Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

44.-(1)(α) Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών η διαταγμάτων και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) , η αρμόδια αρχή μπορεί, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει Λειτουργό του Υπουργείου του οποίου προΐσταται ως Αρχιεπιθεωρητή και άλλους λειτουργούς του ίδιου Υπουργείου ως Επιθεωρητές.

(β)  Το Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ορίσει δημοτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους του Συμβουλίου ως Επιθεωρητές, για να ασκούν, εντός των διοικητικών ορίων της οικείας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους, αναφορικά με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, όπως θα καθορίζεται στην εκάστοτε γνωστοποίηση.

(2) (α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) , η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) προβαίνουν σε δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν κανένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον στον τομέα των αποβλήτων που να επηρεάζει την αμεροληψία τους.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται με βάση το άρθρο (2) , υπόκειται στις οδηγίες και τον έλεγχο του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σε αυτή.

(4) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (2) , μπορεί να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, αναλόγως της περιπτώσεως, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

(5) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (2) οφείλουν:

(α) να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η αρμόδια αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους, και

(β) να ενεργούν εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων που ο παρών Νόμος παρέχει στην αρμόδια αρχή η οποία τους έχει ορίσει.