Οργανικά απόβλητα

22.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα οργανικά απόβλητα είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων.

(β) Ο Υπουργός δύναται να επιτρέπει την κοινή με τα οργανικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης σύμφωνων με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά πρότυπα για τις συσκευασίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης και βιοαποδόμησης.

(2) Ο Υπουργός λαμβάνει κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 προκειμένου-

(α) να ενθαρρύνει την ανακύκλωση, περιλαμβανομένων της κομποστοποίησης και της χώνευσης, των οργανικών αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και να οδηγεί σε εξερχόμενο υλικό που πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας·

(β) να ενθαρρύνει την οικιακή κομποστοποίηση· και

(γ) να προωθήσει τη χρήση υλικών παραγόμενων από οργανικά απόβλητα.