Έναρξη ισχύος

58. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.