ΜΕΡΟΣ ΧΙΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις και επιφυλάξεις

57.-(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμοι του 2002 έως 2011 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα, γνωστοποιήσεις, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλες πράξεις που έγιναν με βάση τον δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντα Νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Άδειες που εκδόθηκαν με βάση τον δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντα Νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου λήξουν, ανακληθούν, τροποποιηθούν ή ανασταλούν προσωρινά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 31 ή ανανεωθούν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25(5) .

Έναρξη ισχύος

58. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μεταβατική διάταξη

58.(1) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 και μέρος των εργασιών τους εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 33, καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας διαχείρισης που κατέχουν.

(2) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων για συλλογή-μεταφορά ή/και εμπορία-μεσιτεία αποβλήτων που έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016, καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και η άδεια διαχείρισης αποβλήτων συνεχίζει να ισχύει μέχρι την ημερομηνία της λήξης της.

(3) Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για εξασφάλιση άδειας διαχείρισης αποβλήτων για εργασίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 και η αξιολόγησή τους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016,  αξιολογούνται ως αιτήσεις για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.