Αλλαγές στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης

30.-(1)(α) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης ή για οποιαδήποτε επέκταση των εργασιών της εγκατάστασης, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ενημερώνει προηγουμένως γραπτώς τον Διευθυντή και εξασφαλίζει σχετική έγκριση πριν προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης.

(β) Σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις των όρων της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος.

(2) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση και λειτουργία της εγκατάστασης η οποία δυνατό να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει, αφού υποβάλει σχετική αίτηση στο Διευθυντή, να αναφέρει:

(α) τα τμήματα της εγκατάστασης που δυνατό να υποστούν διαφοροποιήσεις,

(β) οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 25, τα οποία δυνατό να επηρεαστούν από τις προτεινόμενες αλλαγές.

(3) Οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (2) εξετάζεται από την αρμόδια αρχή η οποία αποφασίζει αν χρειάζεται να τη χειριστεί ως να επρόκειτο για αίτηση που υποβάλλεται για πρώτη φορά προς εξασφάλιση άδειας διαχείρισης αποβλήτων οπόταν εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή ως τροποποίηση της άδειας οπόταν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της» σημαίνει αλλαγή των χαρακτηριστικών ή του τρόπου λειτουργίας ή επέκταση της εγκατάστασης.