Κόστος

23.-(1) Σύμφωνα με την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων, τον τρέχοντα κάτοχο αποβλήτων ή τους προηγούμενους κάτοχους αποβλήτων.

(2) Οι παραγωγοί προϊόντων έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων των προϊόντων αυτών και της χρηματοδότησης της συλλογής, επαναχρησιμοποίησης, προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, ανάκτησης και της διάθεσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(3) Ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει και το διανομέα του προϊόντος, από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα και καθορίζει το βαθμό τέτοιας επιβάρυνσης.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους να ρυθμίζει την ευθύνη του παραγωγού προϊόντων σε σχέση με τα απόβλητα που αυτό παράγει για συγκεκριμένες ροές αποβλήτων και τη διαμόρφωση συλλογικού ή ατομικού συστήματος διαχείρισης.