ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Άρθρα 2 και 24

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

 

D 1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους, όπως χώρους υγειονομικής ταφής

D 2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο, όπως βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος

D 3 Έγχυση σε βάθος, όπως έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα

D 4 Τελμάτωση, όπως έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, μικρές λίμνες ή λεκάνες κλπ.)

D 5 Ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής, όπως τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές κυψελοειδείς κατασκευές, επικαλυμμένες και στεγανοποιημένες τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον

D 6 Απόρριψη σε υδάτινο σώμα, εκτός από θάλασσα/ ωκεανό

D 7 Απόρριψη σε θάλασσα/ ωκεανό, περιλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό

D 8 Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 12

D 9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 12, όπως εξάτμιση, ξήρανση και αποτέφρωση

D10 Αποτέφρωση στην ξηρά

D11 Αποτέφρωση στη θάλασσα

D12 Μόνιμη αποθήκευση, όπως τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο

D13 Ανάδευση ή ανάμιξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 12 (*)

D14 Ανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 13

D15 Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε μια από τις εργασίες υπό D 1 μέχρι και D 14, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων (**)

 

(*) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός D, μπορεί να περιλαμβάνει προκαταρκτικές εργασίες πριν από τη διάθεση, περιλαμβανομένης της προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισμα, την ανασυσκευασία ή το διαχωρισμό πριν από την προώθησή τους για οποιοδήποτε από τις εργασίες υπό D1 μέχρι και D12.

(**) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση, σύμφωνα με τον ορισμό του όρου «συλλογή» στο άρθρο 2.