Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων

43.-(1) Ιδρύεται επιτροπή με την ονομασία «Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) στην οποία συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο:

(α) το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

(β) το Υπουργείο Εσωτερικών·

(γ) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(δ) το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(ε) το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων·

(στ) το Υπουργείο Υγείας·

(ζ) η Ένωση Δήμων·

(η) η Ένωση Κοινοτήτων·

(θ) η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων· και

(ι) το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

(2) Ο καθένας από τους πιο πάνω εκπροσώπους μπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες της ΣΕΔΑ από ένα ή δύο επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

(3) Πρόεδρος της ΣΕΔΑ είναι ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(4) Σε κάθε συνεδρία της ΣΕΔΑ, η παρουσία πέντε μελών αποτελεί απαρτία νοουμένου ότι δύο από αυτά είναι ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών.

(5) Οι συνεδρίες της ΣΕΔΑ συγκαλούνται από τον πρόεδρο της. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον πρόεδρο της ΣΕΔΑ μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε η σύγκλησή της.

(6) Ο πρόεδρος της ΣΕΔΑ μεριμνά ώστε για κάθε συνεδρία στην οποία θα συζητηθεί θέμα που αφορά πρόσωπο που διαχειρίζεται απόβλητα, καλούνται για να συμμετάσχουν στη συνεδρία εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης και εκπρόσωπος της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση. Οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συνεδρία, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

(7) Η ΣΕΔΑ έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή αναφορικά με -

(α) την έκδοση άδειας και τον καθορισμό των όρων στις άδειες που χορηγούνται με βάση τον παρόντα Νόμο·

(β) οποιοδήποτε θέμα που αφορά την έκδοση Κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) την έγκριση ατομικών ή συλλογικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων·

(δ) οποιαδήποτε μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της ορθής διαχείρισης και διάθεσής τους, περιλαμβανομένων των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 35 και των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 36.

(8) Εάν οποιοδήποτε θέμα που θα συζητηθεί σε συνεδρία της ΣΕΔΑ αφορά θέμα που αναφέρεται στο εδάφιο (7) , ο πρόεδρος της ΣΕΔΑ μεριμνά ώστε η ειδοποίηση για τη συνεδρία αυτή να αποσταλεί χωρίς καθυστέρηση ώστε να παραληφθεί από τα μέλη της και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (6) επτά τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία.

(9) Στην πιο πάνω ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί.