Απόβλητα Υδραργύρου

22Α.-(1) Η διαχείριση αποβλήτων υδραργύρου και αποβλήτων ενώσεων υδραργύρου που προέρχονται από οποιεσδήποτε μεγάλες πηγές που αναφέρονται στις παραγράφους α), β), γ) και δ) του Άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 γίνεται με τρόπο που δεν οδηγεί σε οποιαδήποτε ανάκτηση υδραργύρου.

(2) Επιπροσθέτως των διατάξεων του Άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 σχετικά με την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου, για τα απόβλητα υδραργύρου ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 19.

(3) Οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στους βιομηχανικούς κλάδους που αναφέρονται στο Άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852, αποστέλλουν κάθε έτος μέχρι και τις 31 Μαΐου στον Διευθυντή τα δεδομένα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 12 του εν λόγω Κανονισμού.

(4) Πρόσωπα που αναλαμβάνουν την προσωρινή αποθήκευση, είτε τη μετατροπή και κατά περίπτωση στερεοποίηση, είτε αναλαμβάνουν τη μόνιμη αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου που έχουν υποστεί μετατροπή και κατά περίπτωση στερεοποίηση αποβλήτων υδραργύρου, τηρούν μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852.

(5) Οι οδοντίατροι και οι διαχειριστές οδοντιατρικών εγκαταστάσεων υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Διευθυντή δεδομένα και πιστοποιητικά για την τήρηση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1102/2008.