Εγγυήσεις και ασφάλιση

26.-(1) Ταυτόχρονα με τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων, ο κάτοχος της άδειας καταθέτει στην αρμόδια αρχή εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης.

(2) Το ύψος και η μορφή των εγγυήσεων αυτών καθορίζονται με γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.