Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης και σχετικοί όροι

28.-(1) O Υπουργός εκδίδει διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο καθορίζει εξαιρέσεις προσώπων από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων για -

(α) καθορισμένες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και προσδιορίζει τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση και τη μέθοδο επεξεργασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται·

(β) καθορισμένες εργασίες ανάκτησης επικίνδυνων αποβλήτων· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και τους τύπους και τις ποσότητες των επικίνδυνων αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση, τους τύπους δραστηριοτήτων καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται αναγκαίες για τις μορφές ανάκτησης και, ανάλογα με την περίπτωση, οριακές τιμές για τις περιεχόμενες στα επικίνδυνα απόβλητα επικίνδυνες ουσίες και οριακές τιμές εκπομπών·

(γ) τη διάθεση των δικών τους ακίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και προσδιορίζει τόσο τους τύπους και τις ποσότητες των ακίνδυνων αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση, όσο και τη μέθοδο επεξεργασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται.

(2) (α) Οι γενικοί όροι ή/ και τα ειδικά μέτρα που καθορίζονται στα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) , πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

(β) Στην περίπτωση διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) (γ) , οι εν λόγω γενικοί όροι και/ ή ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(3) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) στην Επιτροπή.