Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων

43.-(1) Ιδρύεται επιτροπή με την ονομασία «Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) στην οποία συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο:

(α) Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

(β) το Υπουργείο Εσωτερικών·

(γ) το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(δ) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(ε) το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων·

(στ) το Υπουργείο Υγείας·

(ζ) η Ένωση Δήμων·

(η) η Ένωση Κοινοτήτων·

(θ) η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων· και

(ι) το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

(2) Ο καθένας από τους πιο πάνω εκπροσώπους μπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες της ΣΕΔΑ από ένα ή δύο επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

(3) Πρόεδρος της ΣΕΔΑ είναι ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(4) Σε κάθε συνεδρία της ΣΕΔΑ, η παρουσία (5) πέντε μελών αποτελεί απαρτία.

(5) Οι συνεδρίες της ΣΕΔΑ συγκαλούνται από τον πρόεδρο της. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον πρόεδρο της ΣΕΔΑ μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε η σύγκλησή της.

(6) [Διαγράφηκε].

(7)Η ΣΕΔΑ έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή αναφορικά με-

(α) οποιοδήποτε θέμα αφορά την έκδοση Κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστο-ποιήσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) την έγκριση ατομικών ή συλλογικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων·

(γ) οποιαδήποτε μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της ορθής διαχείρισης και διάθεσής τους, περιλαμβανομένων των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 και των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36.

(8) Εάν οποιοδήποτε θέμα που θα συζητηθεί σε συνεδρία της ΣΕΔΑ αφορά θέμα που αναφέρεται στο εδάφιο (7) , ο πρόεδρος της ΣΕΔΑ μεριμνά ώστε η ειδοποίηση για τη συνεδρία αυτή να αποσταλεί χωρίς καθυστέρηση ώστε να παραληφθεί από τα μέλη της και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (6) επτά τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία.

(9) Στην πιο πάνω ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί.