT)»,

(γ) «οδηγία του Συμβουλίου 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων»,

(δ) «οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»,

(ε) «οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και του συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ», και

(στ) «οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό», και για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(ζ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 664/2011 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων, ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα ΙΙΙΑ του εν λόγω κανονισμού,

«Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (αναδιατύπωση).

(α)  Tην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών», και

(β) την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/1127 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποβλήτων Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αναγέννηση αποβλήτων ορυκτελαίων» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία ανακύκλωσης, με την οποία μπορούν να παραχθούν βασικά έλαια με τη διύλιση αποβλήτων ορυκτελαίων και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των προσμίξεων, των προϊόντων οξείδωσης και των πρόσθετων που περιέχονται στα έλαια αυτά·

«ανάκτηση» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία, της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι -

(α) τα απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό, αντικαθιστώντας άλλα υλικά, τα οποία υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή

(β) τα απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας,

και περιλαμβάνει τις εργασίες ανάκτησης που αναφέρονται στο Παράρτημα I·

«ανακύκλωση» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης, με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς· περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επενεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης·

«απόβλητο» σημαίνει κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει·

«απόβλητα έλαια» σημαίνει τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αρχικώς προορίζονταν, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στρόβιλους και τα υδραυλικά έλαια·

«αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011 και των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011, αντίστοιχα·

«αρχικός παραγωγός αποβλήτων» σημαίνει κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα·

«βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτόν το άρθρο 2 των περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2003 μέχρι 2008·

«γεωλογικός σχηματισμός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«διάθεση» σημαίνει κάθε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας και περιλαμβάνει τις εργασίες διάθεσης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ·

«διαχείριση αποβλήτων» σημαίνει τη συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, περιλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης και των ενεργειών, στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες·

«εγκατάσταση» σημαίνει το χώρο όπου πρόσωπο διενεργεί τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων·

«έμπορος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ενεργεί ως εντολέας για την αγορά και την περαιτέρω πώληση αποβλήτων, περιλαμβανομένων των εμπόρων που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των εν λόγω αποβλήτων·

«επαναχρησιμοποίηση» σημαίνει κάθε εργασία, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν·

«επεξεργασία» σημαίνει τις εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση·

«επικίνδυνα απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που εμφανίζουν μια ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 790/2010 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων VII, X και XI και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 664/2011 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων, ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα ΙΙΙΑ του εν λόγω κανονισμού, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1102/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου (κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)·

«κάτοχος αποβλήτων» σημαίνει τον παραγωγό αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει κάθε κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία ΕΟΧ·

«μεσίτης» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο οργανώνει την ανάκτηση ή τη διάθεση αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, περιλαμβανομένων των μεσιτών που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των εν λόγω αποβλήτων·

«μεταφορά» σημαίνει το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα συλλογής στις εγκαταστάσεις διάθεσης, μεταφόρτωσης, ανάκτησης ή/και διάθεσης·

«μεταφόρτωση» σημαίνει τις εργασίες φόρτωσης των αποβλήτων από τα μέσα συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς μεγαλύτερης χωρητικότητας, τα οποία μπορούν να φέρουν μηχανισμό συμπίεσης εφόσον οι φυσικές ή χημικές ιδιότητες των αποβλήτων το επιτρέπουν και ο όρος περιλαμβάνει κινητή ή μόνιμη εγκατάσταση μεταφόρτωσης·

«μετέπειτα φροντίδα» σημαίνει το σύνολο των εργασιών και των ελέγχων για τη συντήρηση και παρακολούθηση του χώρου διάθεσης ή ανάκτησης αποβλήτων που πρέπει να εκτελούνται μετά την οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης διάθεσης ή ανάκτησης αποβλήτων προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας·

«οδηγία 2008/98/ΕΚ» σημαίνει την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«οικιακά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες, οικοδομή ή από μέρος οικοδομής στο οποίο υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή, παραμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται στα αποχετευτικά συστήματα, των επικίνδυνων αποβλήτων και απόβλητων που συλλέγονται χωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν·

«οργανικά απόβλητα» σημαίνει τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων·

«παραγωγός αποβλήτων» σημαίνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προ-επεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών·

«παραγωγός προϊόντος» σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο κατ΄ επάγγελμα αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται ή πωλεί προϊόν ή εισάγει προϊόν στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα·

«προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση» σημαίνει κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία·

«πρόληψη» σημαίνει τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μια ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα και τα οποία μειώνουν -

(α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων,

(β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή

(γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες·

«συλλογή» σημαίνει τη συγκέντρωση αποβλήτων, περιλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων, με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων·

«Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων» ή «ΣΕΔΑ» σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 43·

«Συμφωνία ΕΟΧ» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου 1993·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«φορέας εκμετάλλευσης» σημαίνει τον κάτοχο άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή, στις περιπτώσεις του άρθρου 28, το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή ελέγχει την επαγγελματική δραστηριότητα της διαχείρισης αποβλήτων ή στο οποίο έχει μεταβιβασθεί αποφασιστική οικονομική αρμοδιότητα όσον αφορά τη λειτουργία τέτοιας δραστηριότητας·

«χρησιμοποιημένα τηγανέλαια» σημαίνει τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη, με κωδικούς 20.01.25 και 20.01.26, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την Παρασκευή ή επεξεργασία τροφίμων·

«χωριστή συλλογή» σημαίνει τη συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά, με βάση τον τύπο και τη φύση, για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία.

Σκοπός

3. Ο παρών Νόμος θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων και περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα αυτής.

Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται -

(α) (i) στα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα· και

(ii) στο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είτε δεσμεύεται και μεταφέρεται για αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς και αποθηκεύεται σε γεωλογικούς σχηματισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, είτε εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4 αυτού·

(β) στο έδαφος, περιλαμβανομένων των εδαφών που έχουν υποστεί ρύπανση, τα οποία δεν έχουν ακόμα εκσκαφθεί και των κτιρίων που συνδέονται μόνιμα με εδάφη·

(γ) σε έδαφος που δεν έχει υποστεί ρύπανση και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση, για κατασκευές στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή·

(δ) στα ραδιενεργά απόβλητα·

(ε) στα αποχαρακτηρισμένα εκρηκτικά·

(στ) στα περιττώματα, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) , το άχυρο και άλλα φυσικά ακίνδυνα υλικά προερχόμενα από τη γεωργία ή τη δασοκομία τα οποία χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή τη δασοκομία ή για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα με διαδικασίες ή μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία·

(η) στην αποτέφρωση ανθρώπινων πτωμάτων.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές διέπονται από άλλη νομοθεσία:

(α) με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24(α) , υγρά απόβλητα·

(β) ζωικά υποπροϊόντα, περιλαμβανομένων των μεταποιημένων προϊόντων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002, εκτός από εκείνα που προορίζονται για αποξήρανση με σκοπό την καύση, αποτέφρωση, υγειονομική ταφή ή χρήση σε εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κομποστοποίησης·

(γ) πτώματα ζώων, τα οποία αποθνήσκουν εκτός σφαγείων, περιλαμβανομένων ζώων που θανατώνονται από την εξάλειψη επιζωοτιών και διατίθενται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002·

(δ) απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες έρευνας, εξόρυξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ορυκτών πόρων και από τις εργασίες εκμετάλλευσης λατομείων που εμπίπτουν στις διατάξεις του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου του 2009.

(3) Χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλη νομοθεσία, τα ιζήματα που επανατοποθετούνται σε επιφανειακά ύδατα με σκοπό τη διαχείριση των υδάτων και των υδάτινων οδών ή την πρόληψη πλημμυρών ή την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων ή το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, εφόσον αποδειχθεί ότι τα ιζήματα αυτά δεν είναι επικίνδυνα.

Αρμόδια αρχή

5.-(1) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1102/2008, εξαιρουμένου του Άρθρου 1 αυτού, ορίζεται ο Υπουργός.

(2) Ο παρών Νόμος δε θίγει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των αρχών τοπικής διοίκησης που απορρέουν από τον περί Δήμων Νόμο και τον περί Κοινοτήτων Νόμο, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων τύπων αποβλήτων, η οποία γίνεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Υποπροϊόντα

6.-(1) Μια ουσία ή ένα αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή αυτού του στοιχείου, μπορεί να θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου,

(β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν απευθείας, χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της συνήθους βιομηχανικής πρακτικής,

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται ως αναπόσπαστο μέρος μιας παραγωγικής διαδικασίας, και

(δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί προϊόντων και προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας για τη συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία.

(2) Μια ουσία ή ένα αντικείμενο θεωρείται υποπροϊόν αντί απόβλητο εφόσον πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται σε μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων

7.-(1) Απόβλητα, τα οποία έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης, περιλαμβανόμενης της ανακύκλωσης, και πληρούν ειδικά κριτήρια που καθορίζονται σε διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις -

(α) η ουσία ή το αντικείμενο χρησιμοποιείται συνήθως για συγκεκριμένους σκοπούς,

(β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συμμορφώνεται προς τη σχετική νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και

(δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία,

παύουν να αποτελούν απόβλητα κατά την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2.

(2) Εφόσον απαιτείται, τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (1) , περιλαμβάνουν οριακές τιμές για τους ρύπους και συνεκτιμούν ενδεχόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ουσίας ή του αντικειμένου.

(3) Απόβλητα, τα οποία πληρούν τα ειδικά κριτήρια που καθορίζονται για, μεταξύ άλλων, τα αδρανή υλικά, το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο, τα ελαστικά επίσωτρα και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας σε μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ θεωρούνται ως αποχαρακτηρισθέντα.

(4) Απόβλητα, τα οποία παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) , παύουν να αποτελούν απόβλητα και για τους σκοπούς ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναφέρονται -

(α) στους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 έως 2006,

(β) στους περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμους του 2003 και 2001,

(γ) στους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς του 2004 και 2009,

(δ) στους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμούς του 2009, και

(ε) σε άλλη σχετική νομοθεσία,

όταν πληρούνται οι διατάξεις που αφορούν στην ανάκτηση και ανακύκλωση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω νομοθεσίες, ανάλογα με την περίπτωση.

(5) Σε περίπτωση που δεν υφίστανται καθορισμένα κριτήρια σε μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει, κατά περίπτωση, εάν ένα συγκεκριμένο απόβλητο πρέπει να αποχαρακτηριστεί βάσει της εφαρμοστέας νομολογίας και κοινοποιεί την απόφασή του αυτή στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμων του 2003 και 2004, εφόσον αυτό απαιτείται από τους εν λόγω Νόμους.

Κατάλογος αποβλήτων

8.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκδίδει κατάλογο αποβλήτων περιλαμβανομένων και των επικίνδυνων αποβλήτων.

(2) Ο κατάλογος αποβλήτων είναι δεσμευτικός όσον αφορά τον προσδιορισμό των αποβλήτων που πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα.

(3) Η καταχώρηση μιας ουσίας ή αντικειμένου στον κατάλογο αποβλήτων δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη ότι συνιστά απόβλητο κάτω απ΄ όποιεσδήποτε συνθήκες αφού η εν λόγω ουσία ή αντικείμενο θεωρείται απόβλητο μόνο εφόσον ανταποκρίνεται στον ορισμό του εν λόγω όρου που προβλέπεται στο άρθρο 2.

(4) (α) Η αρμόδια αρχή, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να θεωρήσει κάποιο απόβλητο ως επικίνδυνο, ακόμη και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται ως τέτοιο στον κατάλογο αποβλήτων, εφόσον εμφανίζει μια ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(β) Σε τέτοια περίπτωση, ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφασή του αυτή στην Επιτροπή μαζί με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 56.

(5) (α) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) , η αρμόδια αρχή, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να θεωρήσει κάποιο απόβλητο ως μη επικίνδυνο ακόμη και αν περιλαμβάνεται ως επικίνδυνο στον κατάλογο αποβλήτων, εφόσον δεν εμφανίζει καμία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(β) Σε τέτοια περίπτωση, ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφασή του αυτή στην Επιτροπή, μαζί με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 56.

