ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

 

(Άρθρα 2 και 8)

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

 

HP 1 “Εκρηκτικό”: απόβλητα που είναι ικανά με χημική αντίδραση να παραγάγουν αέριο σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον. Περιλαμβάνονται τα πυροτεχνικά απόβλητα, τα απόβλητα εκρηκτικών οργανικών υπεροξειδίων και τα εκρηκτικά αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, τα απόβλητα αξιολογούνται για HP 1, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών.  Αν η παρουσία μιας (1) ουσίας, ενός (1) μείγματος ή ενός (1) είδους υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εκρηκτικό, αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 1.

Πίνακας 1: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 1:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης
επικινδυνότητας
Ασταθή Εκρηκτικά Η 200
Εκρηκτικό 1,1 Η 201
Εκρηκτικό 1,2 Η 202
Εκρηκτικό 1,3 Η 203
Εκρηκτικό 1,4 Η 204
Αυτοαντιδρώντα Α Η 240
Οργανικό Υπεροξείδιο Α
Αυτοαντιδρώντα Β Η 241
Οργανικό Υπεροξείδιο Β

HP 2 “Οξειδωτικό”: απόβλητα που είναι ικανά, γενικά με την παροχή οξυγόνου, να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στην καύση άλλων υλικών.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, τα απόβλητα αξιολογούνται για HP 2, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας (1) ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι οξειδωτικό, αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 2.

Πίνακας 2: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 2:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας
Οξειδωτικό Αέριο 1 Η 270
Οξειδωτικό Υγρό 1 Η 271
Οξειδωτικό Στερεό 1
Οξειδωτικό Υγρό 2, Οξειδωτικό Υγρό 3 Η 272
Οξειδωτικό Στερεό 2, Οξειδωτικό Στερεό 3

 

HP 3 “Εύφλεκτο”:

—   εύφλεκτα υγρά απόβλητα: υγρά απόβλητα που έχουν σημείο ανάφλεξης όχι πάνω από εξήντα βαθμούς Κελσίου (60 °C) ή απόβλητα πετρελαίου εσωτερικής καύσης, πετρελαίου ντίζελ ή ελαφρών πετρελαίων θέρμανσης που έχουν σημείο ανάφλεξης μικρότερο των πενήντα πέντε βαθμών Κελσίου (> 55 °C) και μεγαλύτερο ή ίσο των εβδομήντα πέντε βαθμών Κελσίου (≤ 75 °C)·

—   εύφλεκτο πυροφορικό υγρό και στερεά απόβλητα: στερεά ή υγρά απόβλητα που, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, μπορούν να αναφλεγούν εντός πέντε (5) λεπτών από την επαφή με αέρα·

—   εύφλεκτα στερεά απόβλητα: στερεά απόβλητα που είναι άμεσα δυνατό να καούν ή μπορούν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν σε ανάφλεξη λόγω τριβής·

—   εύφλεκτα αέρια απόβλητα: αέρια απόβλητα που είναι αναφλέξιμα στον αέρα σε θερμοκρασία είκοσι βαθμών Κελσίου (20 °C) και σταθερή πίεση 101,3 kPa·

—   απόβλητα που αντιδρούν με το νερό: απόβλητα που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες·

—   άλλα εύφλεκτα απόβλητα: εύφλεκτα αερολύματα, εύφλεκτα αυτοθερμαινόμενα απόβλητα, εύφλεκτα οργανικά υπεροξείδια και εύφλεκτα αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας (1) ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εύφλεκτο, αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 3.

Πίνακας 3: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 3:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και
κατηγορίας επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης  
επικινδυνότητας
Εύφλεκτο Αέριο 1 H220
Εύφλεκτο Αέριο 2 H221
Αερόλυμα 1 H222
Αερόλυμα 2 H223
Εύφλεκτο Υγρό 1 H224
Εύφλεκτο Υγρό 2 H225
Εύφλεκτο Υγρό 3 H226
Εύφλεκτο Στερεό 1 H228
Εύφλεκτο Στερεό 2
Αυτοαντιδρώντα ΓΔ H242
Αυτοαντιδρώντα ΕΣΤ
Οργανικό Υπεροξείδιο ΓΔ
Οργανικό Υπεροξείδιο ΕΣΤ
Πυροφορικό Υγρό 1 H250
Πυροφορικό Στερεό 1
Αυτοθερμαινόμενα 1 H251
Αυτοθερμαινόμενα 2 H252
Αντιδρά με το νερό 1 H260
Αντιδρά με το νερό 2 H261
Αντιδρά με το νερό 3

 

HP 4 “Ερεθιστικό — ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη”: απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή οφθαλμική βλάβη.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν την οριακή τιμή, οι οποίες ταξινομούνται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, και η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) ή περισσότερα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4:

