Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού προϊόντος

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) , προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση, πρόληψη, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης απόβλητων, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει μέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί προϊόντων φέρουν διευρυμένη ευθύνη.

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορούν να περιλαμβάνουν την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραμένουν μετά τη χρήση των προϊόντων αυτών, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων και την οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές. Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η υποχρέωση για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών, σχετικά με το βαθμό που το εν λόγω προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.

(2Α)(α) Σε περίπτωση που τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν τη θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ισχύουν οι γενικές ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11Α.

(β) Ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διευθυντή, δύναται να αποφασίζει ότι οι παραγωγοί προϊόντων που αναλαμβάνουν οικονομικές ή οικονομικές και οργανωτικές αρμοδιότητες για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο με δική τους πρωτοβουλία πρέπει να εφαρμόζουν ορισμένες ή όλες τις γενικές ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Άρθρου 11A.

(3)Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει μέτρα με σκοπό την ενθάρρυνση του σχεδιασμού των προϊόντων και των συστατικών μερών των προϊόντων, κατά τρόπο ώστε-

(α) να μειώνεται ο αντίκτυπος τους στο περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και

(β) να εξασφαλίζεται ότι η ανάκτηση και η διάθεση των προϊόντων που έχουν καταστεί απόβλητα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(4)(α) Τα μέτρα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) αποσκοπούν στην ενθάρρυνση, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων και συστατικών μερών προϊόντων που είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις τα οποία περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, είναι ανθεκτικά από τεχνική άποψη και εύκολα επισκευάσιμα και, αφού καταστούν απόβλητα, είναι κατάλληλα για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων.

(β) Για τον καθορισμό των εν λόγω μέτρων λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, περιλαμβανομένων της ιεράρχησης των αποβλήτων και, όπου έχει εφαρμογή, της δυνατότητας πολλαπλής ανακύκλωσης.

(5) (α) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (1) , (2) , (3) και (4) , λαμβάνεται υπόψη το τεχνικώς εφικτό και η οικονομική βιωσιμότητα, καθώς επίσης και το σύνολο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και οι κοινωνικές επιπτώσεις.

(β) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου δεν πρέπει να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού προϊόντος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό της ευθύνης του για τη διαχείριση αποβλήτων και χωρίς επηρεασμό της ειδικής νομοθεσίας για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων και για συγκεκριμένα προϊόντα.