Άδεια διαχείρισης αποβλήτων

24.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, πρόσωπο το οποίο διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, πριν αρχίσει τις δραστηριότητές του, εξασφαλίζει άδεια διαχείρισης αποβλήτων από τον Διευθυντή.

(2)(α) Η αίτηση υποβάλλεται στο Διευθυντή σε έντυπο που καθορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με όλα τα απαιτούμενα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25, μαζί με τις πληροφορίες και τα τέλη που το Διάταγμα δυνατό να προβλέπει.

(β) Πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) μόνο εάν-

(i) είναι φυσικό πρόσωπο, πολίτης κράτους μέλους και διαμένει σε κράτος μέλος,

(ii) είναι νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, και σε περίπτωση εταιρείας έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.