Η οριακή τιμή για εξέταση σε αξιολόγηση για Διαβρ. δέρμ. 1Α (Η314), Ερεθ. δέρμ. 2 (H315), Οφθ. βλάβη 1 (H318) και Οφθ. ερεθ. 2 (H319) είναι 1%.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως Διαβ. δέρμ. 1A (H314) είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την   HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H318 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H315 και Η319 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Να σημειωθεί ότι απόβλητα που περιέχουν ουσίες ταξινομημένες ως H314 (Διάβρ. δέρμ. 1Α, 1Β ή 1Γ) σε ποσότητα μεγαλύτερη ή ίση του 5% ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την HP 8.  Η HP 4 δεν εφαρμόζεται αν τα απόβλητα είναι ταξινομημένα στην HP 8.

HP 5 “Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/ Τοξικότητα από αναρρόφηση”: απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους είτε από εφάπαξ έκθεση, είτε από επανειλημμένη έκθεση, ή που προκαλούν οξείες τοξικές επιδράσεις λόγω αναρρόφησης.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, και η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα όρια συγκέντρωσης του Πίνακα 4, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την ΗΡ 5. Όταν ουσίες που ταξινομούνται ως ΕΤΟΣ περιέχονται σε απόβλητα, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Τοξ. λόγω αναρρ. 1 και το άθροισμα αυτών των ουσιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5, μόνον εφόσον το συνολικό κινηματικό ιξώδες (στους 40 °C) δεν υπερβαίνει τα 20,5 mm2/s.(1)

Πίνακας 4: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με τα HP 5:

Κωδικός (κωδικοί)  
τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί)  
δήλωσης  
επικινδυνότητας
Όριο  
συγκέντρωσης
ΕΤΟΣ SE 1 H 370 1%
ΕΤΟΣ SE 2 H 371 10%
ΕΤΟΣ SE 3 H 375 20%
ΕΤΟΣ RE 1 H 372 1%
ΕΤΟΣ RE 2 H 373 10%
Τοξικό Λόγω  
αναρρόφησης 1
H 304 10%

HP 6 “Οξεία τοξικότητα”: απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν οξείες τοξικές επιδράσεις μέσω πρόσληψης από το στόμα ή το δέρμα, ή διά της εισπνοής.

Εάν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, οι οποίες είναι ταξινομημένες σε κωδικό τάξης και κατηγορίας κινδύνου τοξικότητας και σε κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας που αναφέρονται στον Πίνακα 5, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που αναφέρεται στον εν λόγω Πίνακα, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 6.  Όταν σε ένα (1) απόβλητο υπάρχουν περισσότερες από μία (1) ουσίες που ταξινομούνται ως ουσίες οξείας τοξικότητας, το άθροισμα των συγκεντρώσεων απαιτείται μόνο για ουσίες εντός της ίδιας κατηγορίας επικινδυνότητας.

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης:
— Για την Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1%·
— Για την Οξεία Τοξ. 4 (H302, H312, H332): 1%.

Πίνακας 5: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 6:

Κωδικός (κωδικοί)
τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί)  
Δήλωσης
επικινδυνότητας
Όριο  
συγκέντρωσης
Οξεία Τοξικότητα 1 (διά
του στόματος)
H 300 0,1%
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά
του στόματος)
H 300 0,25%
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά
του στόματος)
H 301 5%
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά
του στόματος)
H 302 25%
Οξεία Τοξικότητα 1 (διά
του δέρματος)
H 310 0,25%
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά
του δέρματος)
H 310 2,5%
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά
του δέρματος)
H 311 15%
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά
του δέρματος)
Η 312 55%
Οξεία Τοξικότητα 1 (διά
της εισπνοής)
Η 330 0,1%
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά
της εισπνοής)
Η 330 0,5%
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά
της εισπνοής)
Η 331 3,5%
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά
της εισπνοής)
Η 332 22,5%

HP 7 “Καρκινογόνο”: απόβλητα που προκαλούν καρκίνο ή αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ουσία που ταξινομείται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7. Όταν περισσότερες της μίας (1) ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνοι περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, μια (1) μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7.

Πίνακας 6: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 7:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και
κατηγορίας επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) Δήλωσης
Επικινδυνότητας
Όριο  συγκέντρωσης
Καρκινογόνο 1Α H 350 0,1%
Καρκινογόνο 1Β
Καρκινογόνο 2 H 351 1,0%

HP 8 “Διαβρωτικό”: απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του δέρματος.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Διάβρ. Δέρμ. 1Α, 1Β ή 1Γ (H314) και το άθροισμα των συγκεντρώσεών τους ή είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 8.

