Προϋποθέσεις και όροι άδειας διαχείρισης αποβλήτων

25.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 24, απαιτείται η υποβολή αίτησης προς τον Διευθυντή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από-

(i) πολεοδομική άδεια, εφόσον η προτεινόμενη διαχείριση των αποβλήτων προϋποθέτει ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, τις θετικές απόψεις του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις περιπτώσεις κυβερνητικών τμημάτων ή υπηρεσιών και άδεια οικοδομής,

(ii) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου,

(iii) βεβαίωση από την πυροσβεστική υπηρεσία για τήρηση των υποχρεώσεων του αιτητή όσον αφορά την πυρασφάλεια και πυρόσβεση στην εγκατάσταση,

(iv) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνων και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά θα τηρούνται από τον αιτητή.

(β) Ελλιπείς αιτήσεις επιστρέφονται στον αιτητή ταχυδρομικώς, με προσωπική συστημένη επιστολή, χωρίς να εξεταστούν, σφραγισμένες ως ελλιπείς και με σημειώση ως προς τα συγκεκριμένα στοιχεία που ελλείπουν.

(2)(α) Κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση ή τροποποίηση ή ανανέωση άδειας, ο Διευθυντής ζητά και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις γραπτές απόψεις και θέσεις από τα μέλη της ΣΕΔΑ καθώς και από την Επαρχιακή Διοίκηση και την Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να ζητά τις απόψεις και θέσεις και να τις λαμβάνει δεόντως υπόψη για την τελική του απόφαση, από οποιοδήποτε Υπουργείο, Υπηρεσία, Φορέα ή Οργανισμό.

(3)(α) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων χορηγείται από τον Διευθυντή.

(β) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και αφορούν τα ακόλουθα:

(i) Τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,

(ii) τις τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας,

(iii) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται,

(iv) τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε είδος εργασίας,

(v) τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, και

(vi) τις διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

(γ) Αν η άδεια διαχείρισης αποβλήτων αφορά την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, η άδεια περιλαμβάνει ως όρο ότι η ανάκτηση ενέργειας πραγματοποιείται με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

(4) Στην άδεια καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια. η άδεια διαχείρισης αποβλήτων μπορεί να ανανεώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στον Διευθυντή, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της σε τύπο που καθορίζεται από Διάταγμα του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και το οποίο προβλέπει επίσης τις σχετικές πληροφορίες, όρους και τέλη.

(5) Ο Διευθυντής αρνείται τη χορήγηση άδειας όταν η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας κρίνεται ανεπαρκής από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος ή όταν η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 10.

(6) Αν η άδεια αφορά τη χρήση αποβλήτων ως καυσίμου ή άλλου μέτρου παραγωγής ενέργειας, της χορήγησης άδειας από τον Διευθυντή  προηγείται η διαβούλευση του Υπουργού με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(7) Πριν από τη χορήγηση άδειας και πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, πραγματοποιείται επί τόπου έλεγχος από τον Διευθυντή ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι που θα διατυπωθούν στην άδεια και εάν το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

(8) Η χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτητή από την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται δυνάμει άλλης νομοθεσίας.

(9)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε άδεια που εκδίδεται δυνάμει άλλης νομοθεσίας, δύναται να συνδυαστεί με την άδεια διαχείρισης αποβλήτων που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 και του παρόντος άρθρου, ώστε να αποτελεί ενιαία άδεια, εάν με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των παρεχόμενων πληροφοριών και των εκτελούμενων εργασιών από τον φορέα εκμετάλλευσης ή τον Διευθυντή.

(β) Σε περίπτωση που σε άδεια που εκδόθηκε δυνάμει άλλης περιβαλλοντικής νομοθεσίας έγινε ρητή και συγκεκριμένη πρόνοια διασφάλισης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με την περίληψη σχετικών όρων, τότε η εν λόγω άδεια εγκρίνεται από τον Διευθυντή ως Ενιαία και ο Διευθυντής δηλώνει υπευθύνως επί της εν λόγω άδειας ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστής άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει του παρόντος Νόμου, παραπέμποντας ρητώς στους  σχετικούς όρους.

(γ) Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου και έχουν εξασφαλίσει Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του Νόμου αυτού, εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής άδειας διαχείρισης αποβλήτων, νοουμένου ότι στην Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών περιλαμβάνεται ρητή και συγκεκριμένη πρόνοια διασφάλισης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με την περίληψη σχετικών όρων, και ο Διευθυντής δηλώνει υπευθύνως επί της εν λόγω Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστής άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει του παρόντος Νόμου, παραπέμποντας ρητώς στους  σχετικούς όρους.

(10) Μετά την παραλαβή της αίτησης, ο Διευθυντής, μεριμνά ώστε να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποίηση στην οποία αναφέρεται-

(α) η ημερομηνία λήψης της αίτησης˙

(β) ο χώρος στον οποίο η αίτηση είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες˙

(γ) ότι οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Διευθυντή απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή το περιεχόμενο της αίτησης.

(11) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του και του Κανονισμού που αναφέρεται στο προοίμιο αυτού, ο Διευθυντής δύναται να δημοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Περιβάλλοντος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, κάθε απόφαση με την οποία χορηγείται ή ανανεώνεται ή τροποποιείται ή αναστέλλεται άδεια διαχείρισης αποβλήτων.

(12) Για σκοπούς χορήγησης άδειας διαχείρισης αποβλήτων, οι διατάξεις του άρθρου 24 και του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις μονάδες ανακύκλωσης πλοίων, επιπροσθέτως των διατάξεων των Άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013.