ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

Άρθρα 2 και 24

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

 

R 1 Xρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας (*)

R 2 Ανάκτηση/αποκατάσταση διαλυτών

R3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (περιλαμβανομένων των εργασιών κομποστοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού χαρακτήρα) (**)

R4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων (**Α)

R5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών (***)

R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων

R 7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση των ρύπων

R 8 Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες

R 9 Αναδιύλιση πετρελαίου ή άλλες επαναχρησιμοποιήσεις πετρελαίου

R 10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις

R 11 Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 10

R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 11(****)R 13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 12, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων(*****)

R 13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 12, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων(*****)

(*) Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία στερεών αστικών αποβλήτων μόνο εφόσον η ενεργειακή του απόδοση ισούται ή υπερβαίνει:

-0,60 για εν λειτουργία εγκαταστάσεις που αδειοδοτήθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,

-το 0,65 για εγκαταστάσεις που αδειδοτήθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008 και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ενεργειακή απόδοση = ( Ep-(Ef+Ei))/(0,97*(Ew+Ef))

Όπου :

Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό μορφή θερμότητας ή ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και την θερμότητα που παράγεται για εμποτική χρήση με 1.1 (GJ/έτος).

Ef είναι η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή ατμού (GJ/έτος).

Εw είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασμένα απόβλητα και υπολογίζεται με χρήση της καθαρής θερμογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος).

Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Εw και την Ef (GJ/έτος).

0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.

Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα της αποτέφρωσης αποβλήτων.

 

(**) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, αεριοποίηση και πυρόλυση με χρήση των ενώσεων ως χημικών ουσιών και ανάκτηση οργανικών υλών υπό μορφή επίχωσης.

(**Α) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση.

Η τιμή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί με ένα (1) διορθωτικό συντελεστή κλίματος (CCF), όπως εμφαίνεται κατωτέρω:

1. CCF για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015:
CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350 
CCF = 1,25 εάν HDD ≤ 2 150 
CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 όταν 2 150 < HDD < 3 350∙

2. CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά την 31η Αυγούστου 2015 και για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 μετά την 31η Δεκεμβρίου 2029: 
CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350 
CCF = 1,12 εάν HDD ≤ 2 150 
CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 όταν 2 150 < HDD < 3 350

(Η προκύπτουσα τιμή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία.)

Ως τιμή των βαθμοημερών θέρμανσης (HDD) λαμβάνεται ο μέσος όρος των ετήσιων τιμών HDD για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, υπολογιζόμενος για περίοδο είκοσι (20) συναπτών ετών πριν από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF.  Για τον υπολογισμό της τιμής των HDD εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος που έχει καθιερωθεί από την Eurostat: η τιμή των HDD είναι ίση προς (18 °C – Tm) × d εάν η Tm είναι μικρότερη ή ίση των 15 °C (κατώτατο όριο θέρμανσης) και είναι μηδενική εάν η Tm είναι μεγαλύτερη των 15 °C, εφόσον η Tm είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία (Tmin + Tmax/2) για περίοδο d ημερών. Οι υπολογισμοί εκτελούνται σε καθημερινή βάση (d = 1) και αθροίζονται σε ένα (1) έτος.

(***) Περιλαμβάνονται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση ανόργανων υλικών κατασκευών, η ανάκτηση ανόργανων υλών υπό μορφή επίχωσης και η εξυγίανση του εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους.

(****) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός R, μπορεί να περιλαμβάνει προκαταρκτικές εργασίες πριν από την ανάκτηση, περιλαμβανόμενης της προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, το διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη πριν από την προώθησή τους για οποιαδήποτε από τις εργασίες υπό R 1 μέχρι και R 11.

(*****) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύμφωνα με τον ορισμό του όρου «συλλογή» στο άρθρο 2.