(γ) Η αρμόδια αρχή μπορεί να θεωρήσει το εν λόγω απόβλητο ως μη επικίνδυνο μόνο μετά την αναθεώρηση από την Επιτροπή του καταλόγου που καταρτίζει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(6) Σε καμία περίπτωση ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορεί να γίνεται με αραίωση ή ανάμειξη για τη μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαμηλότερο των οριακών τιμών για το χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως επικίνδυνων.

Ιεράρχηση αποβλήτων

9.-(1) Κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής για τα απόβλητα και την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, για σκοπούς πρόληψης της δημιουργίας και διαχείρισης των αποβλήτων, ισχύει ως τάξη προτεραιότητας η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα:

(α) πρόληψη,

(β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,

(γ) ανακύκλωση,

(δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και

(ε) διάθεση.

(2) Κατά την εφαρμογή της πιο πάνω ιεράρχησης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση εναλλακτικών δυνατοτήτων που παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την ιεράρχηση για ορισμένες ειδικές ροές αποβλήτων, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ανάλυση του κύκλου ζωής τους.

(3) Κατά τη διαμόρφωση των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) , η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τις γενικές αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των φυσικών πόρων καθώς και τις συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 10.

Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος

10.-(1) Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και ιδίως -

(α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για ρύπανση στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, την χλωρίδα και την πανίδα,

(β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές,

(γ) χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς τα προστατευμένα είδη και φυσικοί οικότοποι, και

(δ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) (γ) , ο όρος «προστατευμένα είδη και φυσικοί οικότοποι» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου του 2007.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού προϊόντος

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) , προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση, πρόληψη, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης απόβλητων, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει μέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί προϊόντων φέρουν διευρυμένη ευθύνη.

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορούν να περιλαμβάνουν την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραμένουν μετά τη χρήση των προϊόντων αυτών, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων και την οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές. Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η υποχρέωση για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών, σχετικά με το βαθμό που το εν λόγω προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.

(3) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει μέτρα με σκοπό την ενθάρρυνση του σχεδιασμού των προϊόντων με τρόπο ώστε -

(α) να μειώνονται οι συνολικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και η δημιουργία αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της χρήσης τους, και

(β) να εξασφαλίζεται ότι η ανάκτηση και η διάθεση των εν λόγω προϊόντων όταν θα αποτελούν πλέον απόβλητα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10.

(4) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) μπορούν να ενθαρρύνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων που να είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική άποψη και αφού αυτά καταστούν απόβλητα, κατάλληλα για ορθή και ασφαλή ανάκτηση και συμβατή με το περιβάλλον διάθεση.

(5) (α) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (1) , (2) , (3) και (4) , λαμβάνεται υπόψη το τεχνικώς εφικτό και η οικονομική βιωσιμότητα, καθώς επίσης και το σύνολο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και οι κοινωνικές επιπτώσεις.

(β) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου δεν πρέπει να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού προϊόντος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό της ευθύνης του για τη διαχείριση αποβλήτων και χωρίς επηρεασμό της ειδικής νομοθεσίας για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων και για συγκεκριμένα προϊόντα.

Ανάκτηση

12.-(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα απόβλητα να υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(2) Για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά, εάν είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης, και δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά στην ανάκτηση.

Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

13.-(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για προώθηση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και των δραστηριοτήτων προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως τη δημιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.

(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και, για το σκοπό αυτό, καθιερώνει χωριστή συλλογή, όπου αυτό είναι τεχνικώς, περιβαλλοντικώς και οικονομικώς εφικτό και ενδεδειγμένο, για να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12(2) , μέχρι το 2015 πρέπει να καθιερωθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί.

(4) Μέχρι το 2020 πρέπει να επιτευχθεί -

(α) όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και, ενδεχομένως, από άλλη προέλευση, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, η αύξηση των εργασιών αυτών κατ΄ ελάχιστον στο 50% ως προς το συνολικό βάρος, και

(β) όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση άλλων υλικών, περιλαμβανομένων των εργασιών υγειονομικής ταφής όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, εξαιρουμένων των υλικών που απαντούν στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων, η αύξηση των εργασιών αυτών κατ΄ ελάχιστο στο 70% ως προς το συνολικό βάρος.

(5) Κάθε τρία χρόνια, η αρμόδια αρχή αναφέρει στην έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 56, τις επιδόσεις της όσον αφορά την επίτευξη των πιο πάνω στόχων. Εάν οι στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τους λόγους της αποτυχίας και τις δράσεις τις οποίες προτίθεται να αναλάβει για να εκπληρώσει τους στόχους.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Διάθεση

14.-(1) Στις περιπτώσεις όπου δεν πραγματοποιείται ανάκτηση σύμφωνα με το άρθρο 12(1) , τα απόβλητα πρέπει να υπόκεινται σε ασφαλείς εργασίες διάθεσης που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 10 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Υποχρεώσεις κατόχων αποβλήτων και αρχικών παραγωγών αποβλήτων

15.-(1) Κάθε κάτοχος αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός αποβλήτων υποχρεούται –

(α) να πραγματοποιεί ο ίδιος την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων ή

(β) να αναθέτει την ανάκτηση και τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων σε έμπορο ή σε πρόσωπο που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή

(γ) να εξασφαλίζει, μέσω διακανονισμού με δημόσιο οργανισμό ή ιδιώτη που ασχολείται με τη συλλογή αποβλήτων, την ανάκτηση και τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(2) Οι μεσίτες και οι έμποροι συνεργάζονται με αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή με πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή/και πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.

(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο συλλέγει και/ή μεταφέρει απόβλητα, παραδίδει αυτά σε αδειοδοτημένα, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 24 και 25, πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται απόβλητα ή σε πρόσωπα που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 28.

(4) Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή τον κάτοχο αποβλήτων σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) για προκαταρκτική επεξεργασία, ο εν λόγω αρχικός παραγωγός ή κάτοχος αποβλήτων δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του για πλήρη ανάκτηση ή διάθεση των εν λόγω αποβλήτων.

(5) (α) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες -

(i) ο αρχικός παραγωγός αποβλήτων διατηρεί την ευθύνη για το σύνολο της αλυσίδας επεξεργασίας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται,

(ii) μπορεί να υπάρχει επιμερισμός της ευθύνης μεταξύ του αρχικού παραγωγού αποβλήτων και του κατόχου αποβλήτων προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται,

(iii) η ευθύνη μεταξύ των φορέων της αλυσίδας επεξεργασίας μπορεί να μεταβιβάζεται.

(β) Οι Κανονισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο (α) μπορούν να καθορίζουν ότι την ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων φέρει πλήρως ή εν μέρει ο παραγωγός προϊόντος, από το οποίο προέρχονται τα απόβλητα και ότι οι διανομείς του εν λόγω προϊόντος μπορούν να μοιράζονται την ευθύνη αυτήν.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011 και των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011, κάθε κάτοχος αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός αποβλήτων, ο οποίος δεν κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, οφείλει ενόσω κατέχει απόβλητο, να μεριμνά ώστε αυτό να μην προκαλεί οποιοδήποτε κίνδυνο στη δημόσια υγεία και/ ή στο περιβάλλον και να μην δημιουργεί οχληρία σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Αρχή της εγγύτητας και της αυτάρκειας

16.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει κάθε αναγκαίο μέτρο, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο, για να δημιουργήσει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων για ανάκτηση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα από άλλους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(2) (α) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για να προστατεύσει το δίκτυό της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μπορεί να περιορίσει τη μεταφορά προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως ανάκτηση, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι η μεταφορά αυτή θα είχε ως συνέπεια τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν συνάδει με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.

(β) Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή.

(γ) Ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να περιορίσει τη μεταφορά από την Κυπριακή Δημοκρατία αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «μεταφορά» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2, παράγραφος 34 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

(3) Το δίκτυο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) σχεδιάζεται κατά τρόπο που να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης των αποβλήτων και της ανάκτησης των αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και να επιτρέπει τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στα λοιπά κράτη μέλη να κινηθούν χωριστά προς το στόχο αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης για εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους αποβλήτων.

(4) Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση ή την ανάκτηση των αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις με τη χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

(5) Οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διαθέτει το πλήρες φάσμα των εγκαταστάσεων τελικής ανάκτησης στο έδαφός της.

Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραγωγή, η συλλογή και η μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων καθώς επίσης η αποθήκευση και η επεξεργασία τους διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10.

(2) Το διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει διατάξεις για την ιχνηλασιμότητα από το στάδιο της παραγωγής μέχρι και τον τελικό προορισμό των επικίνδυνων αποβλήτων και τον έλεγχο αυτών.

Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων και εξαιρέσεις

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, οι παραγωγοί, συλλέκτες, μεταφορείς και οι διαχειριστές επικίνδυνων αποβλήτων απαγορεύεται να αναμειγνύουν τα επικίνδυνα απόβλητα με άλλες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων ή με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η ανάμειξη περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1) , η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει την ανάμειξη κατά περίπτωση υπό τους πιο κάτω όρους:

(α) η εργασία ανάμειξης πραγματοποιείται από πρόσωπο που αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25,

(β) πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 και δεν αυξάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της διαχείρισης των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και

(γ) η εργασία ανάμειξης ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(2) Τηρουμένων των κριτηρίων που αφορούν τη δυνατότητα τεχνικής και οικονομικής εφαρμογής, όταν επικίνδυνα απόβλητα έχουν αναμειχθεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) , πραγματοποιείται διαχωρισμός, εφόσον είναι εφικτό και αναγκαίο, για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς το άρθρο 10.

Σήμανση, συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

19.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, κατά τη συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους, τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να συσκευάζονται και να σημαίνονται κατάλληλα, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Κάθε φορά που επικίνδυνα απόβλητα μεταφέρονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο περιέχει τα ενδεδειγμένα δεδομένα που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΒ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006. Το έντυπο δύναται να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.

(3) Το έντυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) συμπληρώνεται από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, από το πρόσωπο που μεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα και από το πρόσωπο που προβαίνει στην ανάκτησης ή διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.

(4) Το συμπληρωμένο έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να διατηρείται από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, από το πρόσωπο που μεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα και από το πρόσωπο που προβαίνει στη διάθεση ή ανάκτηση επικίνδυνων αποβλήτων για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για την τήρηση του μητρώου επικίνδυνων αποβλήτων, που προβλέπεται στο άρθρο 32(2) .

(5) Οι παραγωγοί ή κάτοχοι επικίνδυνων αποβλήτων, τα πρόσωπα που μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα και τα πρόσωπα που επεξεργάζονται επικίνδυνα απόβλητα, διαβιβάζουν κατά το μήνα Μάρτιο κάθε έτους, καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την αρμόδια αρχή, αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.

Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά

20.-(1) Τα άρθρα 17, 18, 19 και 32 δεν εφαρμόζονται στα αναμειγμένα απόβλητα που παράγονται στα νοικοκυριά.

(2) Τα άρθρα 19 και 32 δεν εφαρμόζονται στα επιμέρους κλάσματα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στα νοικοκυριά μέχρις ότου γίνουν δεκτά για συλλογή, διάθεση ή ανάκτηση από πρόσωπο που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή 33, αντίστοιχα.

Διαχείριση αποβλήτων ορυκτελαίων

21.-(1) Χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων που συνδέονται με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19, ο Υπουργός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι -

(α) τα απόβλητα ορυκτέλαια συλλέγονται χωριστά, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό·

(β) η επεξεργασία των αποβλήτων ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10·

(γ) εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό και οικονομικώς βιώσιμο, τα απόβλητα ορυκτέλαια με διαφορετικά χαρακτηριστικά δεν αναμειγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων ή ουσιών, εάν η ανάμειξη αυτή εμποδίζει την επεξεργασία τους.

(2) Για τους σκοπούς της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ορυκτελαίων και την ορθή επεξεργασία τους, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζοντας πρόσθετα μέτρα, όπως τεχνικές απαιτήσεις, ευθύνη του παραγωγού, οικονομικά μέτρα ή εθελοντικές συμφωνίες.

(3) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίσει -

(α) απαιτήσεις αναγέννησης των αποβλήτων ορυκτελαίων εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, και

(β) στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, περιορισμούς της μεταφοράς αποβλήτων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των λοιπών κρατών μελών σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση των αποβλήτων ορυκτελαίων.

Οργανικά απόβλητα

22.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, ανάλογα με την περίπτωση, για την ενθάρρυνση -

(α) της χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων, ενόψει της λιπασματοποίησης και της ζύμωσης των βιοαποβλήτων,

(β) της επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας,

(γ) της χρήσης περιβαλλοντικώς ασφαλών υλικών παραγόμενων από οργανικά απόβλητα.

(2) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του εδαφίου (1) , το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει σχετικούς Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ IV ΚΟΣΤΟΣ
Κόστος

23.-(1) Σύμφωνα με την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων, τον τρέχοντα κάτοχο αποβλήτων ή τους προηγούμενους κάτοχους αποβλήτων.

(2) Οι παραγωγοί προϊόντων έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων των προϊόντων αυτών και της χρηματοδότησης της συλλογής, επαναχρησιμοποίησης, προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, ανάκτησης και της διάθεσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(3) Ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει και το διανομέα του προϊόντος, από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα και καθορίζει το βαθμό τέτοιας επιβάρυνσης.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους να ρυθμίζει την ευθύνη του παραγωγού προϊόντων σε σχέση με τα απόβλητα που αυτό παράγει για συγκεκριμένες ροές αποβλήτων και τη διαμόρφωση συλλογικού ή ατομικού συστήματος διαχείρισης.

ΜΕΡΟΣ V ΑΔΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ
Άδεια διαχείρισης αποβλήτων

24. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, πρόσωπο το οποίο διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, πριν αρχίσει τις δραστηριότητές του, εξασφαλίζει άδεια διαχείρισης αποβλήτων από την αρμόδια αρχή.

Προϋποθέσεις και όροι άδειας διαχείρισης αποβλήτων

25.-(1) Για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 24 απαιτείται η υποβολή αίτησης προς την αρμόδια αρχή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από -

(α) πολεοδομική άδεια εφόσον η προτεινόμενη διαχείριση των αποβλήτων προϋποθέτει ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, τις θετικές απόψεις του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις περιπτώσεις κυβερνητικών τμημάτων ή υπηρεσιών και άδεια οικοδομής,

(β) [Διαγράφηκε].

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο, που καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) (α) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων χορηγείται από τον Υπουργό, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων.

(β) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και αφορούν τα ακόλουθα:

(i) τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,

(ii) τις τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας,

(iii) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται,

(iv) τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε είδος εργασίας,

(v) τα μέτρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης και σοβαρού κινδύνου,

(vi) το απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό,

(vii) τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, και

(viii) τις διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

(γ) Αν η άδεια διαχείρισης αποβλήτων αφορά την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, η άδεια περιλαμβάνει ως όρο ότι η ανάκτηση ενέργειας πρέπει να πραγματοποιείται με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

(5) Στην άδεια καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων μπορεί να ανανεώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της.

(6) Η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας όταν η προτεινόμενη μέθοδος συλλογής, μεταφοράς ή επεξεργασίας κρίνεται ανεπαρκής από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος. Η αρμόδια αρχή αρνείται τη χορήγηση άδειας όταν η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 10.

(7) Αν η άδεια αφορά τη χρήση αποβλήτων ως καυσίμου ή άλλου μέτρου παραγωγής ενέργειας, η αρμόδια αρχή, προτού χορηγήσει την άδεια, διαβουλεύεται με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(8) Πριν από τη χορήγηση άδειας και πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, πραγματοποιείται επί τόπου έλεγχος από την αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι που θα διατυπωθούν στην άδεια και εάν το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

(9) Η χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτούντα από την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται δυνάμει άλλης νομοθεσίας.

(10) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε άδεια που εκδίδεται δυνάμει άλλης νομοθεσίας δύναται να συνδυαστεί με την άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 ώστε να αποτελεί ενιαία άδεια, νοουμένου ότι αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των παρεχόμενων πληροφοριών και των εκτελούμενων εργασιών από το φορέα εκμετάλλευσης ή την αρμόδια αρχή.

Εγγυήσεις και ασφάλιση

26.-(1) Μετά από θετική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων και πριν τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, ο αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων καταθέτει στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες του.

(2) Το ύψος και η μορφή των εγγυήσεων αυτών καθορίζονται με γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (10) του άρθρου 25 και των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που πρόσωπο καταθέτει εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση στην αρμόδια αρχή στα πλαίσια άλλης άδειας που έχει εκδοθεί δυνάμει άλλης νομοθεσίας, αυτό λαμβάνεται δεόντως υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης ή της επαρκούς ασφάλισης που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Άδεια με γενικούς όρους και/ ή ειδικά μέτρα

27. Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο να καθορίζει γενικούς όρους ή/ και ειδικά μέτρα που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων ή μέρος της διαχείρισής τους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σχετικής άδειας διαχείρισης αποβλήτων.

Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης και σχετικοί όροι

28.-(1) O Υπουργός εκδίδει διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο καθορίζει εξαιρέσεις προσώπων από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων για -

(α) καθορισμένες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και προσδιορίζει τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση και τη μέθοδο επεξεργασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται·

(β) καθορισμένες εργασίες ανάκτησης επικίνδυνων αποβλήτων· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και τους τύπους και τις ποσότητες των επικίνδυνων αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση, τους τύπους δραστηριοτήτων καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται αναγκαίες για τις μορφές ανάκτησης και, ανάλογα με την περίπτωση, οριακές τιμές για τις περιεχόμενες στα επικίνδυνα απόβλητα επικίνδυνες ουσίες και οριακές τιμές εκπομπών·

(γ) τη διάθεση των δικών τους ακίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και προσδιορίζει τόσο τους τύπους και τις ποσότητες των ακίνδυνων αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση, όσο και τη μέθοδο επεξεργασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται.

(2) (α) Οι γενικοί όροι ή/ και τα ειδικά μέτρα που καθορίζονται στα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) , πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

(β) Στην περίπτωση διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) (γ) , οι εν λόγω γενικοί όροι και/ ή ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(3) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) στην Επιτροπή.

Υποχρεώσεις κατόχου άδειας διαχείρισης αποβλήτων

29. Κάθε κάτοχος άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει να -

(α) τηρεί ανελλιπώς και με συνέπεια και ακρίβεια όλους τους όρους της άδειας του·

(β) παρακολουθεί ανελλιπώς τις δραστηριότητες της εγκατάστασης και να ενημερώνει τον Υπουργό μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στους όρους της άδειας, αναφορικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης· και

(γ) παρέχει σε Επιθεωρητή κάθε διευκόλυνση που κρίνεται αναγκαία για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης, τη δειγματοληψία και τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία τους ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο.

Αλλαγές στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης

30.-(1) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης ή για οποιαδήποτε επέκταση των εργασιών της εγκατάστασης, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως γραπτώς την αρμόδια αρχή. Σε τέτοια περίπτωση ο Υπουργός μπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις των όρων της άδειας εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος.

(2) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση και λειτουργία της εγκατάστασης η οποία δυνατό να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει, αφού υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή, να αναφέρει:

(α) τα τμήματα της εγκατάστασης που δυνατό να υποστούν διαφοροποιήσεις,

(β) οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 25, τα οποία δυνατό να επηρεαστούν από τις προτεινόμενες αλλαγές.

(3) Οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (2) εξετάζεται από την αρμόδια αρχή η οποία αποφασίζει αν χρειάζεται να τη χειριστεί ως να επρόκειτο για αίτηση που υποβάλλεται για πρώτη φορά προς εξασφάλιση άδειας διαχείρισης αποβλήτων οπόταν εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή ως τροποποίηση της άδειας οπόταν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της» σημαίνει αλλαγή των χαρακτηριστικών ή του τρόπου λειτουργίας ή επέκταση της εγκατάστασης.

Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας

31.-(1) Ο Υπουργός, μετά από σχετική συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, δύναται, όταν κρίνει ότι δικαιολογείται ή επιβάλλεται για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 10, να -

(α) ανακαλέσει την άδεια,

(β) συντομεύσει το χρόνο ισχύος της,

(γ) προσθέσει οποιουσδήποτε νέους όρους σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, και/ ή

(δ) τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους επιβληθέντες όρους.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει δεόντως αιτιολογημένη ειδοποίηση προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εγκατάστασης, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10.

Μητρώο αποβλήτων

32.-(1) (α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, κάθε πρόσωπο που αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28, κάθε παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων και πρόσωπα που συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι ή μεσίτες επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούνται όπως -

(i) τηρούν χρονολογικό μητρώο αποβλήτων, στο οποίο να σημειώνονται η ποσότητα των αποβλήτων, η φύση και η προέλευσή τους και όπου χρειάζεται ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και ο τρόπος επεξεργασίας τους·

(ii) διαβιβάζουν τις πληροφορίες της παραγράφου (α) στην αρμόδια αρχή κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την αρμόδια αρχή·

(iii) χορηγούν στην αρμόδια αρχή ή σε προηγούμενο κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων έγγραφα αποδεικτικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, όταν αυτά τους ζητούνται.

(β) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου (α) και σε άλλες κατηγορίες αποβλήτων.

(2) (α) Τα στοιχεία του μητρώου επικίνδυνων αποβλήτων τηρούνται-

(i) από τους παραγωγούς ή κατόχους επικίνδυνων αποβλήτων, τα αδειοδοτημένα πρόσωπα, μεσίτες ή εμπόρους που ασχολούνται με τη συλλογή και τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων για πέντε τουλάχιστον χρόνια, και

(ii) από τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους,

και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες του εδαφίου (1) (α) (i) .

(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) παραδίδουν το εν λόγω μητρώο στην αρμόδια αρχή, εφόσον αυτά παύσουν οριστικά τις εργασίες τους που αφορούν την παραγωγή και/ ή διαχείριση αποβλήτων.

(3) Το ακριβές περιεχόμενο του μητρώου καθώς και η διαδικασία τήρησής του καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων

33.(1) Πρόσωπο το οποίο:

(α) Ασχολείται με τη συλλογή ή τη μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση ή/και

(β) ασχολείται με την εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων ή/και

(γ) εξασφαλίζει το ίδιο την επεξεργασία των μη επικίνδυνων αποβλήτων του, περιλαμβανομένης και της ανάκτησης ή διάθεσης στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων του,

εξασφαλίζει καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων πριν την έναρξη των εργασιών του.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατάλογο των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3)(α) Πρόσωπο για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (1), υποβάλλει αίτηση στο Διευθυντή  του Τμήματος Περιβάλλοντος για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(β) Η αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων υποβάλλεται σε έντυπο, που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και πληροί τις προϋποθέσεις για καταχώριση, εξασφαλίζει έγκριση από τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και καταχωρίζεται σε αυτό.

(5) Η καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ισχύει επ’ αόριστο, υπό την προϋπόθεση ότι το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους υποβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Τέλος καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτωνˑ

(β) στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση   αποβλήτων κάθε προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τους παραγωγούς, παραλήπτες, τις συνολικές ποσότητες αποβλήτων και τα ρεύματα αποβλήτωνˑ

(γ) έντυπα  αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς αποβλήτων που εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτοςː

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπομένων στις παραγράφους (α) έως (γ), η καταχώριση διαγράφεται από το Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για εκ νέου καταχώριση.

(6) Η καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτητή από την υποχρέωση εξασφάλισης άλλων αδειών ή εγκρίσεων, που απαιτούνται δυνάμει άλλης οικείας νομοθεσίας.

