Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων

7.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η ουσία ή το αντικείμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς,

(β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συμμορφώνεται προς τη σχετική νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και

(δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία,

παύουν να αποτελούν απόβλητα κατά την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Απόβλητα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ θεωρούνται ως αποχαρακτηρισθέντα.

(4)(α) Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια δυνάμει του Άρθρου 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει αναλυτικά κριτήρια για την εφαρμογή των όρων που περιλαμβάνονται στο εδάφιο (1) για ορισμένα είδη αποβλήτων.τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις της ουσίας ή του αντικειμένου για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και περιλαμβάνουν τα εξής:

(i) Επιτρεπόμενο υλικό εισροής αποβλήτων στη διαδικασία ανάκτησης·

(ii) επιτρεπόμενες διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας·

(iii) κριτήρια ποιότητας για τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων υλικών που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης σύμφωνα με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές προϊόντος, περιλαμβανομένων οριακών τιμών για τους ρύπους όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο·

(iv) απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες το σύστημα διαχείρισης πρέπει να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς τα κριτήριαναποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, περιλαμβανομένων του ποιοτικού ελέγχου και της αυτοπαρακολούθησης, και διαπίστευση, όπου είναι σκόπιμο· και

(v) απαίτηση για δήλωση συμμόρφωσης.

(β) Ο Υπουργός κοινοποιεί τα κριτήρια αυτά στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμου, όταν αυτό απαιτείται βάσει της εν λόγω οδηγίας.

(5)(α) Σε περίπτωση που δεν υφίστανται καθορισμένα κριτήρια σύμφωνα με το   Άρθρο 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ή το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει κατά περίπτωση ή να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να επαληθεύσει ότι ορισμένα απόβλητα έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα με βάση τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και, όπου είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις οριακές τιμές ρυπαντών και κάθε άλλη πιθανή δυσμενή συνέπεια για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

(β) Ο Υπουργός δημοσιεύει στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τις κατά περίπτωση αποφάσεις και τα αποτελέσματα της επαλήθευσης.

(6)(α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που-

(i) χρησιμοποιεί για πρώτη φορά υλικό το οποίο έχει παύσει να αποτελεί απόβλητο και δεν έχει διατεθεί στην αγορά, ή

(ii) διαθέτει ένα υλικό στην αγορά για πρώτη φορά αφότου αποχαρακτηρίστηκε από απόβλητο,

εξασφαλίζει ότι το υλικό πληροί τις σχετικές απαιτήσεις δυνάμει του περί Χημικών Ουσιών Νόμου  και των Κανονισμών που αναφέρονται στο Προοίμιο αυτού για τις χημικές ουσίες και τα προϊόντα.

(β) Προκειμένου να τυγχάνει εφαρμογής ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος και οι Κανονισμοί που αναφέρονται στο Προοίμιο αυτού για το υλικό που έχει αποχαρακτηριστεί από απόβλητο, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(7) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.