Υποχρεώσεις κατόχου άδειας διαχείρισης αποβλήτων

29. Κάθε κάτοχος άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει να -

(α) τηρεί ανελλιπώς και με συνέπεια και ακρίβεια όλους τους όρους της άδειας του·

(β) παρακολουθεί ανελλιπώς τις δραστηριότητες της εγκατάστασης και να ενημερώνει το Διευθυντή μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στους όρους της άδειας, αναφορικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης· και

(γ) παρέχει σε Επιθεωρητή κάθε διευκόλυνση που κρίνεται αναγκαία για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης, τη δειγματοληψία και τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία τους ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο.