Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

13.-(1) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για προώθηση των δραστηριοτήτων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως τη δημιουργία και την υποστήριξη δικτύων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και επισκευή, διευκολύνοντας, όπου αυτό συνάδει με την ορθή διαχείριση αποβλήτων, την πρόσβαση τους σε απόβλητα προγραμμάτων ή εγκαταστάσεων συλλογής τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αλλά δεν προορίζονται για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση από τα εν λόγω προγράμματα ή εγκαταστάσεις, και προωθώντας τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.

(2) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και, για το σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12, καθιερώνει χωριστή συλλογή αποβλήτων.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12, ο Υπουργός καθιερώνει χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί και, από την 1η Ιανουαρίου 2025, για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

(3Α) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση της επιλεκτικής κατεδάφισης προκειμένου να καταστούν δυνατά η απομάκρυνση και ο ασφαλής χειρισμός των επικίνδυνων ουσιών, όπως επίσης και προκειμένου να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με την επιλεκτική αφαίρεση υλικών και για να εξασφαλιστεί η καθιέρωση συστημάτων διαλογής των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων τουλάχιστον για το ξύλο, τα ανόργανα κλάσματα (σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά, πέτρα), τα μέταλλα, το γυαλί, τα πλαστικά και ο γύψος.

(4) Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόμου και τη μετάβαση σε μια ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, ο Υπουργός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

(α) όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και, ενδεχομένως, από άλλη προέλευση, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, η αύξηση των εργασιών αυτών κατ΄ ελάχιστον στο 50% ως προς το συνολικό βάρος,

(β) όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση άλλων υλικών, περιλαμβανομένων των εργασιών υγειονομικής ταφής όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, εξαιρουμένων των υλικών που απαντούν στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων, η αύξηση των εργασιών αυτών κατ΄ ελάχιστο στο 70% ως προς το συνολικό βάρος,

(γ) έως το έτος 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος˙

(δ) έως το έτος 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 60% κατά βάρος˙ και

(ε) έως το έτος 2035, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βάρος.

(5)(α) Ο Υπουργός δύναται να αναβάλει τις προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδάφιου (4) για έως και πέντε (5) έτη, στην περίπτωση που-

(i) στη Δημοκρατία έχουν υποβληθεί σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση λιγότερο από το 20% ή σε υγειονομική ταφή περισσότερο από το 60% των δημοτικών αποβλήτων της που παρήχθησαν το έτος 2013, σύμφωνα με τις απαντήσεις στο κοινό ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ και της Eurostat· και

(ii) το αργότερο είκοσι τέσσερεις (24) μήνες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4), ο Υπουργός ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή της να αναβάλει την προθεσμία και υποβάλλει σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα με το Παράρτημα V.

(β) Σε περίπτωση που, εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του σχεδίου εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή ζητήσει από τον Υπουργό να επανεξετάσει το εν λόγω σχέδιο επειδή θεωρεί ότι αυτό δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα V, ο Υπουργός υποβάλλει αναθεωρημένο πρόγραμμα εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του αιτήματος της Επιτροπής.

(γ) Σε περίπτωση αναβολής της επίτευξης των στόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), ο Υπουργός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης των δημοτικών αποβλήτων-

(i) τουλάχιστον σε ποσοστό 50% έως το έτος 2025, σε περίπτωση αναβολής της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4)·

(ii) τουλάχιστον σε ποσοστό 55% έως το έτος 2030, σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (4)·

(iii) τουλάχιστον σε ποσοστό 60% έως το έτος 2035, σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (4).

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο μέτρο που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.