Ενημέρωση

41. Αφού το Υπουργικό Συμβούλιο λάβει τελική απόφαση σχετικά με σχέδιο και/ ή πρόγραμμα, ενημερώνει το κοινό, δημοσιοποιώντας τη λήψη απόφασης με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο και γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρημένες στο Αρχείο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 42 καθώς επίσης τον τόπο και το χρόνο, που μπορούν να πάρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) περιγραφή του σχεδίου και/ή προγράμματος όπως αυτό εγκρίθηκε·

(β) συνοπτική δήλωση σχετικά με -

(i) τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στις τελικές αποφάσεις οι τυχόν απόψεις ή παραστάσεις που έχουν εκφραστεί, σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 39·

(ii) τους λόγους και τις εκτιμήσεις, πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι τελικές αποφάσεις που λήφθηκαν.