Τήρηση Αρχείου

42.-(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή τηρεί Αρχείο στο οποίο καταχωρούνται:

(α) οι προτάσεις που αφορούν σχέδια και/ ή προγράμματα περιλαμβανομένης της τροποποίησης ή αναθεώρησης τους,

(β) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου, που εκφράζονται σύμφωνα με το άρθρο 38, και

(γ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 41.

(2) Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

(3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004.