Κόστος

23.-(1) Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, περιλαμβανομένου του κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.

(2) Οι παραγωγοί προϊόντων έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων των προϊόντων αυτών και της χρηματοδότησης της συλλογής, επαναχρησιμοποίησης, προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, ανάκτησης και της διάθεσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 11Α, ανάλογα με την περίπτωση, ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει ότι το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει εν μέρει ή πλήρως τον παραγωγό του προϊόντος από το οποίο προέρχονται τα απόβλητα και ότι το σχετικό κόστος μπορεί να επιβαρύνει και τους διανομείς του προϊόντος και καθορίζει το βαθμό τέτοιας επιβάρυνσης.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους να ρυθμίζει την ευθύνη του παραγωγού προϊόντων σε σχέση με τα απόβλητα που αυτό παράγει για συγκεκριμένες ροές αποβλήτων και τη διαμόρφωση συλλογικού ή ατομικού συστήματος διαχείρισης.