Εγγυήσεις και ασφάλιση

26.-(1) Πριν την χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, ο αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων καταθέτει στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατόν να προκληθεί από τις δραστηριότητες του καθώς και για τις περιπτώσεις μη ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (10) του άρθρου 25 και των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που πρόσωπο καταθέτει εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση στην αρμόδια αρχή στα πλαίσια άλλης άδειας που έχει εκδοθεί δυνάμει άλλης νομοθεσίας, αυτό λαμβάνεται δεόντως υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης ή της επαρκούς ασφάλισης που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(4)(α) Σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων, για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων ή σε περίπτωση λήψης μέτρων από την ίδια την αρμόδια αρχή για την εξάλειψη ή μείωση της ρύπανσης ή για κατάσχεση ή απομάκρυνση ή διαχείριση οποιωνδήποτε αποβλήτων ή εξοπλισμού ή για αποκατάσταση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς, η αρμόδια αρχή δύναται να εισπράξει ποσό της εγγυητικής.

(β) Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση της αξίας της εγγυητικής και σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης αποκατάστασης της αξίας της εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης δύναται να αναστείλει την άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή να ανακαλέσει την εξαίρεση προσώπου από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.