Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος

10.-(1) Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον ή/και ιδίως -

(α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για ρύπανση στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, την χλωρίδα και την πανίδα,

(β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές,

(γ) χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς τα προστατευμένα είδη και φυσικοί οικότοποι, και

(δ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) (γ) , ο όρος «προστατευμένα είδη και φυσικοί οικότοποι» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου του 2007.