Τερματισμός λειτουργίας εγκατάστασης

34.-(1) (α) Μετά τη λήξη της σχετικής άδειας που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 25 και γενικά μετά την παύση της λειτουργίας του για οποιοδήποτε λόγο, κάθε πρόσωπο που διαχειρίζεται απόβλητα, υποχρεούται να αποκαταστήσει -

(i) κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία της, και

(ii) το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων της, σύμφωνα με τους όρους της άδειας.

(β) Η ευθύνη και οι δαπάνες υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά το εν λόγω πρόσωπο.

(2) Εφόσον πρόσωπο που επεξεργάζεται απόβλητα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης του χώρου με βάση το εδάφιο (1) , ακολουθεί η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2003 μέχρι 2008.