Οργανικά απόβλητα

22.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, ανάλογα με την περίπτωση, για την ενθάρρυνση -

(α) της χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων, ενόψει της λιπασματοποίησης και της ζύμωσης των βιοαποβλήτων,

(β) της επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας,

(γ) της χρήσης περιβαλλοντικώς ασφαλών υλικών παραγόμενων από οργανικά απόβλητα.

(2) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του εδαφίου (1) , το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει σχετικούς Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.