Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων

7.-(1) Απόβλητα, τα οποία έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης, περιλαμβανόμενης της ανακύκλωσης, και πληρούν ειδικά κριτήρια που καθορίζονται σε διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις -

(α) η ουσία ή το αντικείμενο χρησιμοποιείται συνήθως για συγκεκριμένους σκοπούς,

(β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,

(γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συμμορφώνεται προς τη σχετική νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και

(δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία,

παύουν να αποτελούν απόβλητα κατά την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2.

(2) Εφόσον απαιτείται, τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (1) , περιλαμβάνουν οριακές τιμές για τους ρύπους και συνεκτιμούν ενδεχόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ουσίας ή του αντικειμένου.

(3) Απόβλητα, τα οποία πληρούν τα ειδικά κριτήρια που καθορίζονται για, μεταξύ άλλων, τα αδρανή υλικά, το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο, τα ελαστικά επίσωτρα και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας σε μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ θεωρούνται ως αποχαρακτηρισθέντα.

(4) Απόβλητα, τα οποία παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) , (2) και (3) , παύουν να αποτελούν απόβλητα και για τους σκοπούς ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναφέρονται -

(α) στους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 έως 2006,

(β) στους περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμους του 2003 και 2001,

(γ) στους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς του 2004 και 2009,

(δ) στους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμούς του 2009, και

(ε) σε άλλη σχετική νομοθεσία,

όταν πληρούνται οι διατάξεις που αφορούν στην ανάκτηση και ανακύκλωση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω νομοθεσίες, ανάλογα με την περίπτωση.

(5) Σε περίπτωση που δεν υφίστανται καθορισμένα κριτήρια σε μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει, κατά περίπτωση, εάν ένα συγκεκριμένο απόβλητο πρέπει να αποχαρακτηριστεί και κοινοποιεί την απόφασή του αυτή στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμων του 2003 και 2004, εφόσον αυτό απαιτείται από τους εν λόγω Νόμους.