Ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών από την αγορά

48.-(1) Στην περίπτωση που, βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου 47, ο Επιθεωρητής αποφασίζει να προχωρήσει με την αναστολή ή την απόσυρση ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή από την αγορά, επιδίδει στο πρόσωπο που διαθέτει την ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή στην αγορά και/ ή στον αποδέκτη των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ανάλογα με την περίπτωση -

(α) ειδοποίηση αναστολής, η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται τη διάθεση στην αγορά της Δημοκρατίας της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή που δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009 για χρονική περίοδο που καθορίζεται σε αυτήν και δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία επίδοσής της, ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή από την αγορά της Δημοκρατίας.

(2) Στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης πρέπει να -

(α) περιγράφεται επαρκώς η υπό απόσυρση ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, παραθέτοντας προς τούτο τις αναφερόμενες στο εδάφιο (3) πληροφορίες που είναι σε γνώση του Επιθεωρητή, και

(β) εκτίθενται οι λόγου, για τους οποίους επιδίδεται και οι λόγοι, για τους οποίους ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009

(3) Οι πληροφορίες, τις οποίες ο Επιθεωρητής αναφέρει στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) (α) είναι οι ακόλουθες:

(α) το είδος της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή ή της κατηγορίας αυτών και την ονομασίας υπό την οποία πωλείται η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής ή η κατηγορία,

(β) το εμπορικό ή βιομηχανικό όνομα ή η εμπορική επωνυμία της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή ή της κατηγορίας αυτών, και

(γ) ένδειξη της παρτίδας, στην οποία ανήκει η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής ή η κατηγορία αυτών.

(4) Ο Επιθεωρητής δύναται, μέσω της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης που επιδίδει δυνάμει του εδαφίου (1) , να απαιτεί από το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται να τον τηρεί ενήμερο για το χώρο που βρίσκεται η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή απόσυρσης.

(5) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης που του επιδίδεται είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.