Ανάκτηση

12.-(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα απόβλητα να υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(2) Για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά, εάν είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης, και δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά στην ανάκτηση.