Εγγυήσεις και ασφάλιση

26.-(1) Μετά από θετική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων και πριν τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, ο αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων καταθέτει στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες του.

(2) Το ύψος και η μορφή των εγγυήσεων αυτών καθορίζονται με γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (10) του άρθρου 25 και των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που πρόσωπο καταθέτει εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση στην αρμόδια αρχή στα πλαίσια άλλης άδειας που έχει εκδοθεί δυνάμει άλλης νομοθεσίας, αυτό λαμβάνεται δεόντως υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης ή της επαρκούς ασφάλισης που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).