(7) Πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, ενημερώνουν προηγουμένως γραπτώς τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων καταχώρισης.

(8) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος δύναται να αρνηθεί την καταχώριση  στο Αρχείο Διαχείρισης Αποβλήτων, εάν κατά την εξέταση της αίτησης κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η  προστασία του περιβάλλοντος.

(9) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, όταν κρίνει ότι πρόσωπο το οποίο έχει καταχωρισθεί στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 ή/και των υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται στα διατάγματα που προβλέπονται στο εδάφιο (10), δύναται να ανακαλέσει ή να αναστείλει προσωρινά την καταχώριση με αιτιολογημένη ειδοποίησή του ή/και να διαγράψει την καταχώριση από το Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(10) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία  καθορίζουν τις τεχνικής φύσεως υποχρεώσεις των προσώπων που καταχωρίζονται στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(11) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος τηρεί, επιπρόσθετα, αρχείο-

(α) Των προσώπων που εξασφαλίζουν άδεια διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24ˑ και

(β) των παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων.

Τερματισμός λειτουργίας εγκατάστασης

34.-(1) (α) Μετά τη λήξη της σχετικής άδειας που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 25 και γενικά μετά την παύση της λειτουργίας του για οποιοδήποτε λόγο, κάθε πρόσωπο που διαχειρίζεται απόβλητα, υποχρεούται να αποκαταστήσει -

(i) κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία της, και

(ii) το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων της, σύμφωνα με τους όρους της άδειας.

(β) Η ευθύνη και οι δαπάνες υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά το εν λόγω πρόσωπο.

(2) Εφόσον πρόσωπο που επεξεργάζεται απόβλητα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης του χώρου με βάση το εδάφιο (1) , ακολουθεί η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2003 μέχρι 2008.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

35.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εγκρίνει σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 10 και 16.

(1Α) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης διαχείρισης αποβλήτων αναφορικά με ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρχών τοπικής διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται ότι, τα τοπικά σχέδια δράσης διαχείρισης αποβλήτων καταρτίζονται στη βάση αντίστοιχων ή παρόμοιων μέτρων με αυτά που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(2) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων μπορούν να διαμορφωθούν για κάθε ροή αποβλήτων ή για σύνολο ροών αποβλήτων και να καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της γεωγραφικής επικράτειας της Δημοκρατίας.

(3) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνουν ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της περιβαλλοντικά υγιούς προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα σχέδια θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων και των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) τον τύπο, την ποιότητα, την ποσότητα και την πηγή των παραγόμενων στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αποβλήτων, περιλαμβανομένων των αποβλήτων που είναι πιθανόν να μεταφερθούν από ή προς την Κυπριακή Δημοκρατία και αξιολόγηση της μελλοντικής τάσης εξέλιξης των ροών αποβλήτων,

(β) τα υφιστάμενα προγράμματα συλλογής αποβλήτων και τις μεγάλες εγκαταστάσεις διάθεσης και ανάκτησης, καθώς και τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις για απόβλητα ορυκτέλαια, επικίνδυνα απόβλητα ή ροές αποβλήτων που ρυθμίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία,

(γ) αξιολόγηση της ανάγκης για νέα προγράμματα συλλογής, για το κλείσιμο υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποβλήτων, για πρόσθετες υποδομές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 και, εφόσον απαιτείται, για σχετικές επενδύσεις,

(δ) επαρκείς πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών και τη δυναμικότητα των μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των μεγάλων εγκαταστάσεων ανάκτησης, αν χρειαστεί, και

(ε) τις γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό ή πολιτικών για απόβλητα που θέτουν συγκεκριμένα προβλήματα διαχείρισης.

(5) Στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων δύναται να περιληφθούν, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό, και τα ακόλουθα:

(α) οργανωτικές πτυχές που συνδέονται με τη διαχείριση αποβλήτων, περιλαμβανομένης της περιγραφής της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που πραγματοποιούν τη διαχείριση αποβλήτων,

(β) αξιολόγηση της χρησιμότητας και της καταλληλότητας της χρησιμοποίησης οικονομικών και άλλων μέσων για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων που σχετίζονται με τα απόβλητα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών,

(δ) παλιές τοποθεσίες διάθεσης αποβλήτων που έχουν υποστεί ρύπανση και τα μέτρα, στα πλαίσια των περί του Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2009, για την αποκατάστασή τους, και

(ε) εκτίμηση του κόστους των εργασιών ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων.

(6) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τα απόβλητα, όπως καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 5 των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 έως 2006 και τη στρατηγική για την υλοποίηση της μείωσης των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων τα οποία προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής που αναφέρεται στον Κανονισμό 5 των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών του 2003.

(7) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων αξιολογούνται τουλάχιστον ανά εξαετία και τροποποιούνται, εφόσον ενδείκνυται και απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(8) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, για την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων.

(9) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτών.

Προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων

36.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εγκρίνει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9.

(1Α)(α)Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, αναφορικά με ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρχών τοπικής διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου:

Νοείται ότι, τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων καταρτίζονται στη βάση αντίστοιχων ή παρόμοιων μέτρων των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(β) Τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων δύναται να αποτελούν μέρος των                    τοπικών σχεδίων δράσης διαχείρισης αποβλήτων.

(γ) Στην περίπτωση που τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ενσωματώνονται στα τοπικά σχέδια δράσης διαχείρισης αποβλήτων, τα μέτρα που ορίζονται σε αυτά προσδιορίζονται σαφώς.

(2) (α) Τα προγράμματα αυτά είτε ενσωματώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 35 ή σε άλλα προγράμματα περιβαλλοντικής πολιτικής, ανάλογα με την περίπτωση είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητα προγράμματα.

(β) Στην περίπτωση που ένα τέτοιο πρόγραμμα ενσωματωθεί σε σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή σε άλλα προγράμματα, τα μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων προσδιορίζονται σαφώς.

(3) Στα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τίθενται στόχοι για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, περιγράφονται τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης και γίνεται αξιολόγηση των παραδειγμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ ή άλλων ενδεδειγμένων μέτρων. Τα μέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.

(4) Ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει κατάλληλα και συγκεκριμένα ποιοτικά ή ποσοτικά κριτήρια για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) και δύναται να θέσει, για τον ίδιο σκοπό, ποιοτικούς στόχους και δείκτες διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(5) Τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων αξιολογούνται τουλάχιστον ανά εξαετία και τροποποιούνται, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(6) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, για την κατάρτιση των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

(7) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτών.

ΜΕΡΟΣ VIΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής για τους σκοπούς των άρθρων 38, 39, 40, 41 και 42

37.-(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 38, 39, 40, 41 και 42 -

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών·

«Περιβαλλοντική Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

«σχέδιο και/ή πρόγραμμα» σημαίνει σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 35 και/ ή πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 36.

(2) Τα άρθρα 38, 39, 40, 41 και 42 εφαρμόζονται στα σχέδια και/ ή προγράμματα, εξαιρουμένων αυτών που σχεδιάστηκαν προκειμένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή για να εφαρμοστούν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Συμμετοχή του κοινού σε σχέδια και/ ή προγράμματα

38.-(1) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι μέσω της Περιβαλλοντικής Αρχής παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο κοινό η δυνατότητα να συμμετάσχει στην προετοιμασία, τροποποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων και/ ή προγραμμάτων.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) , ο Υπουργός με γνωστοποίησή που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δυο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο ενημερώνει το κοινό:

(α) για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια και/ή προγράμματα ή την τροποποίησή ή την αναθεώρησή τους·

(β) ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόταση διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Περιβαλλοντικής Αρχής· και

(γ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην Περιβαλλοντική Αρχή απόψεις ή παραστάσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο της πρότασης εντός 36 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης.

(3) Η Περιβαλλοντική Αρχή δημοσιεύει στο διαδίκτυο σχετική ανακοίνωση, σε κάθε περίπτωση που υποβάλλονται από τον Υπουργό ή προς τον Υπουργό:

(α) προτάσεις που αφορούν σχέδιο και/ ή πρόγραμμα ή την τροποποίηση ή την αναθεώρησή τους· και

(β) απόψεις οποιουδήποτε προσώπου σχετικά με το θέμα που αφορά τις προτάσεις.

(4) Το κοινό με το οποίο ο Υπουργός διαβουλεύεται, περιλαμβάνει:

(α) το κοινό που επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεασθεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με ένα σχέδιο και/ή πρόγραμμα, και

(β) μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Δημόσια ακρόαση

39.-(1) Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής που υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Υπουργός μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης, για πρόταση που υποβάλλεται στις περιπτώσεις σημαντικών σχεδίων και/ ή προγραμμάτων, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης,.

(2) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία, το ενδιαφερόμενο κοινό και άλλα θέματα σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις, καθορίζονται με κανονισμούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Λήψη αποφάσεων

40. Πριν τη λήψη απόφασης, αναφορικά με σχέδιο και/ ή πρόγραμμα, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις που εκφράζονται σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 39.

Ενημέρωση

41. Αφού το Υπουργικό Συμβούλιο λάβει τελική απόφαση σχετικά με σχέδιο και/ ή πρόγραμμα, ενημερώνει το κοινό, δημοσιοποιώντας τη λήψη απόφασης με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο και γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρημένες στο Αρχείο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 42 καθώς επίσης τον τόπο και το χρόνο, που μπορούν να πάρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) περιγραφή του σχεδίου και/ή προγράμματος όπως αυτό εγκρίθηκε·

(β) συνοπτική δήλωση σχετικά με -

(i) τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στις τελικές αποφάσεις οι τυχόν απόψεις ή παραστάσεις που έχουν εκφραστεί, σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 39·

(ii) τους λόγους και τις εκτιμήσεις, πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι τελικές αποφάσεις που λήφθηκαν.

Τήρηση Αρχείου

42.-(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή τηρεί Αρχείο στο οποίο καταχωρούνται:

(α) οι προτάσεις που αφορούν σχέδια και/ ή προγράμματα περιλαμβανομένης της τροποποίησης ή αναθεώρησης τους,

(β) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου, που εκφράζονται σύμφωνα με το άρθρο 38, και

(γ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 41.

(2) Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

(3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004.

ΜΕΡΟΣ VIIΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων

43.-(1) Ιδρύεται επιτροπή με την ονομασία «Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) στην οποία συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο:

(α) Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

(β) το Υπουργείο Εσωτερικών·

(γ) το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(δ) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(ε) το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων·

(στ) το Υπουργείο Υγείας·

(ζ) η Ένωση Δήμων·

(η) η Ένωση Κοινοτήτων·

(θ) η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων· και

(ι) το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

(2) Ο καθένας από τους πιο πάνω εκπροσώπους μπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες της ΣΕΔΑ από ένα ή δύο επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

(3) Πρόεδρος της ΣΕΔΑ είναι ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(4) Σε κάθε συνεδρία της ΣΕΔΑ, η παρουσία (5) πέντε μελών αποτελεί απαρτία.

(5) Οι συνεδρίες της ΣΕΔΑ συγκαλούνται από τον πρόεδρο της. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον πρόεδρο της ΣΕΔΑ μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε η σύγκλησή της.

(6) Ο πρόεδρος της ΣΕΔΑ μεριμνά ώστε για κάθε συνεδρία στην οποία θα συζητηθεί θέμα που αφορά πρόσωπο που διαχειρίζεται απόβλητα, καλούνται για να συμμετάσχουν στη συνεδρία εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης και εκπρόσωπος της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση. Οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συνεδρία, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

(7) Η ΣΕΔΑ έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή αναφορικά με -

(α) την έκδοση άδειας και τον καθορισμό των όρων στις άδειες που χορηγούνται με βάση τον παρόντα Νόμο·

(β) οποιοδήποτε θέμα που αφορά την έκδοση Κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) την έγκριση ατομικών ή συλλογικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων·

(δ) οποιαδήποτε μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της ορθής διαχείρισης και διάθεσής τους, περιλαμβανομένων των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 35 και των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 36.

(8) Εάν οποιοδήποτε θέμα που θα συζητηθεί σε συνεδρία της ΣΕΔΑ αφορά θέμα που αναφέρεται στο εδάφιο (7) , ο πρόεδρος της ΣΕΔΑ μεριμνά ώστε η ειδοποίηση για τη συνεδρία αυτή να αποσταλεί χωρίς καθυστέρηση ώστε να παραληφθεί από τα μέλη της και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (6) επτά τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία.

(9) Στην πιο πάνω ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί.

ΜΕΡΟΣ IΧ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

44.-(1) Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών η διαταγμάτων και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) , η αρμόδια αρχή μπορεί, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει Λειτουργό του Υπουργείου του οποίου προΐσταται ως Αρχιεπιθεωρητή και άλλους λειτουργούς του ίδιου Υπουργείου ως Επιθεωρητές.

(2) (α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) , η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) προβαίνουν σε δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν κανένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον στον τομέα των αποβλήτων που να επηρεάζει την αμεροληψία τους.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται με βάση το άρθρο (2) , υπόκειται στις οδηγίες και τον έλεγχο του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σε αυτή.

(4) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (2) , μπορεί να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, αναλόγως της περιπτώσεως, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

(5) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (2) οφείλουν:

(α) να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η αρμόδια αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους, και

(β) να ενεργούν εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων που ο παρών Νόμος παρέχει στην αρμόδια αρχή η οποία τους έχει ορίσει.

Καθήκοντα και εξουσίες Επιθεωρητών

45.-(1) Οι Επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κάθε προσώπου που πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, κάθε προσώπου που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα σε επαγγελματική βάση, των μεσιτών και εμπόρων, κάθε προσώπου που παράγει απόβλητα καθώς και των παραγωγών προϊόντων και των εγκαταστάσεών τους, για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι εργασίες, περιλαμβανομένων των εργασιών αποκατάστασης των χώρων μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της άδειας διαχείρισης αποβλήτων και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο Επιθεωρητής μπορεί:

(α) να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά και/ ή μεταφορικά μέσα, στα οποία διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· η είσοδος στα υποστατικά μπορεί να γίνει ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία ότι σε αυτά υφίσταται άμεσος κίνδυνος σοβαρής ρύπανσης ή κίνδυνος στη δημόσια υγεία·

(β) να διενεργεί δοκιμές ή μετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε κατασκευών, μηχανημάτων, συσκευών ή εξοπλισμού που βρίσκεται στα υποστατικά και να προβαίνει σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίσεις εφόσον τις κρίνει αναγκαίες·

(δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση οποιωνδήποτε καταχωρίσεων, αρχείων, μητρώων, βιβλίων ή εγγράφων, τα οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε θέματος που αφορά την εγκατάσταση·

(ε) να παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιονδήποτε αντικείμενο ή ουσία ή δείγμα ουσίας που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή διοικητικής παράβασης ή για σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου·

(στ) να αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης ή τον κάτοχο των υποστατικών ή αποβλήτων ή παραγωγών προϊόντων ή από τους αντιπροσώπους ή εργοδοτούμενους τους που είναι παρόντες, όπως -

(i) του παράσχουν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών·

(ii) θέσουν στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή μέσα για διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνει αναγκαίες για σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού αδικήματος ή διοικητικής παράβασης και/ ή παράβασης όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων·

(iii) του παράσχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή στις οποίες δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για το σκοπό έρευνας που διενεργεί·

(ζ) να αξιώνει όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους, ή οποιαδήποτε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός ή ουσίες που βρίσκονται σε αυτά, παραμείνουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς ελέγχου, δοκιμής μέτρησης ή εξέτασης, νοουμένου ότι η συμμόρφωση με την αξίωση αυτή δεν συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή οποιασδήποτε ουσιώδους λειτουργίας της εγκατάστασης·

(η) να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στα υποστατικά της εγκατάστασης ή είχε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διεργασία σε αυτά εντός της περιόδου των τελευταίων τριών μηνών, όπως του παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας που διενεργεί.

(3) Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ελέγχουν την προέλευση, τη φύση την ποσότητα και τον προορισμό των συλλεγομένων και μεταφερομένων αποβλήτων.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής μπορεί να λάβει υπόψη του τις καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου κατά τον καθορισμό τόσο της συχνότητας όσο και της έντασης των επιθεωρήσεων.

(5) Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο ο οποίος δημιουργεί κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κίνδυνο στη δημόσια υγεία λόγω ενδεχόμενης πυρκαγιάς, έκρηξης ή απόρριψης οποιασδήποτε ουσίας ή απόβλητου, τότε έχει εξουσία να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή, εάν αυτός απουσιάζει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή επίβλεψη της εγκατάστασης, ειδοποίηση με την οποία:

(α) αναφέρει του λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι υφίσταται ο κίνδυνος,

(β) παρέχει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων εξάλειψης ή μείωσης των κινδύνων,

(γ) ορίζει χρονική περίοδο, εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα, και

(δ) αξιώνει, όπως η λειτουργία της εγκατάστασης τερματιστεί μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου εφόσον δεν ληφθούν τα μέτρα που όρισε και ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται.

(ε) αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης, τη μετακίνηση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση για διαχείριση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(6) Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι, ο κίνδυνος που αναφέρεται στο εδάφιο (5) είναι άμεσος και γι΄ αυτό το λόγο επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπισή του, τότε με την ειδοποίηση που επιδίδει μπορεί να αξιώνει όπως τερματιστεί αμέσως η λειτουργία της εγκατάστασης ή οποιασδήποτε διεργασίας σε αυτή και όπως μη επαναρχίσει εκτός εάν ληφθούν τα μέτρα που αναφέρονται στην ειδοποίηση και εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν τον κίνδυνο.

(7) Εάν κατά την είσοδο του στα υποστατικά οποιασδήποτε εγκατάστασης για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή και ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή ο αντιπρόσωπος του, οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.

(8) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς ειδοποίηση που αναφέρεται στα εδάφια (5) και (6) ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στο χρόνο που ορίζεται σε αυτήν είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ειδοποίηση βελτίωσης και απαγορευτική ειδοποίηση

46.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία έχει διαπιστωθεί παραβίαση οποιουδήποτε όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, ο Επιθεωρητής μπορεί να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ειδοποίηση βελτίωσης, η οποία -

(α) αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής διαπίστωσε παραβίαση όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων,

(β) αναφέρει τον ή της όρους της άδειας που έχουν παραβιαστεί, και

(γ) καθορίζει χρονική περίοδο, όχι μικρότερη των 21 ημερών, εντός της οποίας η παράβαση πρέπει να τερματιστεί.

(2) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, ή αν ο Επιθεωρητής έχει τη γνώμη ότι η εγκατάσταση λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει με τρόπο που ενδέχεται, λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης ή εκπομπής οποιασδήποτε τοξικής ουσίας, ή λόγω σοβαρής παραβίασης όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων να δημιουργήσει κίνδυνο σοβαρής βλάβης οποιουδήποτε προσώπου ή του περιβάλλοντος, μπορεί να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης, ή αν αυτός απουσιάζει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, απαγορευτική ειδοποίηση.

(3) Η πιο πάνω απαγορευτική ειδοποίηση -

(α) αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής έχει την πιο πάνω γνώμη,

(β) αναφέρει της λόγους οι οποίοι, κατά την άποψη του Επιθεωρητή δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο,

(γ) δίνει οδηγίες για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου, και

(δ) ορίζει -

(i) χρονική περίοδο μετά την παρέλευση της οποίας ή εγκατάσταση θα παύσει να λειτουργεί αν δεν εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο και αν δεν ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ) , ή

(ii) σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής έχει τη γνώμη ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος, τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν αμέσως για να σταματήσει το συντομότερο δυνατό η λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και ότι η εγκατάσταση δεν πρέπει να επαναλειτουργήσει μέχρις ότου εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο και ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ) .

(4) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς απαγορευτική ειδοποίηση ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στο χρόνο που ορίζεται σε ειδοποίηση βελτίωσης είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης για ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές

47.-(1) Ο Επιθεωρητής, αφού διαπιστώσει ότι ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009, επιδίδει ειδοποίηση σε πρόσωπο το οποίο διαθέτει την ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή στην αγορά και/ ή στον αποδέκτη των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ανάλογα με την περίπτωση, με την οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(2) Στην ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνονται -

(α) τα μέτρα, στα οποία προτίθεται να προβεί ο Επιθεωρητής σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν συμμορφωθεί·

(β) τα μέτρα, στα οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) οφείλει να προβεί για να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009· και

(γ) η προθεσμία, εντός της οποίας το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) οφείλει να παραθέσει τις απόψεις του για την εν λόγω παράβαση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στον Επιθεωρητή.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Επιθεωρητής δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, περιλαμβανομένης της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης που προβλέπεται στο άρθρο 48.

Ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών από την αγορά

48.-(1) Στην περίπτωση που, βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου 47, ο Επιθεωρητής αποφασίζει να προχωρήσει με την αναστολή ή την απόσυρση ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή από την αγορά, επιδίδει στο πρόσωπο που διαθέτει την ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή στην αγορά και/ ή στον αποδέκτη των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ανάλογα με την περίπτωση -

(α) ειδοποίηση αναστολής, η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται τη διάθεση στην αγορά της Δημοκρατίας της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή που δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009 για χρονική περίοδο που καθορίζεται σε αυτήν και δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία επίδοσής της, ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή από την αγορά της Δημοκρατίας.

(2) Στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης πρέπει να -

(α) περιγράφεται επαρκώς η υπό απόσυρση ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, παραθέτοντας προς τούτο τις αναφερόμενες στο εδάφιο (3) πληροφορίες που είναι σε γνώση του Επιθεωρητή, και

(β) εκτίθενται οι λόγου, για τους οποίους επιδίδεται και οι λόγοι, για τους οποίους ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009

(3) Οι πληροφορίες, τις οποίες ο Επιθεωρητής αναφέρει στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) (α) είναι οι ακόλουθες:

(α) το είδος της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή ή της κατηγορίας αυτών και την ονομασίας υπό την οποία πωλείται η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής ή η κατηγορία,

(β) το εμπορικό ή βιομηχανικό όνομα ή η εμπορική επωνυμία της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή ή της κατηγορίας αυτών, και

(γ) ένδειξη της παρτίδας, στην οποία ανήκει η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής ή η κατηγορία αυτών.

(4) Ο Επιθεωρητής δύναται, μέσω της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης που επιδίδει δυνάμει του εδαφίου (1) , να απαιτεί από το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται να τον τηρεί ενήμερο για το χώρο που βρίσκεται η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή απόσυρσης.

(5) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης που του επιδίδεται είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ Χ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

49.-(1) (α) Πρόσωπο, το οποίο -

(i) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των άρθρων 15(1) , (2), (3) και (6) , 18, 19, 24, 29, 30, 32 (1) και (2) , 34(1) και 49(1) (β) ,

(ii) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 11(1) , 12(3) , 13(6) , 14(2) , 15(5) , 22(2) , 23(4) και 54(1) , (2) και (3) ,

(iii) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 11(3) , 16(1) και (2) , 17, 21(2) και (3) , 27, 28(1) , 32(3) , 33 και 54(4) , (5) και (6) ,

(iv) αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο άδειας διαχείρισης αποβλήτων, και/ ή

(v) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006,

(vi) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008, εξαιρουμένου του άρθρου 1 αυτού,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας ρυθμίζει θέματα σχετικά με απόβλητα, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να τοποθετεί, εγκαταλείπει, ρίπτει ή αποθηκεύει απόβλητα σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή να εξουσιοδοτεί ή ανέχεται οποιαδήποτε από τις πράξεις αυτές, εκτός αν -

(i) κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων, ή

(ii) η τοποθέτηση, εγκατάλειψη, ρίψη ή αποθήκευση γίνεται σε χώρο ελεγχόμενο από πρόσωπο που κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων και με τη συγκατάθεση του προσώπου αυτού.

(γ)Πρόσωπο το οποίο-

(i)Παρεμποδίζει επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο ή/και

(ii)παρεμποδίζει οποιοδήποτε αστυνομικό ή άλλο πρόσωπο που συνοδεύει τον Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 45, να εισέλθει στα υποστατικά της εγκατάστασης ή να παράσχει βοήθεια στον Επιθεωρητή,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Εάν κατά την διαδικασία εκδίκασης οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αδικήματα, υπάρχει ισχυρισμός ότι η διάπραξή του προκαλεί ή πρόκειται να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή κινδύνου στη δημόσια υγεία, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει προσωρινό διάταγμα με το οποίο να απαγορεύει τη συνέχιση ή την επανάληψη της πράξης ή παράλειψης η οποία προκαλεί τη ρύπανση ή κίνδυνο ή/και να επιβάλλει τη μετακίνηση των αποβλήτων που έχουν τοποθετηθεί, εγκαταλειφθεί, απορριφθεί ή αποθηκευτεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, χωρίς να υφίσταται άδεια διαχείρισης αποβλήτων, μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης.

(3) Το εν λόγω διάταγμα εκδίδεται από Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου κατόπιν αίτησης είτε του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, είτε από μέρους και εξ ονόματος της ενδιαφερόμενης αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.

(4) Οι προϋποθέσεις εκδόσεως τέτοιου διατάγματος διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου, το άρθρο 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και τους σχετικούς περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

(5) Το προσωρινό διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (2) μπορεί να εκδοθεί και μετά από μονομερή (ex parte) αίτηση, κατ΄ εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών. Στην περίπτωση αυτή, για σκοπούς καταχώρησης ενστάσεως ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντίδικου λόγος ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η σχετική προθεσμία που δύναται να τεθεί από το Δικαστήριο δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις μέρες.

(6) Αν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) , δεν υπακούει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 500.000 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(7) Εάν για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα ευθύνεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή -

(α) οποιουδήποτε από τα μέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συμβουλίου ή της επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του εν λόγω νομικού προσώπου, ή

(β) του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή ή του διευθύνοντος συμβούλου του νομικού προσώπου,

τότε η ποινική δίωξη για το αδίκημα μπορεί να στραφεί εναντίον του νομικού προσώπου και όλων ή οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα.

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

50.-(1) (α) Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 15, 24, 29 και 33 ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 54 ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27, του εδαφίου (1) του άρθρου 28 και του εδαφίου (10) του άρθρου 33, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος.

(β) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο Επιθεωρητής είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει τα 4000 ευρώ.

(2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) , ο Επιθεωρητής επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα σχετική ειδοποίηση στην οποία καθορίζεται το αδίκημα και ο χρόνος της διάπραξής του, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο αυτό καλείται να καταβάλει.

(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο  Επιθεωρητής θεωρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ότι συνιστά αδίκημα, επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα επίδοσης της ειδοποίησης της εξώδικης ρύθμισης, τότε ο Επιθεωρητής δύναται να καθορίζει ποσό εξωδίκου προστίμου διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο Επιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδάφιου (3) , αν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Επιθεωρητής θεωρεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) ότι συνιστά αδίκημα, δεν τερματιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εντός σαράντα οκτώ ωρών, τότε για κάθε μέρα που η πράξη ή η παράλειψη συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, θεωρείται ότι διαπράττεται νέο αδίκημα για το οποίο ο Επιθεωρητής πρέπει να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια (1) ή (2) θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.

(6) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται πιο πάνω, ο Επιθεωρητής εκδίδει σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλει στην οποία αναγράφονται και τα εξής:

(α) το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκημα,

(β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος,

(γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, και

(δ) το ποσό που καταβλήθηκε.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) , αν το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (3) καταβληθεί πριν από την περίοδο δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) , μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού στο λογιστήριο της αρμόδιας αρχής και την έκδοση της απόδειξης όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά με το αδίκημα και η προσαγωγή στο Δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (6) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου.

(9) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις δεν θεωρείται ως καταδίκη. Σε περίπτωση όμως καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιου αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.

Διοικητικές κυρώσεις

51.-(1) (α) Σε οποιοδήποτε πρόσωπο που προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ανεξάρτητα από την αστική η την ποινική ευθύνη που του καταλογίζεται, επιβάλλεται, ως διοικητική κύρωση, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, πρόστιμο μέχρι το ποσό των 500.000 Ευρώ.

(β) Σε περίπτωση σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς, η αρμόδια αρχή, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μέχρι του ποσού των 4 εκατομμυρίων Ευρώ.

(2) Εάν πρόσωπο που διαχειρίζεται απόβλητα προκαλεί μόλυνση ή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή κίνδυνο στη δημόσια υγεία, η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε προσωρινή αναστολή και διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης, μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτραπεί η μόλυνση, ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή ο κίνδυνος στη δημόσια υγεία. Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να προβεί στην οριστική διακοπή της λειτουργίας εγκατάστασης και την ανάκληση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, εάν το πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα από την αρμόδια αρχή μέτρα ή εάν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη.

(3) Εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος, την έκταση και τη σημασία της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης προκαλείται κίνδυνος σημαντικής περιβαλλοντικής ζημιάς, το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας αρχής, μετά την επιβολή της προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της λειτουργίας της εγκατάστασης μπορεί να επιβάλει και πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τα 40.000 Ευρώ για κάθε μέρα παράβασης της απαγόρευσης λειτουργίας.

(4) Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στα παραπάνω εδάφια του παρόντος άρθρου, αρχίζει με την κοινοποίηση στον παραβάτη σχετικής έκθεσης που συντάσσεται από την αρμόδια αρχή και έγγραφης κλήτευσης προς τον παραβάτη να υποβάλλει τις απόψεις του εντός διαστήματος πέντε ημερών από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του παραβάτη, για πέντε επιπλέον μέρες.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των 75 ημερών από την κοινοποίηση της κλήτευσης ή, σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή, μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία πράξη ή παράλειψη νομικού προσώπου επιφέρει την επιβολή διοικητικού προστίμου, την ευθύνη για την πράξη ή παράλειψη και για καταβολή του διοικητικού προστίμου, φέρουν, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 49.

Ιεραρχική προσφυγή

52.-(1) Στην περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51, το επηρεαζόμενο πρόσωπο, μπορεί, εντός είκοσι μία ημερών, να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης της αρμόδιας αρχής στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) (α) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει κάθε ιεραρχική προσφυγή που ασκείται με βάση το εδάφιο (1) και, αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει το επηρεαζόμενο πρόσωπο ή δίνει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ιεραρχική του προσφυγή.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο δυνατό και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην αρμόδια αρχή.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απορρίψει ή να εγκρίνει της ιεραρχική προσφυγή. Σε περίπτωση που εγκρίνει αυτήν, καθορίζει το ύψος του διοικητικού προστίμου παρέχοντας την απαραίτητη αιτιολογία.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΤΕΛΗ
Τέλη

53.-(1) Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 ή για την εξέταση αίτησης για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 και για την έκδοση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή/και τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης απαιτείται από Κανονισμούς ή/και διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίσει:

(α) Το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης και η έκδοση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή/και οποιασδήποτε άλλης άδειας ή/και έγκρισης απαιτείται από Κανονισμούς ή/και διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) το ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων επιθεώρησης και διεξαγωγής μετρήσεων των αποβλήτων για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια διαχείρισης αποβλήτων·

(γ) το τέλος για έκτακτη επιθεώρηση μετά από υποψία ή/και καταγγελία για ενέργεια που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ)το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση αίτησης καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ή/και το ετήσιο τέλος καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 33.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης εγκαθιστά εξοπλισμό μέτρησης ή/ και καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραμέτρου που αφορά στα απόβλητα, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με όρο της άδειας διαχείρισης αποβλήτων του, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιστρέψει μέρος του ετήσιου τέλους, το οποίο θεωρεί εύλογο.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Έκδοση Κανονισμών και διαταγμάτων

54.-(1) Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας του Υπουργικού Συμβουλίου για έκδοση Κανονισμών που προβλέπεται αλλού στον παρόντα Νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικότερα για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) , οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για -

(α) τη ρύθμιση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,

(β) τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

(γ) τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων,

(δ) τη ρύθμιση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων,

(ε) την αδειοδότηση συλλογικών ή ατομικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, ή/και

(στ) τη ρύθμιση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων.

(2Α) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) , μπορούν να εξουσιοδοτούν την αρμόδια αρχή να εκδίδει διατάγματα, με τα οποία να ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσης θέματα.

(4) Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας του Υπουργού για έκδοση διαταγμάτων που προβλέπεται αλλού στον παρόντα Νόμο, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέματα.

(5) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) , τα πιο πάνω διατάγματα μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τον καθορισμό γενικών όρων ή/και ειδικών μέτρων για τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων ή ορισμένων εργασιών διαχείρισης με βάση τους οποίους εκδίδεται άδεια διαχείρισης αποβλήτων χωρίς να είναι αναγκαία η γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ σε κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά·

(β) τον καθορισμό μέτρων και γενικών όρων που πρέπει να τηρούνται από τους κατόχους αποβλήτων, τους διαχειριστές εγκαταστάσεων ή παραγωγούς προϊόντων·

(γ) τον καθορισμό λεπτομερειών των ελέγχων και επιθεωρήσεων σε χώρους διαχείρισης ή παραγωγής αποβλήτων·

(δ) την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της πληροφόρησης και συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων αυτών·

(ε) την κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων·

(στ) την πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού σε σχέδια διευθέτησης ή αποκατάστασης υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή προσώπων που διαχειρίζονται απόβλητα·

(ζ) τον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ή άλλων εντύπων ή/ και του μητρώου αποβλήτων·

(η) την κατάταξη ή/και τον χαρακτηρισμό προσώπων που διαχειρίζονται απόβλητα και/ ή των εγκαταστάσεών τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες·

(θ) την εξειδίκευση τεχνικών λεπτομερειών και προδιαγραφών για εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων·

(ι) τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή πρόσωπα που διαχειρίζονται απόβλητα·

(ια) τον καθορισμό μεθόδων μέτρησης αναφοράς και τεχνικών προτύπων·

(ιβ) τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την ενθάρρυνση της δημιουργίας προσώπων που θα ασχολούνται με τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων.

(6) Όταν ο Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας αρμόδιος για την τυποποίηση εγκρίνει την υιοθέτηση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων τα οποία αναφέρονται ή αφορούν σε απόβλητα, η αρμόδια αρχή μπορεί, με σχετικό διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων αυτών.

Τροποποιήσεις Παραρτημάτων

55. Οι τροποποιήσεις των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου θεσπίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έκθεση προς την Επιτροπή

56.-(1) Κάθε τρία χρόνια ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή, για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Η έκθεση υποβάλλεται εντός εννέα μηνών από το τέλος της τριετούς περιόδου την οποία καλύπτει.

(2) Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για -

(α) τη διαχείριση των αποβλήτων ορυκτελαίων,

(β) την επιτευχθείσα πρόοδο κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, και

(γ) την εφαρμογή τυχόν διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11.

(3) Η έκθεση συντάσσεται κατά τον τύπο και περιέχει τις πληροφορίες που εκάστοτε ορίζει η Επιτροπή.

(4)(α) Ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, σε ηλεκτρονική μορφή, με πληροφορίες για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου κάθε φορά που αυτό πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1102/2008.

(β) Η έκθεση συντάσσεται κατά τον τύπο και περιέχει τις πληροφορίες που εκάστοτε ορίζει η Επιτροπή.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις και επιφυλάξεις

57.-(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμοι του 2002 έως 2011 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα, γνωστοποιήσεις, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλες πράξεις που έγιναν με βάση τον δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντα Νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Άδειες που εκδόθηκαν με βάση τον δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντα Νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου λήξουν, ανακληθούν, τροποποιηθούν ή ανασταλούν προσωρινά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 31 ή ανανεωθούν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25(5) .

Έναρξη ισχύος

58. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μεταβατική διάταξη

58.(1) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 και μέρος των εργασιών τους εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 33, καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας διαχείρισης που κατέχουν.

(2) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων για συλλογή-μεταφορά ή/και εμπορία-μεσιτεία αποβλήτων που έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016, καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και η άδεια διαχείρισης αποβλήτων συνεχίζει να ισχύει μέχρι την ημερομηνία της λήξης της.

(3) Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για εξασφάλιση άδειας διαχείρισης αποβλήτων για εργασίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 και η αξιολόγησή τους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016,  αξιολογούνται ως αιτήσεις για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

Άρθρα 2 και 24

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

 

R 1 Xρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας (*)

R 2 Ανάκτηση/αποκατάσταση διαλυτών

R 3 Ανακύκλωση /ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες, περιλαμβανομένης της κομποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού μετασχηματισμού(**)

R 4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων

R 5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών(***)

R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων

R 7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση των ρύπων

R 8 Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες

R 9 Αναδιύλιση πετρελαίου ή άλλες επαναχρησιμοποιήσεις πετρελαίου

R 10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις

R 11 Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 10

R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 11(****)R 13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 12, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων(*****)

R 13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 12, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων(*****)

(*) Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία στερεών αστικών αποβλήτων μόνο εφόσον η ενεργειακή του απόδοση ισούται ή υπερβαίνει:

-0,60 για εν λειτουργία εγκαταστάσεις που αδειοδοτήθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,

-το 0,65 για εγκαταστάσεις που αδειδοτήθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008 και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ενεργειακή απόδοση = ( Ep-(Ef+Ei))/(0,97*(Ew+Ef))

Όπου :

Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό μορφή θερμότητας ή ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και την θερμότητα που παράγεται για εμποτική χρήση με 1.1 (GJ/έτος).

Ef είναι η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή ατμού (GJ/έτος).

Εw είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασμένα απόβλητα και υπολογίζεται με χρήση της καθαρής θερμογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος).

Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Εw και την Ef (GJ/έτος).

0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.

Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα της αποτέφρωσης αποβλήτων.

 

(*) Περιλαμβάνει την αεριοποίηση και την πυρόλυση που χρησιμοποιούν τα συστατικά ως χημικές ουσίες.

Η τιμή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί με ένα (1) διορθωτικό συντελεστή κλίματος (CCF), όπως εμφαίνεται κατωτέρω:

1. CCF για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015:
CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350 
CCF = 1,25 εάν HDD ≤ 2 150 
CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 όταν 2 150 < HDD < 3 350∙

2. CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά την 31η Αυγούστου 2015 και για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 μετά την 31η Δεκεμβρίου 2029: 
CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350 
CCF = 1,12 εάν HDD ≤ 2 150 
CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 όταν 2 150 < HDD < 3 350

(Η προκύπτουσα τιμή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία.)

Ως τιμή των βαθμοημερών θέρμανσης (HDD) λαμβάνεται ο μέσος όρος των ετήσιων τιμών HDD για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, υπολογιζόμενος για περίοδο είκοσι (20) συναπτών ετών πριν από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF.  Για τον υπολογισμό της τιμής των HDD εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος που έχει καθιερωθεί από την Eurostat: η τιμή των HDD είναι ίση προς (18 °C – Tm) × d εάν η Tm είναι μικρότερη ή ίση των 15 °C (κατώτατο όριο θέρμανσης) και είναι μηδενική εάν η Tm είναι μεγαλύτερη των 15 °C, εφόσον η Tm είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία (Tmin + Tmax/2) για περίοδο d ημερών. Οι υπολογισμοί εκτελούνται σε καθημερινή βάση (d = 1) και αθροίζονται σε ένα (1) έτος.

(***) Περιλαμβάνει τον καθαρισμό του εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους και την ανακύκλωση ανόργανων οικοδομικών υλικών.

(****) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός R, μπορεί να περιλαμβάνει προκαταρκτικές εργασίες πριν από την ανάκτηση, περιλαμβανόμενης της προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, το διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη πριν από την προώθησή τους για οποιαδήποτε από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 11.

(*****) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύμφωνα με τον ορισμό του όρου «συλλογή» στο άρθρο 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Άρθρα 2 και 24

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

 

D 1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους, όπως χώρους υγειονομικής ταφής

D 2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο, όπως βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος

D 3 Έγχυση σε βάθος, όπως έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα

D 4 Τελμάτωση, όπως έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, μικρές λίμνες ή λεκάνες κλπ.)

D 5 Ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής, όπως τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές κυψελοειδείς κατασκευές, επικαλυμμένες και στεγανοποιημένες τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον

D 6 Απόρριψη σε υδάτινο σώμα, εκτός από θάλασσα/ ωκεανό

D 7 Απόρριψη σε θάλασσα/ ωκεανό, περιλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό

D 8 Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 12

D 9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 12, όπως εξάτμιση, ξήρανση και αποτέφρωση

D10 Αποτέφρωση στην ξηρά

D11 Αποτέφρωση στη θάλασσα

D12 Μόνιμη αποθήκευση, όπως τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο

D13 Ανάδευση ή ανάμιξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 12 (*)

D14 Ανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 13

D15 Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε μια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 14, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων (**)

 

(*) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός D, μπορεί να περιλαμβάνει προκαταρκτικές εργασίες πριν από τη διάθεση, περιλαμβανομένης της προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισμα, την ανασυσκευασία ή το διαχωρισμό πριν από την προώθησή τους για οποιοδήποτε από τις εργασίες υπό D1 μέχρι και D12.

(**) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση, σύμφωνα με τον ορισμό του όρου «συλλογή» στο άρθρο 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

 

(Άρθρα 2 και 8)

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

 

HP 1 “Εκρηκτικό”: απόβλητα που είναι ικανά με χημική αντίδραση να παραγάγουν αέριο σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον. Περιλαμβάνονται τα πυροτεχνικά απόβλητα, τα απόβλητα εκρηκτικών οργανικών υπεροξειδίων και τα εκρηκτικά αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, τα απόβλητα αξιολογούνται για HP 1, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών.  Αν η παρουσία μιας (1) ουσίας, ενός (1) μείγματος ή ενός (1) είδους υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εκρηκτικό, αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 1.

Πίνακας 1: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 1:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης
επικινδυνότητας
Ασταθή Εκρηκτικά Η 200
Εκρηκτικό 1,1 Η 201
Εκρηκτικό 1,2 Η 202
Εκρηκτικό 1,3 Η 203
Εκρηκτικό 1,4 Η 204
Αυτοαντιδρώντα Α Η 240
Οργανικό Υπεροξείδιο Α
Αυτοαντιδρώντα Β Η 241
Οργανικό Υπεροξείδιο Β

HP 2 “Οξειδωτικό”: απόβλητα που είναι ικανά, γενικά με την παροχή οξυγόνου, να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στην καύση άλλων υλικών.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, τα απόβλητα αξιολογούνται για HP 2, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας (1) ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι οξειδωτικό, αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 2.

Πίνακας 2: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 2:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας
Οξειδωτικό Αέριο 1 Η 270
Οξειδωτικό Υγρό 1 Η 271
Οξειδωτικό Στερεό 1
Οξειδωτικό Υγρό 2, Οξειδωτικό Υγρό 3 Η 272
Οξειδωτικό Στερεό 2, Οξειδωτικό Στερεό 3

 

HP 3 “Εύφλεκτο”:

—   εύφλεκτα υγρά απόβλητα: υγρά απόβλητα που έχουν σημείο ανάφλεξης όχι πάνω από εξήντα βαθμούς Κελσίου (60 °C) ή απόβλητα πετρελαίου εσωτερικής καύσης, πετρελαίου ντίζελ ή ελαφρών πετρελαίων θέρμανσης που έχουν σημείο ανάφλεξης μικρότερο των πενήντα πέντε βαθμών Κελσίου (> 55 °C) και μεγαλύτερο ή ίσο των εβδομήντα πέντε βαθμών Κελσίου (≤ 75 °C)·

—   εύφλεκτο πυροφορικό υγρό και στερεά απόβλητα: στερεά ή υγρά απόβλητα που, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, μπορούν να αναφλεγούν εντός πέντε (5) λεπτών από την επαφή με αέρα·

—   εύφλεκτα στερεά απόβλητα: στερεά απόβλητα που είναι άμεσα δυνατό να καούν ή μπορούν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν σε ανάφλεξη λόγω τριβής·

—   εύφλεκτα αέρια απόβλητα: αέρια απόβλητα που είναι αναφλέξιμα στον αέρα σε θερμοκρασία είκοσι βαθμών Κελσίου (20 °C) και σταθερή πίεση 101,3 kPa·

—   απόβλητα που αντιδρούν με το νερό: απόβλητα που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες·

—   άλλα εύφλεκτα απόβλητα: εύφλεκτα αερολύματα, εύφλεκτα αυτοθερμαινόμενα απόβλητα, εύφλεκτα οργανικά υπεροξείδια και εύφλεκτα αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας (1) ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εύφλεκτο, αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 3.

Πίνακας 3: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 3:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και
κατηγορίας επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης  
επικινδυνότητας
Εύφλεκτο Αέριο 1 H220
Εύφλεκτο Αέριο 2 H221
Αερόλυμα 1 H222
Αερόλυμα 2 H223
Εύφλεκτο Υγρό 1 H224
Εύφλεκτο Υγρό 2 H225
Εύφλεκτο Υγρό 3 H226
Εύφλεκτο Στερεό 1 H228
Εύφλεκτο Στερεό 2
Αυτοαντιδρώντα ΓΔ H242
Αυτοαντιδρώντα ΕΣΤ
Οργανικό Υπεροξείδιο ΓΔ
Οργανικό Υπεροξείδιο ΕΣΤ
Πυροφορικό Υγρό 1 H250
Πυροφορικό Στερεό 1
Αυτοθερμαινόμενα 1 H251
Αυτοθερμαινόμενα 2 H252
Αντιδρά με το νερό 1 H260
Αντιδρά με το νερό 2 H261
Αντιδρά με το νερό 3

 

HP 4 “Ερεθιστικό — ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη”: απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή οφθαλμική βλάβη.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν την οριακή τιμή, οι οποίες ταξινομούνται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, και η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) ή περισσότερα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4:

Η οριακή τιμή για εξέταση σε αξιολόγηση για Διαβρ. δέρμ. 1Α (Η314), Ερεθ. δέρμ. 2 (H315), Οφθ. βλάβη 1 (H318) και Οφθ. ερεθ. 2 (H319) είναι 1%.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως Διαβ. δέρμ. 1A (H314) είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την   HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H318 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H315 και Η319 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Να σημειωθεί ότι απόβλητα που περιέχουν ουσίες ταξινομημένες ως H314 (Διάβρ. δέρμ. 1Α, 1Β ή 1Γ) σε ποσότητα μεγαλύτερη ή ίση του 5% ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την HP 8.  Η HP 4 δεν εφαρμόζεται αν τα απόβλητα είναι ταξινομημένα στην HP 8.

