Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού

11Α.-(1) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11 ή δυνάμει άλλης νομοθεσίας για τη θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού-

(α) ρυθμίζουν τη λειτουργία των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών και, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), καθορίζουν τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας των εν λόγω προγραμμάτων από τον Υπουργό˙

(β) καθορίζουν με σαφή τρόπο τους ρόλους και τις υποχρεώσεις όλων των οικείων φορέων, περιλαμβανομένων των παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν αγαθά στην αγορά, των οργανώσεων που εκπληρώνουν υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εξ ονόματος τους, των δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και, κατά περίπτωση, των φορέων επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας˙

(γ) σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, καθορίζουν στόχους διαχείρισης των αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών στόχων που σχετίζονται με το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού όπως ορίζονται-

(i) στις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(ii) στις διατάξεις του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου,

(iii) στις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμους,

(iv) στις πρόνοιες των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών, και

(v) στις πρόνοιες των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών,

και ορίζουν άλλους ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς στόχους που θεωρούνται σχετικοί με το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού˙

(δ) ρυθμίζουν την καθιέρωση συστήματος υποβολής εκθέσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από τους παραγωγούς προϊόντων στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από τα εν λόγω προϊόντα, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις ροές υλικών των αποβλήτων, όπως επίσης και άλλα στοιχεία σχετικά με τους σκοπούς των διατάξεων της παραγράφου (γ)˙

(ε) διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των παραγωγών προϊόντων, ανεξάρτητα από την προέλευση ή το μέγεθος τους, χωρίς να προκαλούν δυσανάλογη κανονιστική επιβάρυνση στους παραγωγούς, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους που παράγουν μικρές ποσότητες προϊόντων˙

(στ) θεσπίζουν το πλαίσιο παρακολούθησης και επιβολής, καθώς και την επιβολή ποινών για παραβιάσεις των προνοιών των Κανονισμών, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί προϊόντων και οι οργανώσεις που εκπληρώνουν υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εξ ονόματος τους εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των πωλήσεων εξ αποστάσεως, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται με δέοντα τρόπο και ότι όλοι οι φορείς που μετέχουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία˙ και

(ζ) για σκοπούς παρακολούθησης και εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του παραγωγού του προϊόντος σε σχέση με τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθορίζουν τις απαιτήσεις καταχώρισης σε μητρώο παραγωγών, ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων που πρέπει να πληρούν τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης και οι παραγωγοί, καθώς και τις απαιτήσεις καταχώρισης, ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων που πρέπει να πληροί ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο προκειμένου να οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7).

(2) Μέσω της άδειας λειτουργίας προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που εκδίδεται δυνάμει των προνοιών των Κανονισμών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός διασφαλίζει ότι κάθε παραγωγός προϊόντων ή οργανισμός που εκπληρώνει υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εκ μέρους των παραγωγών προϊόντων-

(α) διαθέτει σαφώς καθορισμένη κάλυψη σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο προϊόντων και υλικών χωρίς να περιορίζεται στους τομείς όπου η συλλογή και η διαχείριση των αποβλήτων είναι περισσότερο επικερδείς˙

(β) προσφέρει κατάλληλη διαθεσιμότητα συστημάτων συλλογής αποβλήτων στους τομείς που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α)˙

(γ) διαθέτει τα αναγκαία οικονομικά μέσα ή τα οικονομικά και οργανωτικά μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού˙

(δ) εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου που υποστηρίζεται, όπου είναι σκόπιμο, από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση-

(i) της οικονομικής του διαχείρισης, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (3), και

(ii) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) και με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006˙

(ε) θέτει στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και, σε περίπτωση συλλογικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, πληροφορίες επίσης σχετικά με-

(i) το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μέλη του,

(ii) τις χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν παραγωγοί προϊόντων ανά πωλούμενη μονάδα ή ανά τόνο προϊόντος που διατίθεται στην αγορά, και

(iii) τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.

(3) Μέσω της άδειας λειτουργίας ενός προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων των Κανονισμών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός διασφαλίζει ότι οι χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται από τον παραγωγό του προϊόντος για τη συμμόρφωση του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού-

(α) καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία κόστους για τα προϊόντα που ο παραγωγός διαθέτει στην αγορά-

(i) το κόστος των εργασιών χωριστής συλλογής και συνακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων διαχείρισης των αποβλήτων και το κόστος της επίτευξης των άλλων στόχων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), λαμβανομένων υπόψη των εσόδων από την επαναχρησιμοποίηση, τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών από τα προϊόντα τους και από μη απαιτηθέντα τέλη διάθεσης·

(ii) το κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6)· και

(iii) το κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου, των προνοιών των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών ή των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών·

(β) στην περίπτωση συλλογικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ρυθμίζονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, για επιμέρους προϊόντα ή ομάδες παρόμοιων προϊόντων, ιδίως λαμβανομένων υπόψη της ανθεκτικότητας, της επισκευασιμότητας, της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και της ανακυκλωσιμότητας καθώς και της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών, δια τούτου υιοθετώντας μια προσέγγιση κύκλου ζωής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και, εφόσον έχουν οριστεί, βάσει εναρμονισμένων κριτηρίων με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(γ) δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. το κόστος αυτό επιμερίζεται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

(4)(α) Όπου αυτό δικαιολογείται από την ανάγκη να εξασφαλιστούν η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων και η οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διευθυντή, ο οποίος συμβουλεύεται την ΣΕΔΑ, δύναται να αποφασίσει απόκλιση από τον επιμερισμό της οικονομικής ευθύνης που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν συσταθεί για την επίτευξη στόχων διαχείρισης των αποβλήτων και στόχων οριζόμενων δυνάμει νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον το 80% του αναγκαίου κόστους καλύπτεται από τους παραγωγούς προϊόντων·

(ii) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν συσταθεί στις ή μετά τις 4 Ιουλίου 2018 για την επίτευξη στόχων διαχείρισης αποβλήτων οριζόμενων αποκλειστικά δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, τουλάχιστον το 80% του αναγκαίου κόστους καλύπτεται από τους παραγωγούς προϊόντων·

(iii) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν συσταθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 για την επίτευξη στόχων διαχείρισης αποβλήτων οριζόμενων αποκλειστικά δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, τουλάχιστον το 50% του αναγκαίου κόστους βαρύνει τους παραγωγούς προϊόντων·

και ότι, το υπόλοιπο κόστος βαρύνει τους παραγωγούς ή τους διανομείς που δημιούργησαν αρχικά τα απόβλητα.

(β) Η παρέκκλιση δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί το ποσοστό του κόστους που βαρύνει τους παραγωγούς προϊόντων στο πλαίσιο προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγών που έχουν συσταθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018.

(5) Ο Υπουργός ενημερώνει τους κατόχους των αποβλήτων στους οποίους απευθύνονται τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11 μέσω του διαδικτύου ή/και με δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε εφημερίδες ή τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή με άλλα πρόσφορα μέσα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης των αποβλήτων, τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, τα συστήματα επιστροφής και συλλογής αποβλήτων, και την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων.

(6) Ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα για την παροχή κινήτρων στους κατόχους αποβλήτων ώστε να ανταποκρίνονται στην ευθύνη τους να μεταφέρουν τα απόβλητα τους σε συστήματα χωριστής συλλογής, περιλαμβανομένων οικονομικών κινήτρων.

(7) Οι παραγωγοί προϊόντων που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και διαθέτουν προϊόντα στην επικράτεια της Δημοκρατίας δύναται να ορίζουν φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για τους σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11.

(8) Ο Υπουργός έχει την εποπτεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των οργανώσεων που εκπληρώνουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγών εκ μέρους των παραγωγών προϊόντων.

(9) Τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίστηκαν πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το αργότερο μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2023.

(10) Η παροχή πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν θίγει το δικαίωμα προστασίας της εμπιστευτικότητας των εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με την εθνική ή την Ενωσιακή νομοθεσία.

(11) Ο Υπουργός διασφαλίζει την ύπαρξη τακτικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται στην εφαρμογή προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, περιλαμβανομένων των παραγωγών και των διανομέων, των ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και, κατά περίπτωση, των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, των δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και των φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.