Η οριακή τιμή που ισχύει για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης για Διαβρ. Δέρμ. 1Α, 1Β, 1Γ (Η314) είναι 1,0%.

HP 9 “Μολυσματικό”: απόβλητα που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς.

Ο χαρακτηρισμός του HP 9 εκτιμάται από τους κανόνες που καθορίζονται στα έγγραφα αναφοράς ή στη νομοθεσία στα κράτη μέλη.

HP 10 “Τοξικό για την αναπαραγωγή”: απόβλητα που έχουν δυσμενείς επιδράσεις για τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα σε ενήλικους άνδρες και γυναίκες, καθώς και τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ουσία που ταξινομείται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10.  Όταν περισσότερες της μίας (1) ουσίες που ταξινομούνται ως τοξικές για την αναπαραγωγή περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, μια (1)  μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10.

Πίνακας 7: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 10:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης
και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) 
Δήλωσης επικινδυνότητας
Όριο συγκέντρωσης
Αναπαραγωγή 1Α H 360 0,3%
Αναπαραγωγή 1Β
Αναπαραγωγή 2 H 361 3,0%

HP 11 “Μεταλλαξιογόνο”: απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν μετάλλαξη, δηλαδή μόνιμη μεταβολή στην ποσότητα ή τη δομή του γενετικού υλικού ενός (1) κυττάρου.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ουσία που ταξινομείται σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11.  Όταν περισσότερες της μίας (1) ουσίες που ταξινομούνται ως μεταλλαξιογόνοι περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, μια (1) μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11.

Πίνακας 8: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 11:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης
και κατηγορίας
επικινδυνότητας
Κωδικός (κωδικοί) 
Δήλωσης επικινδυνότητας
Όριο συγκέντρωσης
Μεταλλαξιογόνο 1Α H 340 0,1%
Μεταλλαξιογόνο 1 Β
Μεταλλαξιογόνο 2 H 341 1,0%

HP 12 “Έκλυση αερίου οξείας τοξικότητας”: απόβλητα που εκλύουν αέρια οξείας τοξικότητας (Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3) σε επαφή με το νερό ή με ένα (1) οξύ.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μια (1) ουσία που εμπίπτει σε μία (1) από τις ακόλουθες συμπληρωματικές κατηγορίες επικινδυνότητας: EUH 029, EUH 031 και EUH 032, ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 12 σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών ή κατευθυντήριες γραμμές.

HP 13 “Ευαισθητοποιητικό”: απόβλητα που περιέχουν μία (1) ή περισσότερες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι έχουν ευαισθητοποιητικές επιδράσεις στο δέρμα ή στα αναπνευστικά όργανα.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μια (1) ουσία που έχει ταξινομηθεί ως ευαισθητοποιητική και έχει χαρακτηριστεί με έναν (1) από τους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας H317 ή H334 και η συγκέντρωση μίας (1) μεμονωμένης ουσίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης 10%, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 13.

HP 14 “Οικοτοξικό”: απόβλητα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν (1) ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

HP 15 “Απόβλητο ικανό να επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο αρχικό απόβλητο”.

Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει μία (1) ή περισσότερες ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί με μία (1) από τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 15, εκτός αν το απόβλητο είναι τέτοιας μορφής ώστε σε καμία περίπτωση να μην εμφανίζει εκρηκτικές ή δυνητικά εκρηκτικές ιδιότητες.

Πίνακας 9: Δηλώσεις επικινδυνότητας και συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων με σκοπό την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 15:

Δήλωση (δηλώσεις) επικινδυνότητας / Συμπληρωματική (-ές) δήλωση (δηλώσεις)
επικινδυνότητας
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να
προκύψει μαζική έκρηξη
Η205
Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση EUH001
Μπορεί να σχηματίσει υπεροξείδια EUH019
Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί υπό
περιορισμό
EUH044

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί να χαρακτηρίσει ένα (1) απόβλητο ως επικίνδυνο σύμφωνα με  την HP 15 με βάση άλλα ισχύοντα κριτήρια, όπως η αξιολόγηση των στραγγισμάτων.

Σημείωση:

Ο χαρακτηρισμός της επικίνδυνης ιδιότητας HP 14 γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1221 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Μέθοδοι δοκιμών:

Χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του  Συμβουλίου (2) και σε άλλα συναφή σημειώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) ή  άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι δοκιμών και κατευθυντήριες γραμμές.

 


 

(1)Το κινηματικό ιξώδες προσδιορίζεται μόνο για υγρά. 
(2)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για καθορισμό των  μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους  περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/266 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση, με σκοπό  την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των  μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Επίσημη Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους Εφημερίδα της περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.