Άδεια διαχείρισης αποβλήτων

24. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, πρόσωπο το οποίο -

(α) ασχολείται με τη συλλογή και τη μεταφορά αποβλήτων, περιλαμβανομένης της συλλογής και μεταφοράς υγρών αποβλήτων,

(β) μεριμνά για την επεξεργασία αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, περιλαμβανομένων των μεσιτών και εμπόρων,

(γ) διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται στο Παραρτήματα Ι και ΙΙ,

(δ) εξασφαλίζει το ίδιο την επεξεργασία των αποβλήτων του, περιλαμβανομένης και της ανάκτησης ή διάθεσης στον χώρο παραγωγής των αποβλήτων του,

οφείλει, πριν αρχίσει τις δραστηριότητές του, να εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων από την αρμόδια αρχή.