Αρμόδια αρχή

5.-(1) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1102/2008, εξαιρουμένου του Άρθρου 1 αυτού, ορίζεται ο Υπουργός.

(2) Ο παρών Νόμος δε θίγει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των αρχών τοπικής διοίκησης που απορρέουν από τον περί Δήμων Νόμο και τον περί Κοινοτήτων Νόμο, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων τύπων αποβλήτων, η οποία γίνεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.