Μεταβατική διάταξη

58.(1) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 και μέρος των εργασιών τους εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 33, καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας διαχείρισης που κατέχουν.

(2) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων για συλλογή-μεταφορά ή/και εμπορία-μεσιτεία αποβλήτων που έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016, καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και η άδεια διαχείρισης αποβλήτων συνεχίζει να ισχύει μέχρι την ημερομηνία της λήξης της.

(3) Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για εξασφάλιση άδειας διαχείρισης αποβλήτων για εργασίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 και η αξιολόγησή τους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016,  αξιολογούνται ως αιτήσεις για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.