Αρμόδια αρχή

5.-(1) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1102/2008, εξαιρουμένου του Άρθρου 1 αυτού, ορίζεται ο Υπουργός.

(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), αρμόδια αρχή για-

(α) την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων∙

(β) την εγκαθίδρυση συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για τα δημοτικά απόβλητα∙ και

(γ) την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» για τα δημοτικά απόβλητα∙

είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

(2) Ο παρών Νόμος δε θίγει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των αρχών τοπικής διοίκησης που απορρέουν από τον περί Δήμων Νόμο και τον περί Κοινοτήτων Νόμο, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων τύπων αποβλήτων, η οποία γίνεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.