Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων

13Α.-(1)(α) Προκειμένου να υπολογιστεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, ο Υπουργός υπολογίζει το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που παρήχθησαν και προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλώθηκαν σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

(β) Το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση υπολογίζεται ως το βάρος των προϊόντων ή των συστατικών των προϊόντων που έχουν καταστεί δημοτικά απόβλητα και υποβάλλονται σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισμού και επισκευής με σκοπό να καταστεί εφικτή η επαναχρησιμοποίηση χωρίς περαιτέρω διαλογή ή επεξεργασία.

(γ) Το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται υπολογίζεται ως το βάρος των αποβλήτων που, αφού υποβληθούν σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου και διαλογής και σε άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες για την απομάκρυνση των υλικών αποβλήτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της επακόλουθης επανεπεξεργασίας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, υποβάλλονται σε διεργασία ανακύκλωσης, όπου τα υλικά μετατρέπονται σε προϊόντα, υλικά και ουσίες.

(2)(α) Για τους σκοπούς των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται μετράται κατά την εισροή τους στη διεργασία ανακύκλωσης.

(β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α) ανωτέρω, η μέτρηση των ανακυκλωμένων δημοτικών αποβλήτων μπορεί να γίνει στην εκροή της διεργασίας διαλογής υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) αυτές οι εισροές αποβλήτων υποβάλλονται στη συνέχεια σε ανακύκλωση.

(ii) το βάρος των υλικών ή των ουσιών που αφαιρούνται από περαιτέρω διεργασίες που προηγούνται της εργασίας ανακύκλωσης και, κατά συνέπεια δεν ανακυκλώνονται, δεν περιλαμβάνεται στο βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως ανακυκλωμένα.

(3)(α) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θεσπίζει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των δημοτικών αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2)  και, προκειμένου να εξασφαλίζονται η αξιοπιστία και η ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται σχετικά με τα ανακυκλωμένα απόβλητα, το σύστημα μπορεί να συνίσταται σε ηλεκτρονικά μητρώα που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) του άρθρου 32, σε τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή σε μέσα ποσοστά απωλειών των αποβλήτων που έχουν περάσει από διαλογή για τους διάφορους τύπους αποβλήτων και τις διάφορες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων, αντιστοίχως.

(β) Τα μέσα ποσοστά απωλειών χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν με άλλο τρόπο αξιόπιστα στοιχεία, και υπολογίζονται βάσει των κανόνων υπολογισμού που καθορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Άρθρου 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(4)(α) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η ποσότητα βιοαποδομήσιμων δημοτικών αποβλήτων που υφίσταται αναερόβια ή αερόβια επεξεργασία μπορεί να λογίζεται ως ανακυκλωμένη όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει κομπόστα, χώνευμα ή άλλο υλικό με παρεμφερή ποσότητα ανακυκλωμένου περιεχομένου σε σχέση με την εισροή, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ανακυκλωμένο προϊόν, υλικό ή ουσία.

(β) Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται επί του εδάφους, δύναται να υπολογιστεί ως ανακυκλωμένο μόνο αν αποφέρει όφελος για τη γεωργία ή οικολογική βελτίωση.

(γ) Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα δημοτικά οργανικά απόβλητα που υποβάλλονται σε αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία δύναται να υπολογιστούν ως ανακυκλωμένα μόνο αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, έχουν συλλεχθεί χωριστά ή έχουν διαχωριστεί στην πηγή.

(5)(α) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η ποσότητα υλικών αποβλήτων που έχουν αποχαρακτηριστεί από απόβλητα ως αποτέλεσμα προπαρασκευαστικής εργασίας και πριν υποβληθούν σε επανεπεξεργασία μπορούν να θεωρούνται ανακυκλωμένα εφόσον προορίζονται για να μετατραπούν με επακόλουθη επανεπεξεργασία σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είτε για τον αρχικό είτε για άλλο σκοπό.

(β) Τα υλικά από αποχαρακτηρισμένα απόβλητα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας ή για αποτέφρωση, για επίχωση ή για διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης.

(6) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, ο Υπουργός μπορεί να λαμβάνει υπόψη την ανακύκλωση των υλικών που έχουν διαχωριστεί μετά την αποτέφρωση των δημοτικών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας τα οποία καθορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 9 του Άρθρου 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(7) Απόβλητα που συλλέγονται στη Δημοκρατία και αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση ή την επίχωση σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, συνυπολογίζονται μόνο για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13.

(8) Απόβλητα που συλλέγονται στη Δημοκρατία και εξάγονται σε τρίτη χώρα για προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση συνυπολογίζονται για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13 μόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του εδαφίου (3) και αν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, ο εξαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η μεταφορά αποβλήτων συνάδει με τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε χώρα υπό συνθήκες εν γένει ισοδύναμες προς τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει Διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στο οποίο να καθορίζει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία υπολογισμού επίτευξης των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) έως (ε) του εδαφίου (4) και στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13.