Προϋποθέσεις και όροι άδειας διαχείρισης αποβλήτων

25.-(1) Για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 24 απαιτείται η υποβολή αίτησης προς την αρμόδια αρχή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από -

(α) πολεοδομική άδεια εφόσον η προτεινόμενη διαχείριση των αποβλήτων προϋποθέτει ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, τις θετικές απόψεις του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις περιπτώσεις κυβερνητικών τμημάτων ή υπηρεσιών και άδεια οικοδομής,

(β) μελέτη της κατασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και εφόσον απαιτείται, αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας του χώρου της σχετικής εγκατάστασης.

(2) Η μελέτη η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) (β) πρέπει να είναι σύμφωνη με -

(α) το σχετικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, και

(β) τους όρους που είναι δυνατό να επιβάλλονται με βάση τους περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2005 έως 2009.

(3) Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο, που καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) (α) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων χορηγείται από τον Υπουργό, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων.

(β) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και αφορούν τα ακόλουθα:

(i) τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,

(ii) τις τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας,

(iii) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται,

(iv) τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε είδος εργασίας,

(v) τα μέτρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης και σοβαρού κινδύνου,

(vi) το απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό,

(vii) τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, και

(viii) τις διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

(γ) Αν η άδεια διαχείρισης αποβλήτων αφορά την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, η άδεια περιλαμβάνει ως όρο ότι η ανάκτηση ενέργειας πρέπει να πραγματοποιείται με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

(5) Στην άδεια καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων μπορεί να ανανεώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της.

(6) Η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας όταν η προτεινόμενη μέθοδος συλλογής, μεταφοράς ή επεξεργασίας κρίνεται ανεπαρκής από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος. Η αρμόδια αρχή αρνείται τη χορήγηση άδειας όταν η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 10.

(7) Αν η άδεια αφορά τη χρήση αποβλήτων ως καυσίμου ή άλλου μέτρου παραγωγής ενέργειας, η αρμόδια αρχή, προτού χορηγήσει την άδεια, διαβουλεύεται με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(8) Πριν από τη χορήγηση άδειας και πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, πραγματοποιείται επί τόπου έλεγχος από την αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι που θα διατυπωθούν στην άδεια και εάν το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

(9) Η χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτούντα από την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται δυνάμει άλλης νομοθεσίας.

(10) Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, κάθε άδεια που έχει εκδοθεί με βάση άλλη νομοθεσία μπορεί να προσκομίζεται με την αίτηση, για σκοπούς παροχής των απαιτούμενων πληροφοριών και των εκτελούμενων εργασιών, ούτως ώστε να αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των παρεχόμενων πληροφοριών και των εκτελούμενων εργασιών.