Άδεια με γενικούς όρους και/ ή ειδικά μέτρα

27. Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο να καθορίζει γενικούς όρους ή/ και ειδικά μέτρα που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων ή μέρος της διαχείρισής τους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σχετικής άδειας διαχείρισης αποβλήτων.