Καταχώρηση

33.-(1) Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο -

(α) των παραγωγών μη επικίνδυνων αποβλήτων,

(β) των παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων,

(γ) των αδειοδοτημένων προσώπων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25,

(δ) των εμπόρων και μεσιτών, και

(ε) των προσώπων που εξαιρούνται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28.

(2) Για τους σκοπούς του καταρτισμού του πιο πάνω αρχείου χρησιμοποιούνται, όπου είναι δυνατό, τα αρχεία που ήδη διαθέτει η αρμόδια αρχή, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διοικητική επιβάρυνση.