Αρμόδια αρχή

5.-(1) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1102/2008, εξαιρουμένου του άρθρου 1 αυτού, ορίζεται ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) , για τις οποίες αρμόδια αρχή ορίζεται ο Υπουργός Εσωτερικών.

(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου μόνο στις περιπτώσεις που το θέμα αφορά τα απόβλητα που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που καθορίζονται στην πρώτη στήλη του Παραρτήματος ΙV και τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, οι οποίες καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του ίδιου Παραρτήματος.

(3) (α) Για τα ρεύματα αποβλήτων που αναφέρονται στο Παράρτημα V, ως αρμόδια αρχή ορίζεται από κοινού ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο Υπουργός Εσωτερικών·

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμούς, οι οποίοι θα καθορίζουν έκαστον Υπουργό ως αρμόδια αρχή για κάθε δυνατή περίπτωση που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών.

(4) Ο παρών Νόμος δεν θίγει τις αρμοδιότητες και εξουσίες των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης που απορρέουν από τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2011 και τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως 2011, σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων τύπων αποβλήτων, η διαχείριση όμως των αποβλήτων αυτών θα γίνεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.