Εκχώρηση εξουσιών

5A.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει, την άσκηση εκ μέρους του οποιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητάς της που ασκείται από αυτόν για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Διαταγμάτων, είτε ολικώς είτε μερικώς ως προς μέρος αυτής-

(α) σε τμήμα ή υπηρεσία Υπουργείου της Δημοκρατίας, ή

(β) σε δημόσιο λειτουργό και/ ή πρόσωπο που κατέχει κατάλληλα προσόντα, ή

(γ) σε οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε με νόμο, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ή

(δ) σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης,

αφού προηγουμένως διαβουλευθεί και συνομολογήσει έγγραφη συμφωνία με τον λειτουργό, το πρόσωπο, την αρχή, το τμήμα, την υπηρεσία ή τον οργανισμό προς τον οποίο εκχωρούνται οι εξουσίες.

(2) Στην πιο πάνω συμφωνία καθορίζονται ρητά η συγκεκριμένη εξουσία η οποία ανατίθεται στον λειτουργό, πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμό και η έκταση αυτής, καθώς και η έναρξη και η λήξη τη χρονικής περιόδου, εντός της οποίας αυτή ασκείται.

(3) Ο λειτουργός, το πρόσωπο, η αρχή, το τμήμα, η υπηρεσία ή ο οργανισμός, τηρεί τις εν γένει αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την άσκηση των εξουσιών του Υπουργού, όπως και τις επί τούτω οδηγίες του.

(4) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λειτουργός, πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμός ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί ή Διατάγματα αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο λειτουργό, πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμό, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί ή Διατάγματα εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία ή καθήκον στον ασκών αυτήν λειτουργό ή πρόσωπο ή αρχή ή τμήμα ή υπηρεσία ή οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση.

(5) Ο Υπουργός δύναται, όταν το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφαση του για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του η οποία λήφθηκε με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1).