HP 5 “Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/ Τοξικότητα από αναρρόφηση”: απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους είτε από εφάπαξ έκθεση, είτε από επανειλημμένη έκθεση, ή που προκαλούν οξείες τοξικές επιδράσεις λόγω αναρρόφησης.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, και η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα όρια συγκέντρωσης του Πίνακα 4, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την ΗΡ 5. Όταν ουσίες που ταξινομούνται ως ΕΤΟΣ περιέχονται σε απόβλητα, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Τοξ. λόγω αναρρ. 1 και το άθροισμα αυτών των ουσιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5, μόνον εφόσον το συνολικό κινηματικό ιξώδες (στους 40 °C) δεν υπερβαίνει τα 20,5 mm2/s.(1)

Πίνακας 4: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με τα HP 5:

Κωδικός (κωδικοί)  
τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί)  
δήλωσης  
επικινδυνότητας
Όριο  
συγκέντρωσης
ΕΤΟΣ SE 1 H 370 1%
ΕΤΟΣ SE 2 H 371 10%
ΕΤΟΣ SE 3 H 375 20%
ΕΤΟΣ RE 1 H 372 1%
ΕΤΟΣ RE 2 H 373 10%
Τοξικό Λόγω  
αναρρόφησης 1
H 304 10%

HP 6 “Οξεία τοξικότητα”: απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν οξείες τοξικές επιδράσεις μέσω πρόσληψης από το στόμα ή το δέρμα, ή διά της εισπνοής.

Εάν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, οι οποίες είναι ταξινομημένες σε κωδικό τάξης και κατηγορίας κινδύνου τοξικότητας και σε κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας που αναφέρονται στον Πίνακα 5, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που αναφέρεται στον εν λόγω Πίνακα, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 6.  Όταν σε ένα (1) απόβλητο υπάρχουν περισσότερες από μία (1) ουσίες που ταξινομούνται ως ουσίες οξείας τοξικότητας, το άθροισμα των συγκεντρώσεων απαιτείται μόνο για ουσίες εντός της ίδιας κατηγορίας επικινδυνότητας.

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης:
— Για την Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1%·
— Για την Οξεία Τοξ. 4 (H302, H312, H332): 1%.

Πίνακας 5: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 6:

Κωδικός (κωδικοί)
τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί)  
Δήλωσης
επικινδυνότητας
Όριο  
συγκέντρωσης
Οξεία Τοξικότητα 1 (διά
του στόματος)
H 300 0,1%
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά
του στόματος)
H 300 0,25%
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά
του στόματος)
H 301 5%
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά
του στόματος)
H 302 25%
Οξεία Τοξικότητα 1 (διά
του δέρματος)
H 310 0,25%
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά
του δέρματος)
H 310 2,5%
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά
του δέρματος)
H 311 15%
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά
του δέρματος)
Η 312 55%
Οξεία Τοξικότητα 1 (διά
της εισπνοής)
Η 330 0,1%
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά
της εισπνοής)
Η 330 0,5%
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά
της εισπνοής)
Η 331 3,5%
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά
της εισπνοής)
Η 332 22,5%

HP 7 “Καρκινογόνο”: απόβλητα που προκαλούν καρκίνο ή αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ουσία που ταξινομείται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7. Όταν περισσότερες της μίας (1) ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνοι περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, μια (1) μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7.

Πίνακας 6: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 7:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και
κατηγορίας επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) Δήλωσης
Επικινδυνότητας
Όριο  συγκέντρωσης
Καρκινογόνο 1Α H 350 0,1%
Καρκινογόνο 1Β
Καρκινογόνο 2 H 351 1,0%

HP 8 “Διαβρωτικό”: απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του δέρματος.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Διάβρ. Δέρμ. 1Α, 1Β ή 1Γ (H314) και το άθροισμα των συγκεντρώσεών τους ή είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 8.

Η οριακή τιμή που ισχύει για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης για Διαβρ. Δέρμ. 1Α, 1Β, 1Γ (Η314) είναι 1,0%.

HP 9 “Μολυσματικό”: απόβλητα που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς.

Ο χαρακτηρισμός του HP 9 εκτιμάται από τους κανόνες που καθορίζονται στα έγγραφα αναφοράς ή στη νομοθεσία στα κράτη μέλη.

HP 10 “Τοξικό για την αναπαραγωγή”: απόβλητα που έχουν δυσμενείς επιδράσεις για τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα σε ενήλικους άνδρες και γυναίκες, καθώς και τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ουσία που ταξινομείται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10.  Όταν περισσότερες της μίας (1) ουσίες που ταξινομούνται ως τοξικές για την αναπαραγωγή περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, μια (1)  μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10.

Πίνακας 7: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 10:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης
και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) 
Δήλωσης επικινδυνότητας
Όριο συγκέντρωσης
Αναπαραγωγή 1Α H 360 0,3%
Αναπαραγωγή 1Β
Αναπαραγωγή 2 H 361 3,0%

HP 11 “Μεταλλαξιογόνο”: απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν μετάλλαξη, δηλαδή μόνιμη μεταβολή στην ποσότητα ή τη δομή του γενετικού υλικού ενός (1) κυττάρου.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ουσία που ταξινομείται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11.  Όταν περισσότερες της μίας (1) ουσίες που ταξινομούνται ως μεταλλαξιογόνοι περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, μια (1) μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11.

Πίνακας 8: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 11:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης
και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) 
Δήλωσης επικινδυνότητας
Όριο συγκέντρωσης
Μεταλλαξιογόνο 1Α H 340 0,1%
Μεταλλαξιογόνο 1 Β
Μεταλλαξιογόνο 2 H 341 1,0%

HP 12 “Έκλυση αερίου οξείας τοξικότητας”: απόβλητα που εκλύουν αέρια οξείας τοξικότητας (Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3) σε επαφή με το νερό ή με ένα (1) οξύ.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μια (1) ουσία που εμπίπτει σε μία (1) από τις ακόλουθες συμπληρωματικές κατηγορίες επικινδυνότητας: EUH 029, EUH 031 και EUH 032, ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 12 σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών ή κατευθυντήριες γραμμές.

HP 13 “Ευαισθητοποιητικό”: απόβλητα που περιέχουν μία (1) ή περισσότερες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι έχουν ευαισθητοποιητικές επιδράσεις στο δέρμα ή στα αναπνευστικά όργανα.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μια (1) ουσία που έχει ταξινομηθεί ως ευαισθητοποιητική και έχει χαρακτηριστεί με έναν (1) από τους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας H317 ή H334 και η συγκέντρωση μίας (1) μεμονωμένης ουσίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης 10%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 13.

HP 14 “Οικοτοξικό”: απόβλητα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν (1) ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

HP 15 “Απόβλητο ικανό να επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο αρχικό απόβλητο”.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί με μία (1) από τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 15, εκτός αν το απόβλητο είναι τέτοιας μορφής ώστε σε καμία περίπτωση να μην εμφανίζει εκρηκτικές ή δυνητικά εκρηκτικές ιδιότητες.

Πίνακας 9: Δηλώσεις επικινδυνότητας και συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων με σκοπό την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 15:

Δήλωση (δηλώσεις) επικινδυνότητας / Συμπληρωματική (-ές) δήλωση (δηλώσεις)
επικινδυνότητας
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να
προκύψει μαζική έκρηξη
Η205
Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση EUH001
Μπορεί να σχηματίσει υπεροξείδια EUH019
Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί υπό
περιορισμό
EUH044

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί να χαρακτηρίσει ένα (1) απόβλητο ως επικίνδυνο σύμφωνα με  την HP 15 με βάση άλλα ισχύοντα κριτήρια, όπως η αξιολόγηση των στραγγισμάτων.

Σημείωση:

Ο χαρακτηρισμός της επικίνδυνης ιδιότητας HP 14 γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1221 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Μέθοδοι δοκιμών:

Χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του  Συμβουλίου (2) και σε άλλα συναφή σημειώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) ή  άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι δοκιμών και κατευθυντήριες γραμμές.

 


 

(1)Το κινηματικό ιξώδες προσδιορίζεται μόνο για υγρά. 
(2)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για καθορισμό των  μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους  περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/266 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση, με σκοπό  την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των  μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Επίσημη Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους Εφημερίδα της περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
[Διαγράφηκε]
Παράρτημα V
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

 

Άρθρο 36(3)

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 36(3)

 

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις προϋποθέσεις-πλαίσια σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων

1. Χρήση μέτρων σχεδιασμού ή άλλα οικονομικά μέσα που προάγουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

2. Προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της επίτευξης καθαρότερων προϊόντων και τεχνολογιών που παράγουν λιγότερα απόβλητα καθώς και διανομή και χρήση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας και ανάπτυξης.

3. Ανάπτυξη αποτελεσματικών και χρήσιμων δεικτών για τις περιβαλλοντικές πιέσεις που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων, με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων σε όλα τα επίπεδα, από τις συγκρίσεις προϊόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι δράσεις που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλίες των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις σχεδιασμού, παραγωγής κα διανομής

4. Προαγωγή του οικολογικού σχεδιασμού (συστηματική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών μελημάτων στο σχεδιασμό προϊόντων, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος καθ΄ όλο τον κύκλο της ζωής του).

5. Παροχή πληροφοριών για τεχνικές πρόληψης τη δημιουργίας αποβλήτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών από τη βιομηχανία.

6. Οργάνωση της εκπαίδευσης των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την εισαγωγή των απαιτήσεων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων στις άδειες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2003 μέχρι 2008.

7. Ένταξη μέτρων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στους περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμους του 2003 μέχρι 2008. Ανάλογα με την περίπτωση, στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και αξιολογήσεις ή σχέδια πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων.

8. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης ή παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις με οικονομικά, συμβουλευτικά ή άλλα μέσα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στις περιπτώσεις που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λειτουργούν μέσω καθιερωμένων δικτύων επιχειρήσεων.

9. Προσφυγή σε εθελοντικές συμφωνίες, επιτροπές καταναλωτών/παραγωγών, ή τομεακές διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε οι σχετικές επιχειρήσεις ή βιομηχανικοί κλάδοι να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια ή στόχους πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων ή να διορθώσουν τα προϊόντα ή τις συσκευασίες που παράγουν απόβλητα.

10. Προαγωγή αξιόπιστων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιλαμβανομένου του EMAS και του ISO 14001.

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις κατανάλωσης και χρήσης

11. Οικονομικά μέσα, όπως κίνητρα για καθαρές προμήθειες ή καθιέρωση υποχρεωτικής πληρωμής από τους καταναλωτές για συγκεκριμένα αντικείμενα ή στοιχεία συσκευασίας που θα μπορούσαν αλλιώς να διατίθενται δωρεάν.

12. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και παροχής πληροφοριών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή σε ειδικές ομάδες καταναλωτών.

13. Προαγωγή αξιόπιστων οικολογικών σημάτων.

14. Συμφωνίες με τη βιομηχανία, όπως η χρήση επιτροπών προϊόντων όπως εκείνες που συγκροτούνται στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Πολιτικών Προϊόντων ή με λιανοπωλητές, για τη διάθεση πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και με προϊόντα που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

15. Στο πλαίσιο δημοσίων και εταιρικών προμηθειών, ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε δημοπρασίες και συμβάσεις, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για Περιβαλλοντικές Δημόσιες Προμήθειες που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 29 Οκτωβρίου 2004.

16. Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης ή/και επιδιόρθωσης κατάλληλων απορριφθέντων προϊόντων ή των συστατικών στοιχείων τους, ιδίως μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών ή οικονομικών μέτρων, μέτρων εφοδιαστικής ή άλλων μέτρων, όπως η παροχή στήριξης σε διαπιστευμένα δίκτυα επισκευής και επαναχρησιμοποίησης ή στη σύστασή τους, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Σημείωση
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 185(Ι)/2011ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 185(Ι)/2011

Αναφορικά με τον "περί Αποβλήτων Νόμο του 2011", [Αριθμός Νόμου 185(Ι)/2011] που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Παράρτημα, Μέρος (Ι), της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με Αρ. 4313 και ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2011, να γίνει η ακόλουθη διόρθωση:

Στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 50 αυτού, ο αριθμός "25" (τρίτη γραμμή) να αντικατασταθεί με τον αριθμό "29".

Σημείωση
17 του Ν. 3(Ι)/2016Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής του Νομοθέτη, υφίστανται δύο άρθρα με τον αριθμό 58, αφού έδωσε οδηγίες με τον Τροποποιητικό Νόμο 3(Ι)/2016 για προσθήκη νέου άρθρου 58, ενώ ήδη υφίστατο προηγουμένως άρθρο με τον ίδιο αριθμό.