Υποπροϊόντα

6.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι μια ουσία ή ένα αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός στόχος της οποίας δεν είναι η παραγωγή της εν λόγω ουσίας ή του εν λόγω αντικειμένου, θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου,

(β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν απευθείας, χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της συνήθους βιομηχανικής πρακτικής,

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται ως αναπόσπαστο μέρος μιας παραγωγικής διαδικασίας, και

(δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί προϊόντων και προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας για τη συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία.

(2) Μια ουσία ή ένα αντικείμενο θεωρείται υποπροϊόν αντί απόβλητο εφόσον πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 5, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(3) Όπου δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια δυνάμει του Άρθρου 5, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ο Υπουργός δύναται να καθορίζει αναλυτικά κριτήρια για την εφαρμογή των όρων που περιλαμβάνονται στο εδάφιο (1) για ειδικές ουσίες ή αντικείμενα και κοινοποιεί τα κριτήρια αυτά στην Επιτροπή σύμφωνα με τον περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμο, όταν αυτό απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου.