Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

35.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εγκρίνει σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 10 και 16.

(1Α) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης διαχείρισης αποβλήτων αναφορικά με ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρχών τοπικής διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται ότι, τα τοπικά σχέδια δράσης διαχείρισης αποβλήτων καταρτίζονται στη βάση αντίστοιχων ή παρόμοιων μέτρων με αυτά που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(2) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων μπορούν να διαμορφωθούν για κάθε ροή αποβλήτων ή για σύνολο ροών αποβλήτων και να καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της γεωγραφικής επικράτειας της Δημοκρατίας.

(3) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνουν ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της περιβαλλοντικά υγιούς προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα σχέδια θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων και των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) τον τύπο, την ποιότητα, την ποσότητα και την πηγή των παραγόμενων στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αποβλήτων, περιλαμβανομένων των αποβλήτων που είναι πιθανόν να μεταφερθούν από ή προς την Κυπριακή Δημοκρατία και αξιολόγηση της μελλοντικής τάσης εξέλιξης των ροών αποβλήτων,

(β) τις υφιστάμενες μεγάλες εγκαταστάσεις διάθεσης και ανάκτησης, καθώς και τυχόν ρυθμίσεις για απόβλητα έλαια, επικίνδυνα απόβλητα, απόβλητα που περιέχουν σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, ή ροές αποβλήτων που ρυθμίζονται από ειδική νομοθεσία,

(γ) αξιολόγηση της ανάγκης για το κλείσιμο υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποβλήτων και πρόσθετες υποδομές εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη διεξαγωγή αξιολόγησης των επενδύσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, μεταξύ άλλων για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω ανάγκες και η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνεται στα σχετικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας,

(δ) επαρκείς πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών και τη δυναμικότητα των μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των μεγάλων εγκαταστάσεων ανάκτησης, αν χρειαστεί, και

(ε) τις γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό ή πολιτικών για απόβλητα που θέτουν συγκεκριμένα προβλήματα διαχείρισης.

(5) Στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων δύναται να περιληφθούν, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό, και τα ακόλουθα:

(α) οργανωτικές πτυχές που συνδέονται με τη διαχείριση αποβλήτων, περιλαμβανομένης της περιγραφής της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που πραγματοποιούν τη διαχείριση αποβλήτων,

(β) αξιολόγηση της χρησιμότητας και της καταλληλότητας της χρησιμοποίησης οικονομικών και άλλων μέσων για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων που σχετίζονται με τα απόβλητα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών,

(γΑ)πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις πρόνοιες του Κανονισμού 5 των περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας,

(γΒ)αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων συλλογής αποβλήτων, περιλαμβανομένων της υλικής και γεωγραφικής κάλυψης της χωριστής συλλογής, και των μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της, ενδεχόμενων παρεκκλίσεων που έχουν χορηγηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 12 και της ανάγκης για νέα προγράμματα συλλογής,

(δ) παλιές τοποθεσίες διάθεσης αποβλήτων που έχουν υποστεί ρύπανση και τα μέτρα, στα πλαίσια των περί του Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2009, για την αποκατάστασή τους,

(ε) εκτίμηση του κόστους των εργασιών ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων, και

(στ)μέτρα για την καταπολέμηση και την πρόληψη όλων των μορφών δημιουργίας απορριμμάτων και για τον καθαρισμό όλων των τύπων απορριμμάτων, και

(ζ)κατάλληλοι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες και στόχοι, ιδίως όσον αφορά την ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων και τη διαχείριση τους και την ποσότητα των δημοτικών αποβλήτων που διατίθενται ή υποβάλλονται σε ανάκτηση ενέργειας.

(6) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πληρούν-

(α) τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τα απόβλητα που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου,

(β) τους στόχους που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13,  και

(γ) τις απαιτήσεις που ορίζονται στις πρόνοιες των Κανονισμών 5 και 6 των περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών,

και, για τους σκοπούς της πρόληψης της παραγωγής απορριμμάτων, τις απαιτήσεις-

(αα) των διατάξεων του άρθρου 13 του περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμου, και

(ββ) των διατάξεων του άρθρου 19 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου.

(7) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων αξιολογούνται τουλάχιστον ανά εξαετία και τροποποιούνται, εφόσον ενδείκνυται και απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(8) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, για την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων.

(9) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτών, στον μορφότυπο που θεσπίζεται με τις εκτελεστές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 33 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.